Verlening mandaat en volmacht aan teammanagers Laser

[Regeling vervallen per 20-08-2004.]
Geldend van 29-10-2003 t/m 19-08-2004

Verlening mandaat en volmacht aan teammanagers Laser

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 20-08-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 20-08-2004]

Aan de teammanagers van het agentschap LASER is mandaat en volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen ten aanzien van de in de artikelen 9 tot en met 16 genoemde aangelegenheden.

Artikel 2

[Vervallen per 20-08-2004]

Aan de directeur, de plaatsvervangend directeur en de unitmanagers van het agentschap LASER is mandaat en volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 3

[Vervallen per 20-08-2004]

Aan de directeur en de plaatsvervangend directeur van het agentschap LASER is mandaat en volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

 • b. het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de uitvoering van artikel 1, onderdeel d, van het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen of artikel 112 van de Flora- en faunawet;

 • c. bezwaarschriften inzake de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 86, 90 en 91 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, indien het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal of een Directeur-Generaal dient te worden afgedaan;

 • d. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die nodig zijn voor de organisatie en de uitvoering van maatregelen inzake de bestrijding crises op de beleidsterreinen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • e. de machtiging van juristen werkzaam bij het agentschap LASER om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te vertegenwoordigen bij de bestuursrechter inzake beroepen tegen besluiten, genomen krachtens de artikelen 2, onderdeel a, en 3, onderdeel c.

Artikel 4

[Vervallen per 20-08-2004]

Aan de unitmanagers van het agentschap LASER is volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voorzover deze een bedrag van € 50.000,– niet te boven gaan.

Artikel 5

[Vervallen per 20-08-2004]

Aan de hoofden van de stafafdelingen van het agentschap LASER is volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voorzover deze een bedrag van € 5.000,– niet te boven gaan.

Artikel 6

[Vervallen per 20-08-2004]

Aan de directeur, de plaatsvervangend directeur en het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van het agentschap LASER is mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 7

[Vervallen per 20-08-2004]

De hoofden bedrijfsbureau van het agentschap LASER zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zekerheden vrij te geven, voor zover van toepassing, met betrekking tot de in artikel 14, onderdelen p tot en met mm genoemde regelingen.

Artikel 8

[Vervallen per 20-08-2004]

Aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en de unitmanagers van het agentschap LASER is mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 86, 90 en 91 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Paragraaf 2. De binnenvisserij, kustvisserij en visserijzone

[Vervallen per 20-08-2004]

Artikel 9

[Vervallen per 20-08-2004]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende visserijaangelegenheden zijn beschikkingen met betrekking tot:

 • a. de Tijdelijke subsidieregeling promotie visserijproducten;

 • b. de Tijdelijke subsidieregeling verbetering uitrusting visserhavens;

 • c. de Tijdelijke subsidieregeling aquacultuur;

 • d. de Tijdelijke stimuleringsregeling diversificatie vissershavens;

 • e. de Subsidieregeling satellietvolgapparatuur 2003;

 • f. de Regeling technische maatregelen;

 • g. de Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJselmeervisserij 2000.

Paragraaf 3. De Flora- en faunawet

[Vervallen per 20-08-2004]

Artikel 10

[Vervallen per 20-08-2004]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende de Flora- en faunawet zijn beschikkingen met betrekking tot:

 • a. het besluit, bedoeld in artikel 43 van de Flora- en faunawet;

 • b. de vergunning, bedoeld in artikel 62, eerste lid, van de Flora- en faunawet

 • c. de ontheffing, bedoeld in artikel 75, derde lid, van de Flora- en faunawet, voorzover geen betrekking hebbend op de Kroondrager en niet van politieke betekenis is;

 • d. het besluit tot toepassing van bestuursdwang van artikel 112, eerste lid, van de Flora- en faunawet, alsmede de aanwijzing van ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die de beslissing tot bestuursdwang uitvoeren;

 • e. het besluit om in plaats van de bestuursdwang van artikel 112 van de Flora- en faunawet toe te passen een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht op te leggen;

 • f. de besluiten, bedoeld in artikel 112, tweede, derde en vijfde lid, van de Flora- en faunawet;

 • g. het besluit, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten;

 • h. de besluiten, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, voorzover geen betrekking hebbend op de vermelding op een fytosanitair certificaat, bedoeld in artikel 8, zevende lid, van Verordening (EG) nr. 1808/2001 van de Commissie van 30 augustus 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (Pb EG 2001, nr. L250);

 • i. de registratie, bedoeld in artikel 8 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten;

 • j. de verklaringen, bedoeld in de artikelen 12, derde lid, en 14, tweede en derde lid, van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet;

 • k. de besluiten, bedoeld in de Regeling tarieven Flora- en faunawet;

 • l. de besluiten, bedoeld in de artikelen 5 en 7, eerste lid, van de Regeling prepareren van dieren;

 • m. het besluit, bedoeld in artikel 3a van de Jachtregeling.

Paragraaf 4. De Boswet

[Vervallen per 20-08-2004]

Artikel 11

[Vervallen per 20-08-2004]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende de Boswet zijn:

 • a. de beschikkingen met betrekking tot de Regeling bijdragen bos- en landschapsbouw 1991;

 • b. de beschikkingen met betrekking tot de Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos 1984;

 • c. de beschikkingen met betrekking tot de Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos 1988;

 • d. de beschikkingen met betrekking tot de Regeling functiebeloning bos en natuurterreinen;

 • e. de beschikkingen met betrekking tot de Bijdrageregeling beheer samenwerking bos 1993;

 • f. de beschikkingen met betrekking tot de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen;

 • g. besluiten als bedoeld in artikel 13 van de Boswet;

 • h. de bevestiging van ontvangst van een kennisgeving als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Boswet;

 • i. de verklaring, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Boswet;

 • j. de ontheffing, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Boswet;

 • k. de toestemming, bedoeld in artikel 2, eerste en derde lid, van het Besluit van 20 juni 1962, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet;

 • l. de mededeling, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Regeling meldings- en herplantplicht.

Paragraaf 5. Het Programma Beheer

[Vervallen per 20-08-2004]

Artikel 12

[Vervallen per 20-08-2004]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende het Programma Beheer zijn:

 • a. de beschikkingen inzake de Subsidieregeling natuurbeheer;

 • b. de beschikkingen inzake de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

 • c. de beschikkingen inzake de Regeling organisatiekosten samenwerkingsverbanden;

 • d. de beschikkingen inzake de Tijdelijke regeling particulier natuurbeheer, alsmede het sluiten van de overeenkomst, bedoeld in artikel 15 van de Tijdelijke regeling particulier natuurbeheer;

 • e. de beschikkingen inzake de Tijdelijke regeling agrarisch natuurbeheer;

 • f. de beschikkingen inzake de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, alsmede het sluiten van de overeenkomst, bedoeld in artikel 46 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000;

 • g. de beschikkingen inzake de Regeling draagvlak natuur;

 • h. de beschikking tot het verlenen van een voorschot, tot subsidievaststelling en tot intrekking van inzake krachtens artikel 5, onderdeel a, van de Kaderwet LNV-subsidies verleende subsidies particulier natuurbeheer.

Paragraaf 6. De Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten

[Vervallen per 20-08-2004]

Artikel 13

[Vervallen per 20-08-2004]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten zijn de beschikkingen met betrekking tot:

 • a. het Besluit versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren;

 • b. het Besluit voorkoming verbossing rietlanden;

 • c. het Besluit instandhouding schaapskuddes;

 • d. het Besluit ontwikkeling van landschappen;

 • e. het Besluit aanleg landschapselementen;

 • f. het Besluit instandhouding landschapselementen;

 • g. het Besluit landelijke activiteiten soortenbescherming;

 • h. het Besluit behoud historische buitenplaatsen;

 • i. het Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001;

 • j. Besluit uitvoering soortenbescherming.

Paragraaf 7. De Landbouwwet

[Vervallen per 20-08-2004]

Artikel 14

[Vervallen per 20-08-2004]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende de Landbouwwet zijn de beschikkingen met betrekking tot:

 • a. de Regeling steunverlening producenten akkerbouwgewassen;

 • b. de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen;

 • c. de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden;

 • d. de Uitvoeringsregeling superheffing 1988;

 • e. de Uitvoeringsregeling EEG-premie schapenvleesproducenten 1993;

 • f. de Uitvoeringsregeling EEG-premie aanhouden zoogkoeienbestand 1993;

 • g. de Uitvoeringsregeling EEG-premie rundvleesproducenten 1993;

 • h. de Uitvoeringsregeling EEG-rooipremie appelbomen 1990;

 • i. de Uitvoeringsregeling EG-rooipremie appelbomen 1994;

 • j. de Regeling schadevergoeding SLOM-deelnemers;

 • k. de Beschikking superheffing 1993;

 • l. de Beschikking superheffing zure boerderijzuivelprodukten;

 • m. de Subsidieregeling extensivering vleesstierenhouderij;

 • n. de Regeling dierlijke EG-premies;

 • o. de Subsidieregeling fokverbod varkens 1997;

 • p. de Beschikking bijzondere restituties bij uitvoer bepaalde soorten rundvlees 1984;

 • q. de Beschikking controlevoorschriften inzake herkomst, samenstelling en kwaliteit van bepaalde landbouwprodukten;

 • r. de Beschikking denaturatie en verwerkingssteun magere melkpoeder 1980;

 • s. de Beschikking particuliere opslag zuivelprodukten en vlees 1980;

 • t. de Beschikking steun boter met bijzonder gebruik of bijzondere bestemming 1981;

 • u. de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop;

 • v. de Tabaksbeschikking 1971-I;

 • w. de Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde landbouwprodukten 1979;

 • x. de Regeling erkenningen interventie;

 • y. de aankoop, bij inschrijving, van boter op basis van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160), Verordening (EG) nr. 2771/1999 Hoofdstuk II, afdeling 1 t/m 3 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (PbEG L133);

 • z. de verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden op basis van Verordening (EG) nr.1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160) en Verordening (EG) nr. 3378/1991 van de Commissie van 20 november 1991 houdende nadere regels voor de verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden (PbEG L 319);

 • aa. de verkoop van boter uit openbare opslag op basis van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160), en Verordening (EG) nr. 2771/1991 Hoofdstuk II, afdeling 5 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (PbEG L133);

 • bb. de aankoop van magere melkpoeder op basis van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160) en Verordening (EG) nr. 214/2001 Hoofdstuk II, afdeling 1 t/m 4 van de Commissie van 12 januari 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor magere melkpoeder (PbEG L 37);

 • cc. de verkoop bij openbare inschrijving van magere melkpoeder voor de vervaardiging tot mengvoeder op basis van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160) en Verordening (EG) nr. 2799/1999 Hoofdstuk III van de Commissie van 17 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en magere melkpoeder voor voederdoeleinden en verkoop van voornoemd magere melkpoeder (PbEG 340);

 • dd. de algemene en speciale interventiemaatregelen in de sector rundvlees op basis van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (PbEG L 160) en Verordening (EG) nr. 562/2000 van de Commissie van 15 maart 2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft (PbEG L 68);

 • ee. de afzet van het door de interventiebureaus aangekochte bevroren rundvlees op basis van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (PbEG L 160) en Verordening (EG) nr. 2173/1979 van de Commissie van 4 oktober 1979 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de afzet van rundvlees gekocht door interventiebureaus (PbEG L 251);

 • ff. de overneming van granen door de interventiebureaus op basis van Verordening (EG) nr. 824/2000 van de Commissie van 19 april 2000 tot vaststelling van de procedures voor de overneming van granen door de interventiebureaus, en tot vaststelling van de analysemethodes voor de bepaling van de kwaliteit (PbEG L 100) en Verordening (EG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (PbEG L 181);

 • gg. de verkoop van graan door de interventiebureaus op basis van Verordening (EG) nr. 2131/93 van de Commissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus (PbEG L 191) en Verordening (EG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (PbEG L 181);

 • hh. de verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen op basis van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160) en Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15 december 1997 betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (PbEG L 350);

 • ii. buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Nederland op basis van Verordening (EEG) nr. 2759/1975 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (PbEG L 282) en Verordening (EG) 413/97 van de Commissie van 3 maart 1997 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees (PbEG L 62);

 • jj. de toekenning, via openbare inschrijving, van steun voor boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap op basis van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160) en Verordening (EG) nr. 429/90 van de Commissie van 20 februari 1990 betreffende de toekenning, via openbare inschrijving, van steun voor boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (PbEG L 45);

 • kk. de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat op basis van op basis van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PbEG L 160) en Verordening (EG) nr. 3143/85 van de Commissie van 11 november 1985 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat (PbEG L 298);

 • ll. de toekenning van steun voor de aankoop van boter door instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk op basis van Verordening (EG) nr. 2191/81 van de Commissie van 31 juli 1981 betreffende de toekenning van steun voor de aankoop van boter door instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk (PbEG L 213);

 • mm. de Interventieregeling vis;

 • nn. de Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ;

 • oo. de individuele subsidieverstrekkingen op basis van Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad van 25 juni 1997 houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de produktie en de afzet van honing (PbEG, nr. L 173);

 • pp. vergoedingen op grond van de Regeling werkprogramma’s producentenorganisaties visserij- en aquacultuursector;

 • qq. de Regeling EG-voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten, alsmede het namens de Staat der Nederlanden en de Commissie van de Europese Gemeenschappen in dat kader sluiten van uitvoeringsovereenkomsten met subsidieontvangers.

Paragraaf 8. Het Stimuleringskader

[Vervallen per 20-08-2004]

Artikel 15

[Vervallen per 20-08-2004]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende het Stimuleringskader zijn de beschikkingen met betrekking tot:

 • a. de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied;

 • b. de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht;

 • c. de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht;

 • d. de Subsidieregeling demonstratieprojecten markt en concurrentiekracht;

 • e. de Verspreidingsregeling vernieuwing landelijk gebied.

Paragraaf 9. Overige aangelegenheden

[Vervallen per 20-08-2004]

Artikel 16

[Vervallen per 20-08-2004]

Aangelegenheden als bedoeld in artikel 1 zijn de beschikkingen met betrekking tot:

 • a. de Regeling oogstschade 1993 Noord-Nederland;

 • b. de Regeling Oogstschade 1994 Noord-Holland;

 • c. de Bijdrageregeling landbouwbedrijven overstromingschade 1995;

 • d. de Regeling stimulering biologische produktiemethode;

 • e. de Beschikking terzake van het uit produktie nemen van bouwland;

 • f. de Subsidieregeling netwerk landelijke wandelpaden;

 • g. de Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische produkten en produktieprocessen;

 • h. de Bijdrageregeling demonstratie- en bewustmakingsprojecten milieu en natuurvriendelijke landbouwproduktiemethoden;

 • i. de aanpassing als bedoeld in artikel 9 van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen;

 • j. de Tijdelijke bijdrageregeling arbo-projecten;

 • k. de in- en verkoop van goederen of daarmee verwante werkzaamheden, voorzover deze werkzaamheden verband houden met de verwezenlijking van de ontwikkelingssamenwerking met derde landen;

 • l. de ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Landbouwkwaliteitsregeling biologische produktiemethode 1996;

 • m. de individuele subsidieverstrekking op grond van Verordening (EEG) nr. 866/90 van de Raad van 29 maart 1990 inzake de verbetering van de verwerking en de afzet van landbouwprodukten (PbEG, nr. L 91);

 • n. de Subsidieregeling terugdringing salmonella in de pluimveesector 2003;

 • o. de afwijzing van verzoeken om schadevergoeding en de toekenning tot bedragen van ten hoogste € 5.000,–;

 • p. de vergunning, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de dierenbescherming;

 • q. het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de uitvoering in incidentele gevallen van artikel 1, onderdeel d, van het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen of artikel 112 van de Flora- en faunawet;

 • r. de vergoeding van wettelijke rente in geval de behandeling van een bezwaarschrift of de betaling van een vastgestelde bijdrage is vertraagd;

 • s. de vergoeding van de kosten van het voeren van een bezwaarprocedure of beroepsprocedure;

 • t. het Dierentuinenbesluit;

 • u. de aanmerking van een onroerende zaak als landgoed, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Natuurschoonwet;

 • v. de Regeling structuurverbetering glastuinbouw;

 • w. Investeringsregeling biologische varkenshouderij;

 • x. de Regeling bijdragen particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties;

 • y. de Uitvoeringsregeling EG-rooisubsidie 1998;

 • z. de Regeling natuurbraaksubsidie;

 • aa. de Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen;

 • bb. de individuele subsidieverstrekkingen aan het Communautair Initiatief PESCA op basis van Verordening (EG) nr. 2052/88 van de Raad van 26 juni 1988 betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie van hun bijstandverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financiële instrumenten (PbEG, nr. L 185) en Verordening (EG) nr. 4253/88 van de Raad van 18 december 1988 tot vaststelling van toepasselijke bepalingen van Verordening (EG) nr. 2052/88 met betrekking tot de coördinatie van de bijstandverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van die bijstandverlening met die van de Europese Investeringsbank en andere bestaande financiële instrumenten anderzijds (PbEG, nr. L 374);

 • cc. de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekering;

 • dd. de Bijdrageregeling EG-cursussen;

 • ee. de Regeling herstel historische buitenplaatsen;

 • ff. de Regeling oogstschade 1998;

 • gg. de Regeling versterking maatschappelijke betekenis natuur;

 • hh. de Subsidieregeling weegapparatuur en geautomatiseerde bemonsteringsapparatuur;

 • ii. de Regeling beëindiging veehouderijtakken;

 • jj. de Regeling inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen in de veehouderij;

 • kk. de Regeling herstelmaatregelen kabeljauwbestand;

 • ll. de Regeling MKZ-welzijnsmaatregelen in annex I en II;

 • mm. Regeling erkenning laboratoria snelle BSE-testen;

 • nn. Regeling versterking en innovatie agrarisch onderwijs;

 • oo. de Regeling subsidie plattelandsontwikkelingsprogramma provincies;

 • pp. Tijdelijke bijdrageregeling LNV-cursussen;

 • qq. de Regeling groen cursusonderwijs;

 • rr. de Regeling structuurverbetering glastuinbouw 2002;

 • ss. de Vergoedingsregeling voor uittreding van vissers uit de visserij 2002;

 • tt. de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw;

 • uu. de Kaderregeling kennis en advies;

 • vv. de Regeling subsidie opkoop in vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003;

 • ww. de artikelen 7, 8, 9, 11 en 13 van de Regeling elektronische indiening GDI 2003.

Paragraaf 10. Overige bepalingen

[Vervallen per 20-08-2004]

Artikel 17

[Vervallen per 20-08-2004]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 8, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR VAN LASER,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR VAN LASER,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE UNITMANAGER VAN LASER,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE TEAMMANAGER VAN LASER,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE AFDELING JURIDISCHE ZAKEN VAN LASER,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE STAFAFDELING [NAAM AFDELING] VAN LASER,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD BEDRIJFSBUREAU VAN LASER,’.

Artikel 19

[Vervallen per 20-08-2004]

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2. Artikel 16, onderdeel ww, werkt terug tot en met 1 april 2003.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 oktober 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Secretaris-Generaal

,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina