Regeling doorverlening van bevoegdheden met betrekking tot bekostiging van uitvoeringsorganen [...] directeur Gemeenschappelijke Ondersteuning Bedrijfsvoering

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 30-10-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2003, nr. FEZ/A&B/77701, houdende doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de plaatsvervangend Secretaris-Generaal aan de directeur Gemeenschappelijke Ondersteuning Bedrijfsvoering (Regeling doorverlening van bevoegdheden met betrekking tot bekostiging van uitvoeringsorganen aan de directeur Gemeenschappelijke Ondersteuning Bedrijfsvoering)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 53, eerste lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de directeur Gemeenschappelijke Ondersteuning Bedrijfsvoering wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het ondertekenen van stukken over de uitvoerende taken, bedoeld in de Beleidsregels handhaving termijn en vormvoorschriften (Stcrt. 2000, 113 en 251), voor zover het betreft:

  • a. correspondentie met betrekking tot verantwoordingsdocumenten van uitvoeringsorganen;

  • b. sancties in het kader van het handhavingsbeleid termijn- en vormvoorschriften, bedoeld in de Beleidsregels handhaving termijn en voorschriften.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2003.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling doorverlening van bevoegdheden met betrekking tot bekostiging van uitvoeringsorganen aan de directeur Gemeenschappelijke Ondersteuning Bedrijfsvoering.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 oktober 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
namens deze:
de

plv. Secretaris-Generaal

,

P. Hennephof

Terug naar begin van de pagina