Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WIK

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 22-09-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 16 oktober 2003, nr. W&B/WWB/2003/78560, Directie Werk en Bijstand, houdende regels inzake de verstrekking van statistische gegevens met betrekking tot de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WIK)

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. WWB: Wet werk en bijstand;

 • c. Invoeringswet WWB: Invoeringswet Wet werk en bijstand;

 • d. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • e. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • f. WIK: Wet inkomensvoorziening kunstenaars;

 • g. uitkering: bijstand of langdurigheidtoeslag op grond van de WWB en de uitkering op grond van de IOAW, IOAZ of WIK.

Artikel 2. Uitkeringsstatistieken

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand, overeenkomstig het in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen model, onderscheiden naar de WWB, IOAW, IOAZ en WIK, gegevens met betrekking tot personen aan wie in de desbetreffende maand een uitkering is verleend.

Artikel 3. Debiteurenstatistiek

[Vervallen per 01-01-2005]

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand, overeenkomstig het in bijlage 3 bij deze regeling opgenomen model, gegevens met betrekking tot personen met een uitkering aan wie een betalings- of aflossingsverplichting is opgelegd.

Artikel 4. Fraudestatistiek

[Vervallen per 01-01-2005]

De minister ontvangt van het college uiterlijk acht weken na afloop van de eerste helft van een kalenderjaar en na afloop van de tweede helft van een kalenderjaar, overeenkomstig het in bijlage 4 bij deze regeling opgenomen model, gegevens met betrekking tot personen bij wie een vermoeden van fraude met betrekking tot een uitkering is onderzocht.

Artikel 5. Monitoren voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 De verplichting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, geldt alleen voor de colleges van gemeenten die worden genoemd in bijlage 8 bij deze regeling.

 • 4 De minister ontvangt de gegevens van het college, bedoeld in het eerste en derde lid, uiterlijk zes weken na afloop van de eerste helft van het kalenderjaar en na afloop van de tweede helft van het kalenderjaar door tussenkomst van een door de minister aan te wijzen externe bewerker. Van de aanwijzing van de bewerker wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 5 De bewerker, bedoeld in het vierde lid, verstrekt de in het eerste en derde lid bedoelde gegevens op een door de minister te bepalen wijze.

 • 6 Door de bewerker worden geen persoonsgegevens of verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekt, behoudens in opdracht van de minister.

Artikel 6. Centraal Bureau voor de Statistiek

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het college, respectievelijk de adviserende instelling, verstrekt de gegevens, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, door tussenkomst van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij de gegevensverstrekking plaatsvindt op een door de Directeur-Generaal van de Statistiek te bepalen wijze.

 • 2 Door de minister kunnen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 5, eerste en derde lid, worden verstrekt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek ten behoeve van het verrichten van statistisch onderzoek.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WIK.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die uiterlijk 14 november 2003 ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te 's-Gravenhage.

Den Haag, 16 oktober 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 6

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 7

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 8

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina