Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2004

De Minister van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 2003 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 2002;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2004 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2,5.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2004.

Den Haag, 20 oktober 2003

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina