Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 29-10-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 20 oktober 2003, nr. Z/F-2421044, houdende vaststelling voor het jaar 2004 van de voor ziekenfondsen beschikbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ingevolge de ziekenfondsverzekering en van regels ter verdeling daarvan (Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2004)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 1u, derde lid, en 19, tweede en zevende lid, van de Ziekenfondswet;

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze regeling verstaat onder:

  • a. beschikbare middelen:de voor ziekenfondsen ten laste van de Algemene Kas beschikbare middelen ter dekking van hun kosten van verstrekkingen en vergoedingen in het kader van de Ziekenfondswet;

  • b. nominale premie: de premie, bedoeld in artikel 17 van de Ziekenfondswet;

  • c. nominale rekenpremie: het fictieve bedrag aan nominale premie op jaarbasis per verzekerde of medeverzekerde, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Ziekenfondswet, dat in de Rijksbegroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2004, hoofdstuk XVI, bij de berekening van de beschikbare middelen wordt gehanteerd;

  • d. macro-verstrekkingenbudget: de beschikbare middelen, met uitzondering van de middelen verstrekt ingevolge hoofdstuk VI, vermeerderd met de voor ziekenfondsen geraamde opbrengsten van de nominale rekenpremie en de normatieve opbrengsten van verhaal;

  • e. budget: het aan een ziekenfonds toegerekende aandeel in het macro-verstrekkingenbudget;

  • f. uitkering: de uitkering aan een ziekenfonds ter dekking van diens kosten van verstrekkingen en vergoedingen, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Ziekenfondswet, verminderd met de overige uitkeringen ingevolge hoofdstuk VI;

  • g. verhaal: het verhaal van een ziekenfonds, bedoeld in de artikelen 83b en 83d van de Ziekenfondswet;

  • h. FKG’s: Farmaceutische kostengroepen, een verdeelcriterium waarbij verzekerden worden ingedeeld in categorieën chronische aandoeningen op basis van geneesmiddelengebruik in het verleden;

  • i. DKG’s: Diagnose kostengroepen, een verdeelcriterium waarbij verzekerden worden ingedeeld in clusters van aandoeningengroepen die geïdentificeerd worden op grond van ontslagdiagnosecodes en enkele specifiek uitgevoerde nevenverrichtingen;

  • j. verzekeringsgrond: een verdeelcriterium gebaseerd op de verzekeringsgrond voor de ziekenfondsverzekering en de leeftijd van verzekerden;

  • k. regio: een verdeelcriterium waarbij verzekerden worden ingedeeld in categorieën op basis van de postcode van het adres waar de verzekerde woonachtig is;

  • l. neventarieven: alle door het College tarieven gezondheidszorg goedgekeurde dan wel vastgestelde landelijk uniforme ziekenhuistarieven;

  • m. verpleegtarieven: de door het College tarieven gezondheidszorg op grond van een individuele tariefbeschikking goedgekeurde dan wel vastgestelde ziekenhuistarieven voor het declareren van verpleegdagen;

  • n. lokale DBC-toeslagen: alle lokaal overeengekomen toeslagen die in de vorm van door het College tarieven gezondheidszorg vastgestelde tarieven, naast neventarieven en verpleegtarieven, in rekening worden gebracht voor ‘experiment Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s)’, bij het afsluiten van een DBC;

  • o. onderhandelbare DBC-tarieven: allelokaal overeengekomen tarieven die instellingen bij integrale invoering van DBC-financiering in rekening brengen bij het afsluiten van een door het College tarieven gezondheidszorg gedefinieerde onderhandelbare DBC;

  • p. kapitaalsopslagen: de door het College tarieven gezondheidszorg bepaalde toeslagen op onderhandelbare DBC-tarieven die instellingen bij integrale invoering van DBC-financiering in rekening brengen in verband met de dekking van kapitaalslasten;

  • q. niet-onderhandelbare DBC-tarieven: alle door het College tarieven gezondheidszorg vastgestelde niet-onderhandelbare tarieven die instellingen bij integrale invoering van DBC-financiering in rekening brengen bij het afsluiten van een door het College tarieven gezondheidszorg gedefinieerde niet-onderhandelbare DBC, zijnde landelijke tarieven met instellingsspecifieke opslagen (waaronder een opslag voor kapitaal) ter sluiting van het instellingsbudget.

Hoofdstuk II. De vaststelling van de beschikbare middelen, van het macro-verstrekkingenbudget en van de onderverdeling daarvan in macro-deelbudgetten

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De beschikbare middelen voor het jaar 2004 omvatten:

  • a. een bedrag van € 13 800 500 000;

  • b. de overige uitkeringen genoemd in hoofdstuk VI.

 • 2 Het macro-verstrekkingenbudget voor het jaar 2004 bedraagt € 15 621 100 000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Het macro-verstrekkingenbudget is onderverdeeld in de volgende macro-deelbudgetten:

 • a. het macro-deelbudget variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp ad € 6 350 300 000;

 • b. het macro-deelbudget vaste kosten van ziekenhuisverpleging ad € 3 157 200 000;

 • c. het macro-deelbudget kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen ad € 6 113 600 000.

Hoofdstuk III. De verdeling van de macro-deelbudgetten en de vaststelling van het budget van en de uitkering aan een ziekenfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

§ 1. De verdeling van de macro-deelbudgetten

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen verdeelt de in artikel 3 genoemde macro-deelbudgetten elk volgens de artikelen 5 tot en met 9 in deelbudgetten voor ieder ziekenfonds.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen verdeelt het macro-deelbudget variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp aan de hand van de verzekerdenaantallen onderverdeeld in klassen naar leeftijd en geslacht, FKG’s, DKG’s, verzekeringsgrond en regio. Het College zorgverzekeringen kent aan alle klassen van de genoemde criteria gewichten toe.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen verdeelt het macro-deelbudget vaste kosten van ziekenhuisverpleging op basis van de vaste kosten van ziekenhuisverpleging in het jaar 2002 per verzekerde per ziekenfonds.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen verdeelt het macro-deelbudget kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen aan de hand van de verzekerdenaantallen onderverdeeld in klassen naar leeftijd en geslacht, FKG’s, DKG’s, verzekeringsgrond en regio. Het College zorgverzekeringen kent aan alle klassen van de genoemde criteria gewichten toe.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

Bij de toepassing van de artikelen 5, 6 en 7 laat het College zorgverzekeringen bij de bepaling van het aantal ingeschreven verzekerden de inschrijving buiten beschouwing van verzekerden van wie de totale kosten van verstrekkingen en vergoedingen door het College zorgverzekeringen ingevolge artikel 18, eerste lid, onder a en b, ten laste van de Algemene Kas worden vergoed naar het werkelijke bedrag van die kosten. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op inschrijvingen met terugwerkende kracht, voorzover het betreft de periode waarover die inschrijvingen terugwerken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College zorgverzekeringen bepaalt de in de artikelen 5 en 7 bedoelde gewichten op basis van de gegevenszoals vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage. Hierbij wordt door het College zorgverzekeringen de in de bijlage aangegeven klasse-indeling van de criteria aangehouden.

 • 2 Bij de bepaling van de gewichten, bedoeld in de artikelen 5 en 7, houdt het College zorgverzekeringen rekening met de verwachte financiële gevolgen van de toepassing van artikel 15 voor groepen van 3. verzekerden naar leeftijd en geslacht, FKG’s, DKG’s, verzekeringsgrond en regio.

 • 3 Het College zorgverzekeringen kan bij de vaststelling van de uitkering ingevolge hoofdstuk III de toepassing van het tweede lid achterwege laten.

§ 2. De vaststelling van het budget van en de uitkering aan een ziekenfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College zorgverzekeringen sommeert de ingevolge paragraaf 1 van dit hoofdstuk aan een ziekenfonds toegerekende deelbudgetten en stelt het budget van het ziekenfonds vast.

 • 2 Het College zorgverzekeringen brengt vervolgens op het vastgestelde budgetde door hem voor het ziekenfonds geraamde opbrengstvan de nominale rekenpremie en een door hem voor het ziekenfonds berekende normatieve opbrengst van verhaal in mindering. De normatieve opbrengst van verhaal wordt berekend aan de hand van door het College zorgverzekeringen opgestelde regels.

 • 3 Het College zorgverzekeringen stelt de uitkering aan het ziekenfonds vast op de uitkomst van de berekening, bedoeld in het tweede lid, eerste volzin.

 • 4 Het College zorgverzekeringen geeft bij de mededeling van het vastgestelde budget en de vastgestelde uitkering aan het ziekenfonds aan welk geraamd bedrag voor opbrengst van de nominale rekenpremie en normatieve opbrengst van verhaal, bedoeld in het tweede lid, bij de berekening van de uitkering zijn betrokken.

Hoofdstuk IV. De herberekening van het budget van een ziekenfonds, de vaststelling van het herberekende budget en de nadere vaststelling van de uitkering aan een ziekenfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

§ 1. Uitgangspunten met betrekking tot de herberekening van het budget van een ziekenfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Ter nadere vaststelling van de uitkering, bedoeld in artikel 19, vijfde lid, van de Ziekenfondswet herberekent het College zorgverzekeringen het budget van een ziekenfonds. Het College zorgverzekeringen baseert de herberekening van het budget op de ingevolge deze regeling voor de onderscheiden deelbudgetten relevante gegevens, uitgaande van de realisaties in het budgetjaar. Indien zulks naar zijn oordeel is aangewezen kan het College zorgverzekeringen in afwijking van de tweede volzin bepalen dat voor door hem aan te geven herberekeningen niet wordt uitgegaan van de realisaties in het budgetjaar maar van gegevens van een daaraan al dan niet onmiddellijk voorafgaand jaar. De gegevens worden ontleend aan gegevensuitvragen van het College zorgverzekeringen bij de ziekenfondsen.

 • 2 Het College zorgverzekeringen laat bij de herberekening buiten beschouwing:

  • a. kosten, waarvan het College toezicht heeft vastgesteld dat deze niet verantwoord waren, tenzij het College toezicht anders besluit;

  • b. de kosten en opbrengsten, bedoeld in artikel 18.

 • 3 Het College toezicht kan besluiten gegevens als bedoeld in het eerste lid, die door een ziekenfonds zijn opgegeven, te corrigeren indien deze naar zijn oordeel niet juist zijn. In dat geval baseert het College zorgverzekeringen de herberekening op de gecorrigeerde gegevens.

 • 4 De kosten van zorgvernieuwingsactiviteiten in het kader van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering in verband waarmee het College zorgverzekeringen aan een ziekenfonds subsidie heeft verleend ingevolge de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet, merkt het College zorgverzekeringen aan:

  • a. voor 40% als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp;

  • b. voor 20% als vaste kosten van ziekenhuisverpleging;

  • c. voor 40% als kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen.

 • 5 De kosten die het College zorgverzekeringen in het kader van de toepassing van verdragsregelingen inzake sociale zekerheid en van de Verordening (EEG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, in het jaar 2004 ten laste van de Algemene Kas op declaraties vanuit verdragslanden op kasbasis vergoedt, ten behoeve van verzekerden die zich naar het buitenland begeven, teneinde daar geneeskundige hulp in te roepen, merkt het College zorgverzekeringen voor 60% aan als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp en voor 40% als vaste kosten van ziekenhuisverpleging.

 • 6 Het College zorgverzekeringen merkt de rechtstreeks door het ziekenfonds vergoede kosten van ziekenhuisverpleging en specialistische hulp verleend door instellingen in het buitenland voor 60% aan als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp en voor 40% als vaste kosten van ziekenhuisverpleging.

§ 2. De herberekening van het budget van een ziekenfonds per deelbudget

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Ter bepaling van de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp hanteert het College zorgverzekeringen een door hem vast te stellen variabel verpleegtarief voor ieder algemeen, categoraal en academisch ziekenhuis en vermenigvuldigt dit met het bijbehorend aantal verpleegdagen.

 • 2 Het College zorgverzekeringen bepaalt de variabele verpleegtarieven, bedoeld in het eerste lid, op basis van door het College tarieven gezondheidszorg te verschaffen gegevens.

 • 3 De kosten van neventarieven, voor zover gedeclareerd door algemene, categorale en academische ziekenhuizen en Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en met uitzondering van de bovenregionale toeslagen van academische ziekenhuizen, alsmede alle kosten van overige instellingen op het gebied van de curatieve zorg, merkt het College zorgverzekeringen voor 75% aan als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp, met uitzondering van de kosten van verpleegdagen van klinische revalidatiecentra en epilepsiecentra waarvoor een percentage van 60% wordt aangehouden.

 • 4 Het College zorgverzekeringen merkt de kosten van lokale DBC-toeslagen volledig aan als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp.

 • 5 Het College zorgverzekeringen merkt de declaraties van vrijgevestigde specialisten volledig aan als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp.

 • 6 Het College zorgverzekeringen vermindert de variabele kosten ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp met een door hem vast te stellen bedrag in verband met lumpsum-verrekeningen over oude jaren.

 • 7 Het bedrag dat ingevolge het zesde lid in mindering wordt gebracht, is niet kleiner dan 0.

 • 8 Het College zorgverzekeringen past hoge kostenverevening toe, overeenkomstig artikel 15.

 • 9 Na toepassing van het zesde lid past het College zorgverzekeringen op door hem te bepalen wijze verevening toe ter grootte van 30%.

 • 10 Het College zorgverzekeringen calculeert tenslotte 35% na op het verschil tussen de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp, vastgesteld ingevolge het eerste tot en met vijfde lid, en het resultaat na toepassing van het zevende lid.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College zorgverzekeringen baseert de herberekening van het deelbudget vaste kosten van ziekenhuisverpleging op de vaste kosten van ziekenhuisverpleging in het jaar 2003 per verzekerde per ziekenfonds.

 • 2 Ter bepaling van de vaste kosten van ziekenhuisverpleging vermindert het College zorgverzekeringen de totale kosten van verpleegdagen van algemene, categorale en academische ziekenhuizen met het resultaat van de vermenigvuldiging bedoeld in artikel 12, eerste lid.

 • 3 De kosten van neventarieven, voor zover gedeclareerd door algemene, categorale en academische ziekenhuizen en ZBC’s, met uitzondering van de bovenregionale toeslagen van academische ziekenhuizen, alsmede alle kosten van overige instellingen op het gebied van de curatieve zorg, merkt het College 25% aan als vaste kosten van ziekenhuisverpleging, met uitzondering van de kosten van verpleegdagen van klinische revalidatiecentra en epilepsiecentra waarvoor een percentage van 40% wordt aangehouden.

 • 4 Het College zorgverzekeringen merkt de bovenregionale toeslagen van academische ziekenhuizen aan als vaste kosten van ziekenhuisverpleging.

 • 5 Het College zorgverzekeringen vermeerdert de vaste kosten ziekenhuisverpleging met een door hem vast te stellen bedrag in verband met lumpsum-verrekeningen over oude jaren.

 • 6 Het bedrag van de ingevolge het vijfde lid toegepaste vermeerdering, is niet kleiner dan 0.

 • 7 Het College zorgverzekeringen calculeert tenslotte 95% na op het verschil tussen de vaste kosten van ziekenhuisverpleging, vastgesteld ingevolge het tweede, derde en vierde lid, en het deelbudget vaste kosten van ziekenhuisverpleging na toepassing van het eerste lid.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen past op het deelbudget kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen hoge kostenverevening toe, overeenkomstig artikel 15.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen past de hoge kostenverevening, bedoeld in de artikelen 12, zesde lid, en 14, als volgt toe:

 • a. 90% van de som van de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp van individuele verzekerden en de kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen van individuele verzekerden, voor zover deze kosten tezamen het bedrag van €12 500 per verzekerde op jaarbasis overschrijden, wordt ten laste van een pool gebracht;

 • b. de ten laste van de pool te brengen kosten worden per verzekerde gesplitst in enerzijds variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp en anderzijds kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen naar rato van de totalen van die beide kostensoorten van die verzekerde;

 • c. vervolgens worden de uitkomsten per kostensoort per ziekenfonds gesommeerd;

 • d. aan de ingevolge onderdeel c gesommeerde variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp wordt 30% van de ingevolge artikel 11, vijfde lid, als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp aangemerkte kosten van het ziekenfonds toegevoegd;

 • e. voorts berekent het College zorgverzekeringen voor elk der beide kostensoorten het percentage dat voortvloeit uit de verhouding tussen de som van de ten laste van de pool gebrachte kosten van alle ziekenfondsen tezamen en de som van de herberekende deelbudgetten van alle ziekenfondsen tezamen, en past dat toe per deelbudget van een ziekenfonds;

 • f. de uitkomsten van onderdeel e worden ten gunste van de pool gebracht;

 • g. op basis van de uitkomsten van onderdeel c, na toepassing van onderdeel d en van onderdeel f, worden de genoemde deelbudgetten herberekend.

§ 3. De vaststelling van het herberekende budget en de nadere vaststelling van de uitkering aan een ziekenfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College zorgverzekeringen sommeert de ingevolge de paragrafen 1 en 2 van dit hoofdstuk herberekende deelbudgetten en stelt het herberekende budget van het ziekenfonds vast.

 • 2 Het College zorgverzekeringen brengt vervolgens op het herberekende budget in mindering:

  • a. de aan het ziekenfonds toegerekende opbrengsten van de nominale rekenpremie;

  • b. Tweederde deel van de werkelijke opbrengsten van verhaal van het ziekenfonds;

  • c. de aan het ziekenfonds verstrekte subsidies, bedoeld in artikel 11, vierde lid.

 • 3 Het College zorgverzekeringen stelt de uitkering nader vast op de uitkomst van de berekening, genoemd in het tweede lid.

 • 4 Het College zorgverzekeringen geeft bij de mededeling van het herberekende budget en de nader vastgestelde uitkering aan het ziekenfonds aan welke bedragen, bedoeld in het tweede lid, onder a tot en met c, bij de nadere berekening van de uitkering zijn betrokken.

 • 5 Het College zorgverzekeringen kan één of meer keer het budget van een ziekenfonds voorlopig herberekenen en de uitkering voorlopig nader vaststellen. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk V. Nadere bepaling met betrekking tot de hoofdstukken III en IV

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2006]

Waar het College zorgverzekeringen bij de vaststelling en de nadere vaststelling van het budget van het ziekenfonds gebruik maakt van historische gegevens, kan hij, indien die gegevens niet beschikbaar zijn, uitgaan van een andere basis.

Hoofdstuk VI. Overige uitkeringen aan een ziekenfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Het College zorgverzekeringen laat bij de toepassing van het eerste lid de kosten buiten beschouwing waarvan het College toezicht heeft vastgesteld dat deze niet verantwoord waren, tenzij het College toezicht anders besluit.

 • 4 Het College zorgverzekeringen bepaalt de opbrengsten, bedoeld in het derde lid, op het bedrag van de werkelijke opbrengsten. Indien dat bedrag lager is dan het bedrag dat bij een naar het oordeel van het College toezicht verantwoorde uitvoering van de wettelijke regelingen als opbrengsten zou hebben gegolden, bepaalt het College zorgverzekeringen de opbrengsten op het hogere bedrag.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen vergoedt aan de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden te Amsterdam naar het werkelijke bedrag de kosten van verstrekkingen ingevolge de Ziekenfondswet voor zijn verzekerden, bedoeld in artikel 15, eerste lid, tweede volzin van die wet. De leden 2, 3 en 4 van artikel 18 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College zorgverzekeringen kan een uitkering verstrekken in verband met een substantieel of structureel verschil tussen kosten en budget dat rechtstreeks verband houdt met hogere kosten van verzekerden als gevolg van een bijzondere geografische situatie of zeer uitzonderlijke omstandigheid.

 • 2 Ingevolge het eerste lid worden geen uitkeringen verstrekt dan nadat het College zorgverzekering bij regeling heeft vastgesteld dat een bijzondere geografische situatie of zeer uitzonderlijke omstandigheid als bedoeld in het eerste lid aanwezig is en het College regels heeft gesteld op welke wijze het voor de desbetreffende situatie onderscheidenlijk omstandigheid uitvoering geeft aan de toepassing van het eerste lid.

Hoofdstuk VII. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien in 2004 integrale financiering van de ziekenhuiszorg middels DBC’s haar aanvang vindt en bij de herberekening van het deelbudget variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp voor het jaar 2004 van een ziekenfonds het procentuele resultaat meer dan 1,5 procentpunt afwijkt van het voor dit fonds geldende ijkpunt, worden de buiten bedoelde bandbreedte liggende meer- of minderkosten voor 90% nagecalculeerd.

 • 2 De bij integrale financiering van DBC’s geïntroduceerde nieuwe kostendragers worden op de volgende wijze als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp dan wel vaste kosten van ziekenhuisverpleging aangemerkt:

  • a. onderhandelbare DBC-tarieven: voor 100% als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp;

  • b. kapitaalsopslagen: voor 100% als vaste kosten van ziekenhuisverpleging;

  • c. niet-onderhandelbare DBC-tarieven: conform de verdeling in enerzijds vaste kosten van ziekenhuisverpleging en anderzijds variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp, zoals vastgesteld door het College zorgverzekeringen.

 • 3 Als ijkpunt, bedoeld in het eerste lid, geldt het gemiddelde procentuele resultaat over alle ziekenfondsen met betrekking tot het deelbudget variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp, welk gemiddelde procentuele resultaat door het College zorgverzekeringen op een door hem te bepalen wijze en in een door hem te bepalen mate wordt gecorrigeerd voor het historische resultaat van het ziekenfonds.

 • 4 Onder het procentuele resultaat, bedoeld in het eerste en derde lid, wordt verstaan het verschil tussen het herberekende budget en de werkelijke kosten, uitgedrukt als percentage van het herberekende budget.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 21 oktober 2003 terug tot en met 23 oktober 2003.

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Bijlage bij Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2004: normbedragen per verdeelkenmerk (in euro’s)

[Vervallen per 01-01-2006]

Kostenramingen, niet gecorrigeerd door HKV

Gewichten, gecorrigeerd voor HKV

 

Vervoer

Huisarts

Paramed.

Farmacie

Verloskunde

Kraamzorg

Hulpmidd.

Tandarts

Zkh-variabel

Overige verstrekk.

Zkh-variabel

Mannen

                     

0-4 jaar

17.14

102.27

30.11

155.85

0.00

0.00

43.10

13.89

547.71

351.86

531.88

5-9 jaar

16.09

101.73

69.95

139.96

0.00

0.00

47.07

89.98

322.17

460.24

310.72

10-14 jaar

16.92

101.34

22.06

149.47

0.00

0.00

43.86

110.38

294.30

434.78

267.42

15-19 jaar

21.34

100.94

15.29

156.51

0.00

0.00

40.02

72.97

334.86

394.60

307.80

20-24 jaar

19.84

100.56

12.99

157.15

0.00

0.00

36.12

8.06

336.79

325.64

316.50

25-29 jaar

17.56

100.76

15.77

164.70

0.00

0.00

36.07

7.60

326.82

336.57

309.41

30-34 jaar

17.51

101.24

18.18

184.31

0.00

0.00

37.46

7.81

346.82

361.60

331.49

35-39 jaar

19.94

101.43

22.15

225.42

0.00

0.00

45.78

7.95

391.53

418.48

382.64

40-44 jaar

20.70

101.46

23.83

253.07

0.00

0.00

50.49

7.99

428.95

452.23

414.79

45-49 jaar

25.27

101.41

26.28

311.25

0.00

0.00

65.55

7.84

527.18

530.71

504.00

50-54 jaar

26.63

101.45

25.76

338.11

0.00

0.00

70.68

7.78

602.07

567.58

578.50

55-59 jaar

31.36

101.53

26.75

425.68

0.00

0.00

85.69

7.97

765.77

675.21

729.57

60-64 jaar

32.31

101.61

22.41

438.81

0.00

0.00

90.34

7.90

874.79

692.55

841.90

65-69 jaar

48.13

114.54

24.48

535.04

0.00

0.00

119.38

7.28

1193.28

840.33

1133.23

70-74 jaar

63.16

116.37

25.55

586.16

0.00

0.00

143.18

5.77

1464.64

937.98

1413.31

75-79 jaar

76.95

116.53

28.76

610.24

0.00

0.00

180.37

4.34

1669.45

1020.71

1650.28

80-84 jaar

87.18

117.19

31.57

616.11

0.00

0.00

224.36

2.89

1749.04

1092.06

1767.31

85-89 jaar

87.30

117.17

36.13

596.83

0.00

0.00

303.26

2.06

1575.28

1177.11

1697.88

90+ jaar

86.56

117.28

41.00

638.08

0.00

0.00

446.33

1.52

1242.65

1386.08

1383.87

                       

Vrouwen

                     

0-4 jaar

15.08

101.75

19.60

146.90

0.00

0.00

40.93

13.44

462.35

327.37

440.06

5-9 jaar

12.34

101.57

38.76

137.62

0.00

0.00

43.96

88.87

283.60

414.97

271.09

10-14 jaar

14.32

101.30

19.81

149.73

0.00

0.00

41.13

111.53

271.92

425.83

254.14

15-19 jaar

19.42

102.21

22.45

189.26

4.36

5.63

40.16

75.04

353.59

453.37

340.58

20-24 jaar

19.88

102.79

21.33

204.95

31.46

51.01

37.77

9.09

442.56

478.68

457.75

25-29 jaar

19.90

102.90

25.59

209.62

71.71

158.12

37.74

9.05

558.76

643.74

602.87

30-34 jaar

19.06

102.59

26.40

225.22

82.40

207.41

38.66

9.20

618.81

725.62

675.35

35-39 jaar

20.19

102.10

29.37

254.58

30.09

78.86

48.64

9.44

546.29

577.79

578.41

40-44 jaar

20.63

101.80

32.39

265.17

3.80

9.95

53.91

9.64

492.26

499.62

512.32

45-49 jaar

25.96

101.81

38.16

357.18

0.20

0.18

71.63

9.98

570.65

603.40

583.96

50-54 jaar

26.09

101.85

40.66

397.77

0.06

-0.22

81.90

10.17

614.68

660.61

633.25

55-59 jaar

30.10

101.97

41.94

477.90

0.00

0.00

103.43

10.68

723.80

767.20

733.08

60-64 jaar

31.72

102.08

41.13

491.12

0.00

0.00

110.63

10.38

774.46

792.33

787.98

65-69 jaar

38.72

114.86

42.40

546.51

0.00

0.00

132.24

9.18

939.40

894.00

951.32

70-74 jaar

49.33

116.49

47.91

592.92

0.00

0.00

166.82

6.96

1156.19

993.93

1168.59

75-79 jaar

62.35

116.53

55.54

612.83

0.00

0.00

222.50

4.90

1380.83

1085.49

1385.51

80-84 jaar

68.21

116.23

63.02

598.66

0.00

0.00

291.53

3.16

1416.23

1167.10

1453.08

85-89 jaar

77.18

115.63

67.74

588.26

0.00

0.00

382.16

1.95

1344.61

1266.47

1415.51

90+ jaar

83.17

114.63

74.10

589.18

0.00

0.00

521.08

1.08

1065.67

1437.34

1158.88

                       

Totaal

27.52

103.98

30.39

307.03

9.11

21.12

78.25

21.61

622.21

599.02

622.21

Kostenramingen, niet gecorrigeerd door HKV

Gewichten, gecorrigeerd voor HKV

FKG’s

Vervoer

Huisarts

Paramed.

Farmacie

Verloskunde

Kraamzorg

Hulpmidd.

Tandarts

Zkh-variabel

Overige verstrekk.

Zkh-variabel

0

-3.99

-0.21

-2.04

-84.41

0.15

0.27

-18.79

0.00

-74.90

-104.34

-64.39

1

15.56

2.26

12.80

614.19

-1.98

-3.71

40.61

0.75

391.53

695.14

396.47

2

55.74

1.97

26.57

597.35

-5.11

-8.94

135.09

1.95

450.78

803.97

413.99

3

-2.98

0.61

1.49

1030.97

-3.97

-0.75

109.74

0.27

690.20

1152.14

715.83

4

52.62

2.82

18.62

753.93

-0.07

-0.38

123.33

-0.86

1038.46

929.60

910.24

5

58.20

0.22

87.97

891.00

-2.46

-4.24

164.10

0.39

1219.94

1134.95

1145.02

6

60.83

1.62

248.57

1460.68

-0.16

-0.95

407.87

2.21

876.76

2147.18

730.53

7

60.63

2.48

16.23

1247.14

-2.44

-3.70

822.92

-0.90

1190.61

2114.97

979.97

8

73.13

1.63

19.68

3518.52

-7.55

-13.18

197.68

1.45

1186.57

3522.10

1349.70

9

44.47

1.70

74.67

4235.76

-2.35

-5.63

591.36

2.51

1754.02

3575.81

1183.26

10

147.10

2.37

365.89

6344.64

-6.88

-13.74

1354.03

1.82

1041.86

6732.08

540.88

11

19.39

3.34

-11.37

11001.68

-6.16

-10.74

-27.05

2.12

2206.18

9137.39

1317.90

12

917.78

2.02

-4.26

6382.00

-0.85

-1.76

292.00

-1.91

10148.77

4462.34

4390.06

                       

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kostenramingen, niet gecorrigeerd door HKV

Gewichten, gecorrigeerd voor HKV

DKG’s

Vervoer

Huisarts

Paramed.

Farmacie

Verloskunde

Kraamzorg

Hulpmidd.

Tandarts

Zkh-variabel

Overige verstrekk.

Zkh-variabel

0

-5.37

-0.06

-0.92

-14.64

0.02

0.04

-6.08

-0.01

-87.10

-19.30

-60.80

1

44.18

1.29

66.14

124.00

-0.44

-1.17

65.88

0.33

1137.07

281.06

1140.33

2

68.06

1.54

6.33

505.37

-0.04

-0.28

14.56

0.05

1572.21

562.73

1415.42

3

115.91

2.31

20.10

406.60

-1.03

-1.58

184.87

0.34

1879.65

642.91

1638.96

4

156.50

1.64

49.98

459.19

-0.97

-2.49

233.77

0.34

2366.26

759.81

2004.29

5

156.01

2.73

21.36

506.07

-0.42

-0.59

222.86

-0.56

3269.07

627.92

2500.68

6

162.07

1.89

23.25

541.81

-0.65

-1.79

479.39

-1.84

3747.29

892.16

2897.50

7

234.89

4.20

67.02

912.53

-2.56

-5.43

492.83

0.11

3926.88

1291.41

3327.32

8

253.52

5.65

56.75

1341.90

0.80

1.73

636.84

-1.23

4927.70

1733.06

3741.50

9

450.03

3.42

59.41

1183.23

-1.32

-1.48

812.21

23.87

5728.06

1785.18

3585.13

10

465.83

10.48

34.88

1098.73

0.56

0.67

566.25

-2.42

7096.78

1643.49

5682.12

11

529.34

14.28

45.52

1906.42

-0.97

-2.72

492.39

1.58

6933.95

2150.50

6055.74

12

552.17

2.23

108.15

1986.15

-1.65

-4.76

779.48

0.19

10055.33

1843.45

6311.03

13

3446.17

0.35

15.24

1797.75

-2.05

-4.86

263.47

-0.29

44974.09

802.92

15436.17

                       

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kostenramingen, niet gecorrigeerd door HKV

Gewichten, gecorrigeerd voor HKV

APE’s

Vervoer

Huisarts

Paramed.

Farmacie

Verloskunde

Kraamzorg

Hulpmidd.

Tandarts

Zkh-variabel

Overige verstrekk.

Zkh-variabel

1

-2.18

3.68

-0.04

9.05

0.35

-4.40

-0.04

1.05

45.05

8.62

43.49

2

-2.20

1.72

0.27

10.69

-0.41

-4.09

0.86

0.43

35.47

7.50

32.73

3

-2.45

0.30

0.83

10.43

-0.30

-2.54

0.82

0.09

23.56

6.56

20.91

4

-1.57

-0.49

0.49

4.74

-0.21

-1.14

-0.09

0.08

4.74

1.82

2.22

5

0.20

-0.71

0.96

2.68

0.03

1.39

0.48

0.05

-12.48

4.62

-11.69

6

2.06

-0.80

-0.25

-2.04

0.29

2.35

2.10

-0.70

-22.90

2.64

-19.18

7

3.12

-1.31

0.56

-6.79

0.01

2.75

0.01

-0.35

-22.30

-2.75

-22.59

8

2.61

-1.38

-0.70

-13.33

0.24

4.16

-1.12

0.12

-34.47

-9.40

-31.91

9

3.47

-1.63

-1.68

-24.89

0.67

5.27

-0.71

-0.61

-37.15

-20.50

-31.39

10

5.37

-1.73

-3.26

-28.29

0.22

5.33

-3.92

-1.55

-50.82

-26.82

-45.22

                       

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kostenramingen, niet gecorrigeerd door HKV

Gewichten, gecorrigeerd voor HKV

 

Vervoer

Huisarts

Paramed.

Farmacie

Verloskunde

Kraamzorg

Hulpmidd.

Tandarts

Zkh-variabel

Overige verstrekk.

Zkh-variabel

Groep 1

                     

15-34 jaar

46.37

-0.11

24.06

240.52

-8.52

-15.77

113.27

-0.52

437.77

368.25

378.34

35-44 jaar

37.83

-0.17

24.14

269.66

-1.83

-2.56

83.30

0.88

363.17

393.09

345.84

45-54 jaar

33.89

0.11

23.27

283.01

0.29

0.76

79.87

0.99

384.62

401.72

347.62

55-64 jaar

18.96

0.21

16.77

193.05

0.00

0.00

55.95

1.07

284.62

276.76

261.20

                       

Groep 2

                     

0-15 jaar

-0.50

-0.26

0.27

0.70

0.00

0.00

-0.87

0.32

-1.22

-0.41

-0.85

15-34 jaar

-2.64

-0.16

-0.86

-12.73

-0.04

1.50

-5.53

-0.73

-24.28

-19.61

-21.20

35-44 jaar

-4.92

-0.17

-2.03

-35.89

0.18

1.05

-9.28

0.22

-44.59

-48.83

-41.92

45-54 jaar

-8.14

-0.28

-4.06

-70.42

-0.08

-0.20

-17.71

0.18

-93.44

-96.20

-81.31

55-64 jaar

-9.99

-0.39

-5.86

-98.86

0.00

0.00

-26.60

0.18

-143.30

-135.86

-123.70

                       

Groep 3

                     

0-15 jaar

3.40

2.14

-2.52

-9.42

0.00

0.00

1.80

1.98

6.33

1.01

3.27

15-34 jaar

8.65

2.88

-5.21

28.65

1.40

-27.22

1.06

2.09

65.22

12.26

65.20

35-44 jaar

12.34

2.95

-3.39

93.45

-1.12

-11.13

2.26

-1.66

99.72

97.70

96.72

45-54 jaar

11.04

3.03

-2.73

109.80

0.30

1.93

2.88

-1.24

132.11

125.62

108.16

55-64 jaar

5.86

1.49

-5.52

20.59

0.00

0.00

-3.11

-1.00

83.47

14.91

28.91

                       

Groep 4

                     

0-15 jaar

3.27

0.68

3.39

3.15

0.00

0.00

6.01

4.04

31.79

18.97

32.37

15-34 jaar

2.48

1.25

2.15

4.05

5.04

2.89

0.37

13.09

25.82

31.08

25.24

35-44 jaar

0.74

0.44

0.77

27.23

0.86

-2.28

-1.20

-0.91

10.12

24.09

18.46

45-54 jaar

-0.31

-0.04

-3.56

18.01

0.08

0.18

2.21

-0.81

6.73

19.32

-1.90

55-64 jaar

-4.75

-0.24

-6.13

-27.19

0.00

0.00

-12.20

-0.58

-86.08

-48.69

-74.81

                       

Groep 5

                     

Alle leeft.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                       

Groep 6

                     

0-15 jaar

-3.36

-0.99

-3.04

0.99

0.00

0.00

-2.26

-8.42

-31.83

-18.45

-32.00

15-34 jaar

-4.42

-0.69

-3.45

-18.61

4.06

11.65

-3.96

2.38

-40.45

-13.51

-42.45

35-44 jaar

-7.01

-0.36

-7.11

-54.52

0.83

1.51

-12.30

-1.48

-79.59

-79.78

-84.73

45-54 jaar

-10.68

-0.14

-9.70

-95.96

-0.19

-1.33

-22.63

-1.85

-124.46

-139.93

-123.16

55-64 jaar

-12.35

0.10

-10.78

-138.37

0.00

0.00

-32.02

-2.60

-186.60

-193.75

-166.69

                       

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Terug naar begin van de pagina