Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ

Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-07-2023

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 16 oktober 2003, nr. W&B/WWB/2003/78560, Directie Werk en Bijstand, houdende nadere regels terzake van enkele in de Wet werk en bijstand en het Besluit WWB geregelde onderwerpen (Regeling WWB)

§ 2. Beeld van de uitvoering

Artikel 2. Verslag over de uitvoering en accountantsverklaring

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 4. Beeld van de uitvoering

 • 2 Het beeld van de uitvoering wordt ingediend onder gebruikmaking van een formulier dat door de minister elektronisch beschikbaar wordt gesteld.

 • 3 Indien het beeld van de uitvoering, bedoeld in het eerste lid, niet op de in het eerste lid genoemde datum is ontvangen, schort de minister de betaling van de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de wet voor het lopende vergoedingsjaar op met ingang van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarop de ontvangsttermijn is verlopen, doch niet gedurende de periode waarover door de minister aan het college in geval van overmacht uitstel is verleend.

 • 4 De betaling van de uitkering wordt hervat op de vijftiende van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin het beeld van de uitvoering, bedoeld in het eerste lid, is ontvangen door de minister. Indien daarvoor naar het oordeel van de minister een noodzaak bestaat, kan, na ontvangst van het beeld van de uitvoering, de betaling van de uitkering op een eerdere datum worden hervat, waarbij kan worden afgeweken van het betaalmoment, bedoeld in artikel 5, eerste lid.

 • 5 Het derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing, indien het college in gebreke blijft om binnen een door de minister vastgestelde termijn aanvullende informatie te verstrekken noodzakelijk voor het financieel beheer van de wet, de IOAW, de IOAZ of het Bbz 2004.

 • 6 In afwijking van het derde lid kan worden afgezien van opschorting als op het moment waarop over opschorting wordt beslist het beeld van de uitvoering alsnog juist en volledig is ontvangen.

§ 3. Uitkering en betaling

Artikel 5. Betaling

 • 1 Met uitzondering van de maand mei, wordt iedere maand op of omstreeks de vijftiende dag van die maand 8% van de voor het betreffende jaar vastgestelde uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de wet betaalbaar gesteld. In de maand mei wordt op of omstreeks de vijftiende dag 12% van de uitkeringen betaalbaar gesteld.

 • 3 De vangnetuitkering wordt betaalbaar gesteld voor 1 april in het kalenderjaar dat ligt twee jaar na het jaar waarop de uitkering betrekking heeft.

Artikel 5a. Opschorting betaling bij vaststelling ernstige tekortkomingen

 • 2 De betaling van de uitkering wordt hervat op of omstreeks de vijftiende dag van de kalendermaand nadat de periode van drie maanden is verstreken dan wel nadat de langere periode van opschorting, die de minister met toepassing van artikel 76, derde lid, van de wet heeft vastgesteld is verstreken.

Artikel 6. Gegevens verdeelmodel

In bijlage I bij deze regeling zijn de gewichten en peildata opgenomen die gelden voor de indicatoren, bedoeld in tabel 1 en tabel 3 van de bijlage bij het Besluit Participatiewet alsmede de normbedragen, bedoeld in tabel 2 van de bijlage bij het Besluit Participatiewet.

§ 4. Toetsing lijfrenten

Artikel 6b. Toetsing inleg lijfrente

 • 2 Voor de beoordeling of de inleg ten hoogste het in artikel 15, tweede lid, onderdeel b, onder 3°, van de wet genoemde bedrag heeft bedragen, wordt:

  • a. voor de inleg gedaan in het jaar van aanvraag van bijstand: het genoemde bedrag naar evenredigheid van de tussen 1 januari en de dag van aanvraag van bijstand gelegen periode in aanmerking genomen;

  • b. voor de inleg gedaan in de aan de aanvraag voorafgaande vier kalenderjaren: het genoemde bedrag in aanmerking genomen dat geldt op de dag van aanvraag van bijstand.

Artikel 6c. Toetsing waarde lijfrente en hoogte inleg

Het bedrag waarmee bij toepassing van artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van de wet de inleg het in subonderdeel 3° van dat onderdeel genoemde bedrag overschrijdt, wordt in mindering gebracht op de waarde van de lijfrente of lijfrenten.

§ 5. Vrijlating uitkeringen en vergoedingen

Artikel 7. Vrijlating uitkeringen en vergoedingen

Niet tot de middelen, bedoeld in artikel 31 van de wet, worden gerekend:

§ 6. Vakantietoeslag

Artikel 8. Definities

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 9. Reikwijdte

Deze paragraaf is van toepassing op de vaststelling van de aanspraak op vakantietoeslag over een inkomen ontvangen in het kalenderjaar 2023.

Artikel 10. In aanmerking te nemen vakantietoeslag

Indien over het inkomen van de belanghebbende aanspraak op vakantietoeslag bestaat neemt het college bij de vaststelling van de hoogte van de algemene bijstand mede op grond van de artikelen 11, 12, 13 of 14 berekende aanspraak op vakantietoeslag in aanmerking.

Artikel 11. Aanspraak op vakantietoeslag voor personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet met inkomen uit tegenwoordige arbeid

Indien de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet nog niet heeft bereikt, het in aanmerking te nemen inkomen loon uit tegenwoordige arbeid betreft en voor de inhouding van loonheffing rekening is gehouden met de arbeidskorting en de algemene heffingskorting, wordt de aanspraak op vakantietoeslag vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij onder ‘ink’ het inkomen wordt verstaan.

bij een netto inkomen per maand

bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag

gelijk aan of meer dan

en minder dan

0,00

825,46

8,00%

x ink

 

825,46

891,48

5,70%

x ink

 

891,48

893,98

8,00%

x ink

- € 20,47

893,98

1687,18

8,00%

x ink

- € 4,98

1687,18

5,17%

x ink

- € 3,22

Artikel 12. Aanspraak op vakantietoeslag voor personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet met inkomen uit vroegere arbeid

Indien de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet nog niet heeft bereikt, het in aanmerking te nemen inkomen loon uit vroegere arbeid betreft en voor de inhouding van loonheffing rekening is gehouden met de algemene heffingskorting wordt de aanspraak op vakantietoeslag vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij onder ‘ink’ het inkomen wordt verstaan.

bij een netto inkomen per maand

bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag

gelijk aan of meer dan

en minder dan

0,00

641,51

8,00%

x ink

 

641,51

692,80

5,05%

x ink

 

692,80

1358,64

8,00%

x ink

– € 20,47

1358,64

1446,86

7,23%

x ink

– € 18,49

1446,86

8,00%

x ink

– € 29,67

Artikel 13. Aanspraak op vakantietoeslag voor personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet voor wie geen rekening is gehouden met de algemene heffingskorting

Indien de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet nog niet heeft bereikt en voor de inhouding van loonheffing geen rekening is gehouden met de algemene heffingskorting, wordt de aanspraak op vakantietoeslag vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij onder ‘ink’ het inkomen wordt verstaan.

bij een netto inkomen per maand

bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag

gelijk aan of meer dan

en minder dan

0

 

8,00%

x ink

 

Artikel 14. Aanspraak op vakantietoeslag voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet hebben bereikt

 • 1 Indien de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet heeft bereikt en het inkomen van de belanghebbende bestaat uit een gekort ouderdomspensioen en toeslag als bedoeld in artikel 13 van de Algemene Ouderdomswet bedraagt de daarbij behorende aanspraak op vakantietoeslag voor:

  a. alleenstaande

  5,03%

  x ink

   

  b. gehuwden, waarvan beide echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet hebben bereikt

  5,29%

  x ink

   

  c. gehuwden, waarvan een echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet heeft bereikt en de andere echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, indien:

     

  – het inkomen € 1.344,44 of meer bedraagt

  5,29%

  x ink

  – € 15,06

  – het inkomen lager is dan € 1.344,44

  5,29%

  x ink

   
 • 2 Indien de belanghebbende, bedoeld in het eerste lid, naast het gekorte ouderdomspensioen en toeslag, bedoeld in het eerste lid, een ander inkomen heeft dat recht geeft op vakantietoeslag bedraagt de aanspraak op die vakantietoeslag 8% van dat andere inkomen.

§ 7. Verzoeken vangnetuitkering

Artikel 15. Procedurele bepalingen verzoek vangnetuitkering

 • 1 Een verzoek tot een vangnetuitkering wordt door de toetsingscommissie ontvangen in de periode van 1 januari tot en met 15 augustus van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft.

 • 2 Een verzoek dat door de toetsingscommissie wordt ontvangen voor of na afloop van de periode, genoemd in het eerste lid, wordt niet in behandeling genomen.

 • 3 De toetsingscommissie adviseert de minister uiterlijk op 31 oktober van het kalenderjaar, bedoeld in het eerste lid, over de te nemen beslissing.

 • 4 De toetsingscommissie kan de minister voor 15 oktober verzoeken om een aantal adviezen later dan 31 oktober vast te stellen.

 • 5 Indien de minister aan een verzoek als bedoeld in het vierde lid voldoet, bepaalt hij daarbij het aantal adviezen dat later kan worden vastgesteld en de datum waarop deze adviezen uiterlijk door de minister worden ontvangen.

 • 6 Het college verstrekt bij een verzoek als bedoeld in het eerste lid aan de minister informatie over genomen maatregelen om te komen tot een reductie dan wel tot een verdere reductie van het verschil tussen de in aanmerking komende netto lasten over het uitkeringsjaar en de verstrekte uitkering, bedoeld in artikel 10, derde lid, van het Besluit Participatiewet.

§ 7a. Vergoeding centrumgemeenten bijstandsverlening ondernemers in de binnenvaart Bbz 2004

Artikel 15a. Bedragen vergoeding centrumgemeenten bijstandverlening ondernemers in de binnenvaart Bbz 2004

 • 1 De kosten, bedoeld in artikel 52, eerste lid, onderdeel b, van het Bbz 2004, van een aan derden opgedragen onderzoek inzake verlening van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal aan ondernemers in de binnenvaart komen voor vergoeding in aanmerking, voor zover de kosten per onderzoek niet meer bedragen dan:

 • 2 De bedragen, genoemd in het eerste lid, onderdelen a en b, worden met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar gewijzigd met het percentage waarmee het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand oktober daaraan voorafgaand afwijkt van het prijsindexcijfer waarop de laatste vaststelling van de bedragen is gebaseerd. De gewijzigde bedragen worden door of namens de Minister medegedeeld in de Staatscourant.

§ 7b. Vaststelling aantallen beschut werk

Artikel 15b. Aantallen beschut werk

Het aantal ten minste te realiseren dienstbetrekkingen, bedoeld in artikel 10b, vierde lid, van de wet wordt voor het jaar 2023 vastgesteld op het in bijlage II bij deze regeling bepaalde aantal per gemeente.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die met ingang van 23 oktober 2003 ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ’s-Gravenhage.

Den Haag, 16 oktober 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

M. Rutte

Bijlage I. behorende bij artikel 6 van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ

Tabel 1: gewichten en peildata van de indicatoren die zijn opgenomen in de volumecomponent van het objectief verdeelmodel

Indicator

Gewicht

Peildatum schatting

Peildatum verdeling

Niet-rechthebbenden

     

Te veel vermogen

     

Alleenstaande, vermogen boven € 5.000

-2,0842529

1-1-2020

Huishoudensdefinitie 31-12-2021, vermogen 1-1-2020

Alleenstaande, vermogen tot en met € 5.000, overwaarde boven € 50.000

-0,8141729

1-1-2020

Huishoudensdefinitie 31-12-2021, vermogen 1-1-2020

Paar/eenouder, vermogen boven € 10.000

-1,9008679

1-1-2020

Huishoudensdefinitie 31-12-2021, vermogen 1-1-2020

Paar/eenouder, vermogen tot en met € 10.000, overwaarde boven € 50.000

-0,7327399

1-1-2020

Huishoudensdefinitie 31-12-2021, vermogen 1-1-2020

Andere uitkering

     

AO-uitkering, mate van AO 15–80% of onbekend in hh

-4,3558602

5-1-2020

31-12-2021

AO-uitkering, mate van AO 80–100% in hh

-4,5259258

5-1-2020

31-12-2021

WW-uitkering in hh

-1,0600955

5-1-2020

31-12-2021

ANW-uitkering in hh

-5,8951878

5-1-2020

31-12-2021

Zw-uitkering, wachtgeld of overige uitkering in hh

-1,3472047

5-1-2020

31-12-2020

Pensioenuitkering in hh

-0,6068109

5-1-2020

31-12-2020

Kan/wil niet werken

     

Student (mbo/hbo/wo) in hh

-2,0750914

1-10-2019

1-10-2021

Aanbodkant van de arbeidsmarkt

     

Leeftijd

     

18 tot 20-jarige in hh

referentie

1-1-2020

31-12-2021

20 tot 25-jarige in hh

1,2467188

1-1-2020

31-12-2021

25 tot 30-jarige in hh

1,7680698

1-1-2020

31-12-2021

30 tot 40-jarige in hh

2,0361565

1-1-2020

31-12-2021

40 tot 50-jarige in hh

2,3884434

1-1-2020

31-12-2021

50-jarige tot AOW-leeftijd in hh

2,9424071

1-1-2020

31-12-2021

Gezinssituatie

     

Alleenstaande

referentie

1-1-2020

31-12-2021

Eenouder-moeder, jongste kind tot 5

1,1915899

1-1-2020

31-12-2021

Eenouder-moeder, jongste kind 5–12

0,5563050

1-1-2020

31-12-2021

Eenouder-moeder, jongste kind 12–18

0,1206685

1-1-2020

31-12-2021

Eenouder-moeder, jongste kind 18+

-0,2781677

1-1-2020

31-12-2021

Eenouder-vader, jongste kind tot 5

-0,2454096

1-1-2020

31-12-2021

Eenouder-vader, jongste kind 5–12

-0,1380297

1-1-2020

31-12-2021

Eenouder-vader, jongste kind 12–18

-0,5813386

1-1-2020

31-12-2021

Eenouder-vader, jongste kind 18+

-1,2184901

1-1-2020

31-12-2021

Paar, jongste kind 18-

-1,0426487

1-1-2020

31-12-2021

Paar, jongste kind 18+

-1,6972759

1-1-2020

31-12-2021

Paar zonder kinderen

-1,1675652

1-1-2020

31-12-2021

Thuiswonend meerderjarig kind

-0,7237377

1-1-2020

31-12-2021

Overig huishouden

0,1615411

1-1-2020

31-12-2021

Wonen in corporatiewoning

1,6345666

1-1-2020

31-12-2021

Wonen op een standplaats

1,5661093

1-1-2020

31-12-2020

Migratieachtergrond

     

Geen migratieachtergrond in hh

Referentie

1-1-2020

31-12-2021

Turk in hh

0,0846867

1-1-2020

31-12-2021

Surinamer in hh

0,1177671

1-1-2020

31-12-2021

Nederlands Antilliaan in hh

0,2358808

1-1-2020

31-12-2021

Marokkaan in hh

0,3625875

1-1-2020

31-12-2021

Ghanees in hh

-0,0772910

1-1-2020

31-12-2021

Somaliër of Eritreeër in hh

1,3897373

1-1-2020

31-12-2021

Afrikaan (excl. Marokkaan, Ghanees, Somaliër, Eritreeër) in hh

0,6853638

1-1-2020

31-12-2021

Afghaan in hh

1,0437775

1-1-2020

31-12-2021

Irakees in hh

1,1858809

1-1-2020

31-12-2021

Syriër in hh

2,2202959

1-1-2020

31-12-2021

Iranees in hh

0,7795355

1-1-2020

31-12-2021

Chinees in hh

-0,3015376

1-1-2020

31-12-2021

Indiaas in hh

-0,8632467

1-1-2020

31-12-2021

Overig niet-westers in hh

0,1179385

1-1-2020

31-12-2021

Voormalig Joegoslavisch in hh

0,3817455

1-1-2020

31-12-2021

Voormalig Sovjet-Unie in hh

0,2259041

1-1-2020

31-12-2021

Overig westers in hh

-0,5208405

1-1-2020

31-12-2021

Opleiding

     

HCI (human capital index) onbekend

referentie

Opleidingsniveau 1-10-2019, arbeidsverleden 2015 t/m 2019

Opleidingsniveau 1-10-2020, arbeidsverleden 2016 t/m 2020

Lage HCI in hh

1,0850537

Opleidingsniveau 1-10-2019, arbeidsverleden 2015 t/m 2019

Opleidingsniveau 1-10-2020, arbeidsverleden 2016 t/m 2020

Middelbare of hoge HCI in hh

-1,8711909

Opleidingsniveau 1-10-2019, arbeidsverleden 2015 t/m 2019

Opleidingsniveau 1-10-2020, arbeidsverleden 2016 t/m 2020

(V)SO/Pro gevolgd in hh

0,8535836

Gevolgd tussen schooljaar 2010/2011 en 2018/2019, niet gevolgd in schooljaar 2019/2020

Gevolgd tussen schooljaar 2012/2013 en 2020/2021, niet gevolgd in schooljaar 2021/2022

Gezondheid

     

Zorgkosten boven € 50.000 in hh

0,5500966

Heel 2019

Heel 2019

Gebruik GGZ-zorg in hh

0,9146949

Heel 2019

Heel 2019

Medicijnen voor verslaving in hh

0,3503387

Heel 2019

Heel 2020

Medicijnen voor depressie in hh

0,4174880

Heel 2019

Heel 2020

Medicijnen voor psychose in hh

0,6431922

Heel 2019

Heel 2020

Medicijngebruik uit minder dan 4 hoofdgroepen in hh

referentie

Heel 2019

Heel 2020

Medicijngebruik uit 4 tot 6 hoofdgroepen in hh

0,1956766

Heel 2019

Heel 2020

Medicijngebruik uit 6 tot 8 hoofdgroepen in hh

0,3695669

Heel 2019

Heel 2020

Medicijngebruik uit 8 of meer hoofdgroepen in hh

0,5483310

Heel 2019

Heel 2020

Combinaties van factoren

     

Niet-westerse migratieachtergrond in hh en 50-jarige tot AOW in hh

0,1099867

1-1-2020

31-12-2021

Niet-westerse migratieachtergrond in hh en gezondheidsproblemen in hh

0,1703708

1-1-2020 voor migratieachtergrond, heel 2019 voor gezondheidsproblemen

31-12-2021 voor migratieachtergrond, heel 2019 voor hoge zorgkosten en gebruik ggz-zorg, heel 2020 voor overige gezondheidsproblemen

Lage HCI in hh en gezondheidsproblemen in hh

0,4797690

Opleidingsniveau 1-10-2019, arbeidsverleden 2015 t/m 2019, heel 2019 voor gezondheidsproblemen

Opleidingsniveau 1-10-2020, arbeidsverleden 2016 t/m 2020, heel 2019 voor hoge zorgkosten en gebruik ggz-zorg, heel 2020 voor overige gezondheidsproblemen

Vraagkant van de arbeidsmarkt

     

Banen per lid beroepsbevolking in gemeente, gecorrigeerd voor reistijd, concurrentie en grenspendel

-10,1625272

1-1-2020

1-1-2021

Aandeel werkend onder niveau in gemeente

1,7854122

1-1-2020

1-1-2021

Aandeel studenten (hbo/wo) onder de potentiële beroepsbevolking in gemeente

-0,2535313

1-10-2019

1-10-2021

Aandeel WW’ers onder de beroepsbevolking in gemeente

-1,0779655

Q1 t/m Q4 2020

Q4 2020, Q1 t/m Q3 2021

Buurteffecten

     

Aandeel van de beroepsbevolking in gemeente in buurt waar werken niet de norm is obv postcodegebieden (6 posities)

1,9893810

1-1-2020

1-1-2021

Index overlast en onveiligheid

1,3710357

1-1-2020

1-1-2020

Constante

0,6609291

n.v.t.

n.v.t.

Tabel 2: de bruto normbedragen zoals gehanteerd in het objectief verdeelmodel

Type huishouden

Normbedrag

Alleenstaande (ouder), leeftijd 21 tot AOW

€ 16.421,51

Alleenstaande (ouder), 18, 19 of 20 jaar

€ 3.264,24

Gehuwd paar, beide partners leeftijd 21 tot AOW

€ 20.836,85

Gehuwd paar, beide partners 18, 19 of 20 jaar, zonder kind(eren)

€ 6.528,48

Gehuwd paar, beide partners 18, 19 of 20 jaar, met kind(eren)

€ 10.306,20

Gehuwd paar, één van beide partners 18, 19 of 20 jaar, zonder kind(eren)

€ 12.708,48

Gehuwd paar, één van beide partners 18, 19 of 20 jaar, met kind(eren)

€ 17.019,58

Normen gerechtigde leeftijd 21 tot AOW bij aantal kostendelers

Normbedrag

2 kostendelers

€ 10.418,52

3 kostendelers

€ 8.417,40

4 kostendelers

€ 7.555,32

5 kostendelers

€ 7.177,56

6 kostendelers

€ 6.925,68

7 kostendelers

€ 6.745,80

8 kostendelers

€ 6.610,92

9 kostendelers

€ 6.506,04

10 kostendelers (of meer)

€ 6.422,04

Normen gehuwde paren (1 partner jonger dan 21, 1 partner leeftijd 21 of ouder) afhankelijk van aantal kostendelers met kinderen

Normbedrag

2 kostendelers

€ 17.019,58

3 kostendelers

€ 15.226,92

4 kostendelers

€ 14.597,28

5 kostendelers

€ 14.219,52

6 kostendelers

€ 13.967,64

7 kostendelers

€ 13.787,76

8 kostendelers

€ 13.652,88

9 kostendelers

€ 13.548,00

10 kostendelers (of meer)

€ 13.464,00

Normen gehuwde paren (1 partner jonger dan 21, 1 partner leeftijd 21 of ouder) afhankelijk van aantal kostendelers zonder kinderen

 

2 kostendelers

€ 12.708,48

3 kostendelers

€ 11.449,20

4 kostendelers

€ 10.819,56

5 kostendelers

€ 10.441,80

6 kostendelers

€ 10.189,92

7 kostendelers

€ 10.010,04

8 kostendelers

€ 9.875,16

9 kostendelers

€ 9.770,28

10 kostendelers (of meer)

€ 9.686,28

Afwijkende normen gehuwden o.b.v. art. 24 Participatiewet

Normbedrag

rechthebbende leeftijd 21 of ouder met of zonder kinderen

€ 10.418,52

rechthebbende leeftijd jonger dan 21, zonder kind

€ 3.264,24

rechthebbende leeftijd jonger dan 21, met kind

€ 5.153,16

Tabel 3: gewichten en peildata van de indicatoren die zijn opgenomen in de prijscomponent van het objectief verdeelmodel

Indicator

Gewicht

Peildatum schatting

Peildatum verdeling

Directe verrekening

     

Andere uitkering

     

WW-uitkering in hh

-0,3623043

5-1-2020

31-12-2021

AO-uitkering, mate van AO 15–80% of onbekend in hh

-2,5364852

5-1-2020

31-12-2021

AO-uitkering, mate van AO 80–100% in hh

-3,2142506

5-1-2020

31-12-2021

ANW-uitkering in hh

-1,7730279

5-1-2020

31-12-2021

Zw-uitkering, wachtgeld of overige uitkering in hh

-1,2954075

5-1-2020

31-12-2020

Pensioenuitkering in hh

-1,2915479

5-1-2020

31-12-2020

Kans op deeltijdwerk

     

Aanbodkant van de arbeidsmarkt

     

Leeftijd

     

18 tot 25-jarige in hh

referentie

1-1-2020

31-12-2021

25 tot 30-jarige in hh

-0,1068080

1-1-2020

31-12-2021

30 tot 40-jarige in hh

-0,5492791

1-1-2020

31-12-2021

40 tot 50-jarige in hh

-0,6519738

1-1-2020

31-12-2021

50-jarige tot AOW-leeftijd in hh

-0,5518838

1-1-2020

31-12-2021

Gezinssituatie

     

Alleenstaande, eenoudervader

referentie

1-1-2020

31-12-2021

Eenouder-moeder, jongste kind tot 5

-0,2923212

1-1-2020

31-12-2021

Eenouder-moeder, jongste kind 5+

-0,4960453

1-1-2020

31-12-2021

Paar met kinderen

-0,7939362

1-1-2020

31-12-2021

Paar zonder kinderen, overig huishouden

-0,9279768

1-1-2020

31-12-2021

Thuiswonend meerderjarig kind

-0,5226770

1-1-2020

31-12-2021

Wonen in corporatiewoning of op standplaats

0,0886544

1-1-2020

31-12-2021

Migratieachtergrond

     

Geen, westerse, of overige niet-westerse migratieachtergrond in hh

referentie

1-1-2020

31-12-2021

Turk in hh

0,1224866

1-1-2020

31-12-2021

Surinamer in hh

0,1198240

1-1-2020

31-12-2021

Marokkaan in hh

0,1953887

1-1-2020

31-12-2021

Afrikaan (excl. Marokkaan) in hh

0,1990798

1-1-2020

31-12-2021

Irakees, Syriër, Iraniër, of Afghaan in hh

0,3298863

1-1-2020

31-12-2021

Opleiding

     

HCI (human capital index) onbekend

referentie

Opleidingsniveau 1-10-2019, arbeidsverleden 2015 t/m 2019

Opleidingsniveau 1-10-2020, arbeidsverleden 2016 t/m 2020

Lage HCI in hh

0,5354330

Opleidingsniveau 1-10-2019, arbeidsverleden 2015 t/m 2019

Opleidingsniveau 1-10-2020, arbeidsverleden 2016 t/m 2020

Middelbare of hoge HCI in hh

-0,6008961

Opleidingsniveau 1-10-2019, arbeidsverleden 2015 t/m 2019

Opleidingsniveau 1-10-2020, arbeidsverleden 2016 t/m 2020

Gezondheid

     

Gebruik GGZ-zorg in hh

0,1248033

Heel 2019

Heel 2019

Medicijnen voor depressie in hh

0,0559334

Heel 2019

Heel 2020

Combinaties van factoren

     

Lage HCI in hh en gezondheidsproblemen in hh

0,0971188

Opleidingsniveau 1-10-2019, arbeidsverleden 2015 t/m 2019, heel 2019 voor gezondheidsproblemen

Opleidingsniveau 1-10-2020, arbeidsverleden 2016 t/m 2020, heel 2019 voor hoge zorgkosten en gebruik ggz-zorg, heel 2020 voor overige gezondheidsproblemen

Vraagkant van de arbeidsmarkt

     

Laaggeschoolde banen per lid beroepsbevolking in gemeente, gecorrigeerd voor reistijd, concurrentie en grenspendel

-0,1448076

1-1-2020

1-1-2021

Aandeel studenten (hbo/wo) onder de potentiële beroepsbevolking in gemeente

1,0725581

1-10-2019

1-10-2021

Buurteffecten

     

Index overlast en onveiligheid

0,5176164

1-1-2020

1-1-2020

Loonkostensubsidie

     

Indicator LKS

-2,1504495

5-1-2020

31-12-2021

Constante

2,6170311

n.v.t.

n.v.t.

Bijlage II. behorende bij artikel 15b van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ

Indeling 2023

CBS-code

Gemeente

ultimo 2023

1680

Aa en Hunze

9

358

Aalsmeer

8

197

Aalten

10

59

Achtkarspelen

12

482

Alblasserdam

9

613

Albrandswaard

18

361

Alkmaar

86

141

Almelo

90

34

Almere

112

484

Alphen aan den Rijn

63

1723

Alphen-Chaam

1

1959

Altena

30

60

Ameland

1

307

Amersfoort

70

362

Amstelveen

32

363

Amsterdam

548

200

Apeldoorn

107

202

Arnhem

218

106

Assen

60

743

Asten

7

744

Baarle-Nassau

2

308

Baarn

5

489

Barendrecht

12

203

Barneveld

16

888

Beek

5

1954

Beekdaelen

13

889

Beesel

7

1945

Berg en Dal

19

1724

Bergeijk

9

893

Bergen (L.)

11

373

Bergen (NH.)

9

748

Bergen op Zoom

46

1859

Berkelland

23

1721

Bernheze

22

753

Best

16

209

Beuningen

13

375

Beverwijk

26

1728

Bladel

16

376

Blaricum

1

377

Bloemendaal

5

1901

Bodegraven-Reeuwijk

10

755

Boekel

8

1681

Borger-Odoorn

19

147

Borne

9

654

Borsele

8

757

Boxtel

48

758

Breda

109

1876

Bronckhorst

18

213

Brummen

11

899

Brunssum

21

312

Bunnik

2

313

Bunschoten

4

214

Buren

12

502

Capelle aan den IJssel

33

383

Castricum

12

109

Coevorden

19

1706

Cranendonck

10

216

Culemborg

19

148

Dalfsen

9

1891

Dantumadiel

8

310

De Bilt

10

1940

De Fryske Marren

12

736

De Ronde Venen

12

1690

De Wolden

6

503

Delft

78

400

Den Helder

62

762

Deurne

23

150

Deventer

119

384

Diemen

13

1980

Dijk en Waard

54

1774

Dinkelland

7

221

Doesburg

8

222

Doetinchem

45

766

Dongen

9

505

Dordrecht

113

498

Drechterland

6

1719

Drimmelen

7

303

Dronten

13

225

Druten

9

226

Duiven

14

1711

Echt-Susteren

17

385

Edam-Volendam

10

228

Ede

73

317

Eemnes

2

1979

Eemsdelta

43

770

Eersel

10

1903

Eijsden-Margraten

16

772

Eindhoven

185

230

Elburg

17

114

Emmen

77

388

Enkhuizen

13

153

Enschede

119

232

Epe

16

233

Ermelo

17

777

Etten-Leur

21

779

Geertruidenberg

15

1771

Geldrop-Mierlo

26

1652

Gemert-Bakel

21

907

Gennep

16

784

Gilze en Rijen

9

1924

Goeree-Overflakkee

19

664

Goes

25

785

Goirle

12

1942

Gooise Meren

11

512

Gorinchem

34

513

Gouda

80

14

Groningen

165

1729

Gulpen-Wittem

3

158

Haaksbergen

11

392

Haarlem

90

394

Haarlemmermeer

47

1655

Halderberge

18

160

Hardenberg

36

243

Harderwijk

27

523

Hardinxveld-Giessendam

8

72

Harlingen

9

244

Hattem

4

396

Heemskerk

21

397

Heemstede

8

246

Heerde

10

74

Heerenveen

16

917

Heerlen

92

1658

Heeze-Leende

5

399

Heiloo

14

163

Hellendoorn

14

794

Helmond

105

531

Hendrik-Ido-Ambacht

9

164

Hengelo

58

1966

Het Hogeland

40

252

Heumen

7

797

Heusden

23

534

Hillegom

14

798

Hilvarenbeek

3

402

Hilversum

31

1963

Hoeksche Waard

26

1735

Hof van Twente

11

1911

Hollands Kroon

22

118

Hoogeveen

44

405

Hoorn

68

1507

Horst aan de Maas

13

321

Houten

16

406

Huizen

13

677

Hulst

17

353

IJsselstein

17

1884

Kaag en Braassem

7

166

Kampen

24

678

Kapelle

6

537

Katwijk

30

928

Kerkrade

41

1598

Koggenland

9

542

Krimpen aan den IJssel

12

1931

Krimpenerwaard

23

1659

Laarbeek

8

1982

Land van Cuijk

78

882

Landgraaf

21

415

Landsmeer

4

1621

Lansingerland

11

417

Laren

2

80

Leeuwarden

78

546

Leiden

102

547

Leiderdorp

15

1916

Leidschendam-Voorburg

36

995

Lelystad

49

1640

Leudal

9

327

Leusden

5

1705

Lingewaard

18

553

Lisse

10

262

Lochem

13

809

Loon op Zand

10

331

Lopik

4

168

Losser

8

263

Maasdriel

16

1641

Maasgouw

7

1991

Maashorst

52

556

Maassluis

18

935

Maastricht

121

420

Medemblik

23

938

Meerssen

9

1948

Meierijstad

73

119

Meppel

22

687

Middelburg

21

1842

Midden-Delfland

7

1731

Midden-Drenthe

16

1952

Midden-Groningen

44

1709

Moerdijk

16

1978

Molenlanden

10

1955

Montferland

25

335

Montfoort

3

944

Mook en Middelaar

3

1740

Neder-Betuwe

11

946

Nederweert

5

356

Nieuwegein

33

569

Nieuwkoop

9

267

Nijkerk

15

268

Nijmegen

177

1930

Nissewaard

40

1970

Noardeast-Fryslân

19

1695

Noord-Beveland

5

1699

Noordenveld

10

171

Noordoostpolder

16

575

Noordwijk

17

820

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

11

302

Nunspeet

16

579

Oegstgeest

7

823

Oirschot

7

824

Oisterwijk

16

1895

Oldambt

35

269

Oldebroek

12

173

Oldenzaal

21

1773

Olst-Wijhe

8

175

Ommen

10

1586

Oost Gelre

12

826

Oosterhout

44

85

Ooststellingwerf

11

431

Oostzaan

2

432

Opmeer

5

86

Opsterland

14

828

Oss

147

1509

Oude IJsselstreek

26

437

Ouder-Amstel

3

589

Oudewater

1

1734

Overbetuwe

28

590

Papendrecht

14

1894

Peel en Maas

16

765

Pekela

13

1926

Pijnacker-Nootdorp

16

439

Purmerend

66

273

Putten

9

177

Raalte

13

703

Reimerswaal

9

274

Renkum

22

339

Renswoude

2

1667

Reusel-De Mierden

7

275

Rheden

36

340

Rhenen

6

597

Ridderkerk

18

1742

Rijssen-Holten

13

603

Rijswijk

29

1669

Roerdalen

11

957

Roermond

63

1674

Roosendaal

62

599

Rotterdam

384

277

Rozendaal

1

840

Rucphen

22

441

Schagen

21

279

Scherpenzeel

3

606

Schiedam

46

88

Schiermonnikoog

1

1676

Schouwen-Duiveland

21

518

's-Gravenhage

285

796

's-Hertogenbosch

201

965

Simpelveld

4

845

Sint-Michielsgestel

19

1883

Sittard-Geleen

62

610

Sliedrecht

12

1714

Sluis

14

90

Smallingerland

44

342

Soest

11

847

Someren

6

848

Son en Breugel

5

37

Stadskanaal

45

180

Staphorst

6

532

Stede Broec

13

851

Steenbergen

10

1708

Steenwijkerland

23

971

Stein

10

1904

Stichtse Vecht

24

1900

Súdwest-Fryslân

30

715

Terneuzen

59

93

Terschelling

1

448

Texel

10

1525

Teylingen

18

716

Tholen

12

281

Tiel

50

855

Tilburg

160

183

Tubbergen

4

1700

Twenterand

19

1730

Tynaarlo

16

737

Tytsjerksteradiel

12

450

Uitgeest

6

451

Uithoorn

11

184

Urk

4

344

Utrecht

147

1581

Utrechtse Heuvelrug

13

981

Vaals

4

994

Valkenburg aan de Geul

7

858

Valkenswaard

12

47

Veendam

33

345

Veenendaal

35

717

Veere

4

861

Veldhoven

21

453

Velsen

47

983

Venlo

59

984

Venray

33

1961

Vijfheerenlanden

23

622

Vlaardingen

43

96

Vlieland

1

718

Vlissingen

24

986

Voerendaal

3

1992

Voorne aan Zee

24

626

Voorschoten

9

285

Voorst

12

865

Vught

27

1949

Waadhoeke

20

866

Waalre

3

867

Waalwijk

25

627

Waddinxveen

20

289

Wageningen

21

629

Wassenaar

6

852

Waterland

6

988

Weert

35

1960

West Betuwe

22

668

West Maas en Waal

6

1969

Westerkwartier

28

1701

Westerveld

9

293

Westervoort

14

1950

Westerwolde

18

1783

Westland

37

98

Weststellingwerf

12

189

Wierden

5

296

Wijchen

23

1696

Wijdemeren

5

352

Wijk bij Duurstede

8

294

Winterswijk

14

873

Woensdrecht

11

632

Woerden

18

880

Wormerland

7

351

Woudenberg

2

479

Zaanstad

107

297

Zaltbommel

15

473

Zandvoort

6

50

Zeewolde

6

355

Zeist

41

299

Zevenaar

30

637

Zoetermeer

71

638

Zoeterwoude

2

1892

Zuidplas

15

879

Zundert

7

301

Zutphen

62

1896

Zwartewaterland

12

642

Zwijndrecht

24

193

Zwolle

89

Naar boven