Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD-ECD 2003

[Regeling vervallen per 07-12-2007.]
Geldend van 29-10-2003 t/m 06-12-2007

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 20 oktober 2003, nr. 5251074/503/CBK inhoudende de aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Belastingdienst/FIOD-ECD

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-12-2007]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaren, werkzaam bij de Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst – Economische Controledienst (Belastingdienst/FIOD-ECD), die

  • a. de functie vervullen van:

   • lid van het managementteam,

   • teamleider of

   • medewerker opsporing groepsfunctie F, die minimaal vijf jaar opsporingservaring als buitengewoon opsporingsambtenaar heeft;

  • b. en met goed gevolg een door de Minister van Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid,

  zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.

 • 2 Er kunnen maximaal 100 personen worden aangewezen als hulpofficier van justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 07-12-2007]

Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaren, te rekenen vanaf de datum van de afgifte van dat certificaat.

Artikel 3

[Vervallen per 07-12-2007]

De in artikel 1 bedoelde personen beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 4

[Vervallen per 07-12-2007]

Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.

Artikel 5

[Vervallen per 07-12-2007]

De in artikel 1 bedoelde personen doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.

Artikel 6

[Vervallen per 07-12-2007]

Ingetrokken worden:

 • a. het Besluit hulpofficieren van justitie FIOD 1995;

 • b. het Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/ECD 2000.

Artikel 7

[Vervallen per 07-12-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 07-12-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD-ECD 2003.

Dit besluit zal met de toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 20 oktober 2003

De

Minister

van Justitie
namens deze:hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina