Wijzigingsregeling Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 01-10-2004.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-09-2004

Wijziging Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de Verordening nr. 1257/99 van 17 mei 1999 van de Raad van de Europese Unie inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen;

Gelet op artikel 29, eerste lid, van de Wet agrarisch grondverkeer;

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel III

[Vervallen per 01-10-2004]

Het bepaalde in Artikel I, onderdeel A, derde lid en artikel II, onderdeel Z, is niet van toepassing op een aanvraag voor subsidie die is ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel IV

[Vervallen per 01-10-2004]

  • 1 Beheerders, die voor de inwerkingtreding van deze regeling een beschikking tot subsidieverlening hebben ontvangen met betrekking tot een bedrag als bedoeld in artikel 30 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze regeling, behouden het recht op dit bedrag.

  • 2 In afwijking van het eerste lid ontvangen beheerders geen bedrag als bedoeld in het eerste lid indien zij met betrekking tot hetzelfde terrein tevens een bijdrage ontvangen voor een recreatiepakket als bedoeld in bijlage 58 of 59, zoals die bijlage luidde voor inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel V

[Vervallen per 01-10-2004]

Beheerders, die voor de inwerkingtreding van deze regeling een beschikking tot subsidieverlening hebben ontvangen met betrekking tot de bijdrage voor begrensde waardevolle bosgemeenschappen als bedoeld in bijlage 38, laatste alinea, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals deze alinea luidde voor inwerkingtreding van deze regeling, behouden het recht op deze bijdrage tot het eind van het tijdvak.

Artikel VI

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel VII

[Vervallen per 01-10-2004]

Beheerders, die voor de inwerkingtreding van deze regeling een beschikking tot subsidieverlening hebben ontvangen met betrekking tot de recreatiebijdrage voor een recreatiepakket als bedoeld in de bijlagen 58 of 59, zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van deze regeling, ontvangen deze bijdrage voortaan op grond van bijlage 58.

Artikel VIII

[Vervallen per 01-10-2004]

De begrenzing van een landschapsgebiedsplan als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer zoals dat op 1 oktober 2004 luidt, blijft van kracht zolang en voorzover dit plan niet is vervangen door een beheersgebiedsplan als bedoeld in artikel 10 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer of een natuurgebiedsplan als bedoeld in artikel 13 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000.

Artikel IX

[Vervallen per 01-10-2004]

  • 2 In afwijking van het eerste lid kunnen voor het begrotingsjaar 2004 ook andere dan in het eerste lid bedoelde beheerders voor een tijdvak een aanvraag indienen voor een terrein gelegen in een natuurgebied voor beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 28a.

Artikel X

[Vervallen per 01-10-2004]

Bijlage 23 beheerspakket: Faunarand, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling blijft voor subsidies die zijn aangevraagd voor de inwerkingtreding van deze regeling onverminderd van kracht tot het eind van het tijdvak waarvoor de desbetreffende subsidie is verleend.

Artikel XI

[Vervallen per 01-10-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina