Invoeringsregeling WWB

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 25-03-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 16 oktober 2003, nr. W&B/WWB/2003/78560, Directie Werk en Bijstand, houdende nadere regels met betrekking tot de gefaseerde invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringsregeling WWB)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikelen 2, derde lid, en 70 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder Inwerkingtredingbesluit: het Besluit van 10 oktober 2003 (Stb. 2003, 386) houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand en van de Invoeringswet Wet werk en bijstand.

Artikel 2. Nadere fasering invoering Wet werk en bijstand

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 In afwijking van de artikelen 1, onderdeel a, en 2, onderdeel b, van het Inwerkingtredingbesluit kan het college besluiten dat op een tijdstip dat gelegen is vóór 1 januari 2005 uitvoering wordt gegeven aan artikelen die zijn opgenomen in de hiervoor genoemde onderdelen van het Inwerkingtredingbesluit, mits het de genoemde artikelen van de Wet werk en bijstand en de Invoeringswet Wet werk en bijstand gezamenlijk betreft.

  • 3 Vanaf het tijdstip dat het college uitvoering geeft aan het eerste lid, al dan niet in combinatie met het tweede lid, blijven de in artikel 2, onderdeel a, van het Inwerkingtredingbesluit genoemde artikelen van de Algemene bijstandswet, voor zover deze artikelen geen zelfstandigen als bedoeld in artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand betreffen, buiten toepassing.

  • 4 Het besluit van het college, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tijdig en op een geschikte wijze in de desbetreffende gemeente bekendgemaakt.

Artikel 3. Aanpassingartikel

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 4. Overgangsbepaling bijzondere bijstand

[Vervallen per 01-01-2009]

In afwijking van artikel 10, eerste lid, van de Invoeringswet Wet werk en bijstand behoudt de belanghebbende die op 31 december 2003 op grond van artikel 39, tweede lid, van de Algemene bijstandswet recht had op bijzondere bijstand ten behoeve van kosten in verband met chronische ziekte of handicap dat recht tot 1 januari 2006.

Artikel 5. Overgangsbepaling reïntegratie

[Vervallen per 01-01-2009]

In afwijking van artikel 69, eerste lid, onderdeel a, van de Wet werk en bijstand kan het college de uitkering, bedoeld in dat onderdeel, tot 1 januari 2009 ook besteden aan personen die op de peildatum een dienstbetrekking als bedoeld in artikel4 van de Wet inschakeling werkzoekenden, een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van die wet of een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 6 van het Besluit in- en doorstroombanen hadden, en die hun woonplaats in een andere gemeente hebben.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Invoeringsregeling WWB

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 oktober 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina