Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid [...] 1978–1999, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geldend van 10-04-2004 t/m heden

Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 30 maart 2003, nr. arc-2002.4705/2);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Lijst, houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en in de archieven van de onder dat Ministerie ressorterende commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, nr. ON 80163 d.d. 24-03-1961 en FAZ/PAZ C61/U138 d.d. 25-01-1961, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. R&B/OSA/2001/863 d.d. 30-07-2001) wordt ingetrokken voor zover deze betrekking heeft op het beleidsterrein Coördinatie Integratie Minderheden.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 20 oktober 2003

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze:
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

plv. directeur Informatievoorziening

,

S.M. Bronmans

Terug naar begin van de pagina