Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003

Geldend van 25-11-2007 t/m heden

Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Na overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 87, derde lid, onderdeel c, EG-Verdrag;

Gelet op de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector;

Gelet op de Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun in de vorm van garanties;

Gelet op de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij beschikking nr. SG (2003) D/232294 van 16 oktober 2003;

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. verzekeraar: een schadeverzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht die in Nederland het bedrijf van schadeverzekeraar mag uitoefenen in de branche Brand en natuurevenementen of de branche Andere schaden aan zaken;

 • c. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • d. normale opbrengst: gemiddelde opbrengst in de betrokken productierichting op het bedrijf van verzekerde over de voorafgaande drie jaren waarbij een voorafgaand jaar waarin in de betrokken productierichting op het bedrijf van verzekerde een, ten opzichte van andere bedrijven met dezelfde productierichting, aanmerkelijk productieverlies is geleden, buiten beschouwing wordt gelaten;

 • e. risicofactor: kans dat de garantie door de verzekeraar wordt ingeroepen gebaseerd op ervaringen met het inroepen van garanties van onder soortgelijke omstandigheden toegekende garanties;

 • f. minimumverzekeringspremie: minimumbedrag dat verzekeringnemers in een verzekeringsperiode van één jaar in totaal aan premies aan de verzekeraar zijn verschuldigd;

 • g. subsidie-equivalent: garantiebedrag vermenigvuldigd met de risicofactor, minus de betaalde minimumverzekeringspremie;

 • h. subsidieplafond: maximaal bedrag per jaar waarvoor subsidie wordt verleend;

 • i. MKB-ondernemingen: ondernemingen zoals omschreven in artikel 2, onderdeel b, van verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG L 10).

§ 2. Subsidie

Artikel 2

 • 1 De minister kan in overeenstemming met de Minister van Financiën aan verzekeraars subsidie in de vorm van een garantie verlenen ten behoeve van door een verzekeraar af te sluiten verzekeringen, voor de volgende schade:

  • a. schade aan gewassen in de agrarische sector als gevolg van zware regenval;

  • b. schade aan gewassen in de fruitteeltsector als gevolg van extreme vorst.

 • 2 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, onder a wordt verleend voor de resterende periode tot 1 januari 2014.

 • 3 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt verleend voor de resterende periode tot 1 november 2017.

Artikel 3

 • 1 Aanvragen tot verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, kunnen door verzekeraars worden ingediend in de periode van 7 april 2008 tot en met 25 april 2008.

 • 2 Aanvragen tot verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, kunnen door verzekeraars worden ingediend in de periode van 7 april 2008 tot en met 25 april 2008.

§ 3. Voorwaarden subsidie

Artikel 4

 • 1 De subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a wordt slechts verleend indien de verzekering voldoet aan elk van de navolgende voorwaarden:

  • a. de schadeverzekeringen bieden dekking voor in Nederland optredende schade aan gewassen als gevolg van zware regenval;

  • b. de verzekeringsovereenkomst, genoemd in onderdeel a, is aangegaan voor een periode van ten minste 12 maanden;

  • c. de risicofactor, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, bedraagt ten hoogste 0,22654;

  • d. de minimumverzekeringspremie, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, bedraagt 2,2‰.

  • e. de schade waarvoor de verzekering dekking biedt bedraagt:

   • 1º. ten minste 25% van de normale opbrengst in de betrokken productierichting op het bedrijf van verzekerde over drie jaren voorafgaand aan het jaar waarin de schade optreedt, danwel

   • 2º. ten minste 10% van de normale opbrengst in het eerste jaar nadat schade aan meerjarige productiegewassen is opgetreden, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

    • de schade veroorzaakt in de daaropvolgende jaren productieverliezen;

    • het percentage van de productieverliezen in het eerste jaar, vermenigvuldigd met het aantal jaren waarin productieverliezen optreden, bedraagt ten minste 25% van de normale opbrengst.

 • 2 De subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, wordt slechts verleend indien de verzekering voldoet aan elk van de navolgende voorwaarden:

  • a. de schadeverzekeringen bieden dekking voor in Nederland optredende schade aan gewassen van MKB-ondernemingen in de fruitteeltsector als gevolg van extreme vorst;

  • b. de risicofactor, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, bedraagt ten hoogste 0,082;

  • c. de minimumverzekeringspremie, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, bedraagt 1,25‰;

  • d. de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, onder b en e.

Artikel 5

 • 1 De subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, wordt slechts verleend indien en voorzover de financiële verplichtingen van de verzekeraar het bedrag van € 46.500.000,– overschrijden bij de verzekerde waarde, bedoeld in artikel 7, eerste lid, met dien verstande dat dit bedrag rechtevenredig afneemt met de eventuele afname van de door de verzekeraar totale verzekerde waarde.

 • 2 De subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, wordt slechts verleend voorzover de financiële verplichtingen van de verzekeraar het bedrag van € 6.677.400,– overschrijden bij de verzekerde waarde, bedoeld in artikel 7, tweede lid, met dien verstande dat dit bedrag rechtevenredig afneemt met de eventuele afname van de door de verzekeraar totale verzekerde waarde.

§ 4. Omvang subsidie

Artikel 6

De subsidie, bedoeld in artikel 2 bedraagt na de omrekening van de garantie tot een subsidie-equivalent als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, maximaal 50% van het bedrag dat verzekeringsnemers in een verzekeringsperiode van één jaar in totaal aan premies aan de verzekeraar zijn verschuldigd.

Artikel 7

 • 1 Het subsidieplafond van de subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, bedraagt € 46.500.000,– bij een maximale verzekerde waarde van € 3.255.000.000,– met dien verstande dat dit bedrag rechtevenredig afneemt met de eventuele afname van de totale verzekerde waarde.

 • 2 Het subsidieplafond van de subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, bedraagt € 14.250.000,– bij een maximale verzekerde waarde van € 762.600.000,– met dien verstande dat dit bedrag rechtevenredig afneemt met de eventuele afname van de totale verzekerde waarde.

 • 3 De minister kan de hoogte van het subsidieplafond en de daarbij behorende maximale verzekerde waarde, bedoeld in het eerste en tweede lid, wijzigen indien inflatiegegevens daartoe aanleiding geven.

Artikel 8

De minister kan bepalen dat indien met de door alle verzekeraars afgesloten verzekeringspolissen de maximale verzekerde waarde, bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, is bereikt, de garantieovereenkomst slechts betrekking heeft op de verzekerde waarde die op dat tijdstip door de afgesloten verzekeringspolissen wordt vertegenwoordigd.

§ 5. Aanvraag subsidieverlening

Artikel 9

 • 1 De aanvraag voor de verlening van de subsidie wordt ingediend bij Dienst Regelingen, op een daartoe vastgesteld formulier.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van:

  • a. documenten waaruit genoegzaam blijkt dat de aanvrager een verzekeraar is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b;

  • b. de polisvoorwaarden;

  • c. een verantwoording van de toegepaste risicofactor;

  • d. de gehanteerde verzekeringspremie;

  • e. een verantwoording van de hoogte van de verzekeringspremie waarbij tot uitdrukking is gebracht hoe de verstrekte garantie in de hoogte van de verzekeringspremie is verdisconteerd, en

  • f. de geschatte te verzekeren waarde.

 • 3 Alvorens een besluit tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 12 wordt genomen, sluit de verzekeraar met de Staat een garantieovereenkomst af.

§ 6. Garantieovereenkomst

Artikel 10

 • 1 De garantieovereenkomst, bedoeld in het artikel 9, derde lid, bevat in ieder geval de volgende elementen:

  • a. een procedure voor het inroepen van de garantie;

  • b. een procedure voor het wijzigen van polissen of dekkingstoezeggingen;

  • c. een procedure volgens welke schadegevallen worden afgewikkeld;

  • d. een procedure voor het nemen van incassomaatregelen en het treffen van maatregelen ter beperking van de schade;

  • e. de bepaling dat de verzekeraar voor de subsidie, bedoeld in artikel 2 aan de Staat een in de garantieovereenkomst nader te bepalen percentage van de door de verzekeraar totale verzekerde waarde is verschuldigd;

  • f. de bepaling dat de verzekeraar van de verzekeringnemers een vergoeding van administratiekosten zal verlangen en de vaststelling van de hoogte daarvan;

  • g. een bepaling inzake de administratie van de uit de garantstelling voortvloeiende verplichtingen;

  • h. een bepaling inzake de afrekening en controle, en

  • i. een bepaling inzake de duur van de overeenkomst.

 • 2 De garantieovereenkomst wordt namens de Staat gesloten door de minister in overeenstemming met de Minister van Financiën.

§ 7. Monitoring

Artikel 11

 • 1 Na het afsluiten van de garantieovereenkomst wordt door de verzekeraar jaarlijks de volgende informatie aan Dienst Regelingen verstrekt:

  • a. voor 1 september een voortgangsrapportage over het lopende jaar van de uitvoering van de garantieovereenkomst, en

  • b. voor 1 september over het voorafgaande jaar een jaarrapportage over de uitvoering van de garantieovereenkomst over dat jaar.

 • 2 De voortgangsrapportage en de jaarrapportage vermelden per jaar:

  • a. de stand van zaken met betrekking tot de introductie van de overeenkomsten van schadeverzekeringen;

  • b. de afzonderlijke verzekeringen en de totale verzekerde waarde die deze verzekeringen vertegenwoordigen;

  • c. een overzicht van de gehanteerde verzekeringspremies, en

  • d. een overzicht van het gehanteerde eigen risico.

 • 3 In afwijking van het eerste lid wordt door de verzekeraar in het jaar van het afsluiten van de garantieovereenkomst ieder kwartaal, te weten voor 1 april, 1 juni, 1 augustus en voor 1 oktober, de in het eerste lid bedoelde informatie verstrekt voorzover deze informatie ten opzichte van het voorliggende kwartaal is gewijzigd.

 • 4 Indien in een jaar een stijging van de totale verzekerde waarde van meer dan 10% ten opzichte van de door een verzekeraar totale verzekerde waarde van het voorafgaande jaar wordt bereikt, stelt die verzekeraar Dienst Regelingen hiervan binnen één maand nadien in kennis.

 • 5 Indien wijziging optreedt in bij de aanvraag van de subsidie verstrekte gegevens, bedoeld in artikel 9, tweede lid, stelt de verzekeraar Dienst Regelingen hiervan binnen één maand in kennis.

§ 8. Subsidieverlening

Artikel 12

 • 1 Binnen één maand na afloop van de periode, bedoeld in artikel 3, neemt de minister een besluit op de aanvragen.

 • 2 De besluiten, bedoeld in het eerste lid worden aan alle aanvragers op hetzelfde moment meegedeeld.

 • 3 Indien de termijn, bedoeld in het eerste lid, niet kan worden gehaald, stelt de minister de aanvragers daarvan in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarop de beschikkingen tegemoet kunnen worden gezien.

 • 4 De subsidie wordt verleend voor de totale door de verzekeraar verzekerde waarde, mits de maximale verzekerde waarde, bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, niet wordt overschreden en de verzekeraar voldoet aan de eisen van artikel 11.

Artikel 13

 • 1 Op verzoek van de verzekeraar, ingediend overeenkomstig de procedure, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, besluit de minister tot uitbetaling van een voorschot ten bedrage van 100% van het subsidiebedrag voor de daadwerkelijk geleden schade, indien is voldaan aan de financiële vereisten van artikel 5.

 • 2 De verzekeraar vergoedt de daadwerkelijk geleden schade als bedoeld in het eerste lid binnen vier jaar na de betrokken gebeurtenis.

§ 9. Weigering, wijziging of intrekkingsubsidie

Artikel 14

 • 1 De subsidieverlening wordt geweigerd indien:

  • a. de overeenkomsten van een schadeverzekering betrekking hebben op dezelfde risico’s als overeenkomsten van schadeverzekering waarvoor voor hetzelfde of een vergelijkbaar risico vanwege de staat, een ander overheidsorgaan of de Europese Gemeenschap een subsidie is verleend;

  • b. uit de verantwoording, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel e, niet blijkt dat de verstrekte subsidie naar redelijkheid in de hoogte van de verzekeringspremie is verdisconteerd.

 • 2 De subsidie wordt gewijzigd of ingetrokken indien:

  • a. uit de informatie, bedoeld in artikel 11 blijkt dat de verzekeraar bij de aanvraag niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording heeft afgelegd omtrent de afgesloten of af te sluiten verzekeringsovereenkomsten en de terzake verschuldigde premies, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn;

  • b. uit de informatie, bedoeld in artikel 11 blijkt dat de verzekeraar onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

  • c. uit de resultaten van de evaluatie, bedoeld in artikel 15 blijkt dat de garantie naar het oordeel van de minister in redelijkheid niet langer in verhouding staat tot de verzekerde waarde en de daarmee samenhangende financiële verplichtingen van de verzekeraar voortvloeiende uit de overeenkomsten van schadeverzekering ter dekking van schade, bedoeld in artikel 4.

§ 10. Evaluatie

Artikel 15

 • 1 Gedurende de looptijd van de garantie wordt deze regeling iedere twee jaar door de minister geëvalueerd.

 • 2 Bij de evaluatie, bedoeld in het vorige lid, wordt met name aandacht geschonken aan:

  • a. de solvabiliteit van de verzekeraars;

  • b. de polisvoorwaarden en de tariefstelling;

  • c. de omvang van het te verzekeren risico;

  • d. het marktperspectief voor schadeverzekering;

  • e. het aantal afgesloten schadeverzekeringsovereenkomsten;

  • f. de uitgekeerde schadevergoedingen over de periode waarop de garantieovereenkomst van toepassing is;

  • g. het aantal keren dat de garantie is ingeroepen.

 • 3 Het besluit tot verlening van de subsidie kan worden gewijzigd of ingetrokken indien de resultaten van de evaluatie van dien aard zijn dat de solvabiliteit van de verzekeraars, het marktperspectief voor schadeverzekering of het risico voor de verzekeraar of de Staat zodanig zijn, dat in redelijkheid niet langer sprake is van een levensvatbare verzekering.

§ 11. Vaststelling subsidie

Artikel 16

 • 1 De aanvraag voor de vaststelling van de subsidie wordt binnen zes maanden na afloop van het laatste jaar waarop de garantieovereenkomst van toepassing is, ingediend bij Dienst Regelingen op een daartoe vastgesteld formulier.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a. een opgaaf van de door de verzekeraar ontvangen premies voor de verzekeringsovereenkomsten waarop de garantieovereenkomst van toepassing is;

  • b. een opgaaf van het aantal afgesloten verzekeringsovereenkomsten gedurende de periode waarop de garantieovereenkomst van toepassing is;

  • c. een verklaring overeenkomstig het in bijlage I vastgesteld model van een accountant of een accountant-administratieconsulent als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat is voldaan aan de in deze regeling gestelde voorwaarden en verplichtingen. De accountant of accountant-administratieconsulent controleert met inachtneming van het in bijlage II bij deze regeling opgenomen controleprotocol;

  • d. een totaaloverzicht van de op grond van de afgesloten verzekeringsovereenkomsten uitgekeerde schadevergoedingen over de periode waarop de garantieovereenkomst van toepassing is.

Artikel 17

De minister stelt, in overeenstemming met de Minister van Financiën, na ontvangst van de in artikel 16, tweede lid, bedoelde bescheiden, de subsidie vast.

Den Haag, 17 oktober 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Bijlage I. Tekst accountantsverklaring, als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel c

Goedkeurende verklaring

Accountantsverklaring

Wij hebben de bijgevoegde opgaaf van de premie inzake agrarische schadeverzekeringen over de periode van ... tot ... met betrekking tot de subsidieverlening in het kader van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen van ... (naam instelling) te ... (zetel) gecontroleerd. De opgaaf van de premie is opgesteld onder verantwoordelijkheid van ... (de leiding van naam instelling). Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de opgaaf van de premie te verstrekken.

Voor het onderhavige project is met brief van Dienst Regelingen, kenmerk ... (nr.) d.d. ... (datum) een subsidie verleend tot een maximum van € ... (bedrag).

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten en overeenkomstig de aanwijzingen die de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het controleprotocol, behorende bij vorenbedoelde ministeriële regeling, heeft gegeven met betrekking tot de controle op de naleving van de subsidiebepalingen. Volgens de richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen in de financiële verantwoording. Voorts is aanvullend specifieke aandacht besteed aan de in vorenbedoeld controleprotocol aangegeven aspecten.

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Wij zijn van oordeel dat de opgaaf van de premie voldoet aan de voor dit doel eraan te stellen eisen.

Tevens delen wij mede dat de subsidiebepalingen van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen zijn nageleefd.

Plaats en datum: ...

Handtekening: ...

Naam accountant: ...

Naam accountantskantoor:...

Adres: ...

Postcode en woonplaats: ...

Telefoon: ...

Bijlage II. Controleprotocol als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel c

Bij de controle, op basis waarvan de rapportage bedoeld in het tweede lid van artikel 16 plaatsvindt, dient aan de naleving van de volgende artikelen op de daarbij aangegeven wijze aandacht te worden besteed.

Artikel

Soort aandacht

Artikel 4

speciale aandacht

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

speciale aandacht

speciale aandacht

speciale aandacht

Artikel 13

normale aandacht

Artikel 14

normale aandacht

Toelichting

Artikel 4

Vaststellen dat:

 • het premie-inkomen opgenomen in de opgaaf van de premies betrekking heeft op verzekeringsovereenkomsten voor de categorie van schades zoals omschreven in artikel 4.

 • de verzekerde schade en de optredende productieverliezen in Nederland optreden;

 • het premie-inkomen betrekking heeft op een verzekeringsperiode van één jaar, verschuldigd in het jaar, gerekend vanaf de datum van de eerste aanbieding van de verzekering.

 • De subsidieontvanger niet reeds voor hetzelfde of een vergelijkbaar risico vanwege de staat, een andere overheidsorgaan of de Europese Gemeenschap een subsidie is verleend.

Artikel 5

Vaststellen dat de subsidieontvanger de subsidie alleen heeft gebruikt voor de overeenkomsten van schadeverzekering die passen binnen de nadere voorwaarden, die door de minister op grond van artikel 5 heeft bepaald.

Onder normale aandacht wordt verstaan:

Controle met een diepgang die gebruikelijk is voor het afgeven van een accountantsverklaring bij een verantwoording.

Onder speciale aandacht wordt verstaan:

Controle waarbij nadrukkelijk wordt bezien of de desbetreffende voorschriften zijn nageleefd. In dit geval moet dus verder worden gegaan dan normaal bij een controle van een verantwoording.

Aan de niet genoemde artikelen behoeft bij de controle geen aandacht te worden besteed, met dien verstande dat, teneinde de controle op de hierboven genoemde artikelen goed te kunnen verrichten, kennisneming van deze overige noodzakelijk is. Voor zover de subsidiebepalingen niet zijn nageleefd, maakt de accountant hiervan melding in zijn verklaring. De minister behoudt zich het recht voor om de Auditdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een review te laten uitvoeren op de door de accountant van de aanvrager, aan wie de subsidie ingevolge de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003 is verleend, verrichte werkzaamheden.

Terug naar begin van de pagina