Openstellingsbesluit Kaderregeling kennis en advies (jonge agrariërs 2003)

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 18-10-2003 t/m 22-12-2004

Openstellingsbesluit Kaderregeling kennis en advies (jonge agrariërs 2003)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gelet op de artikelen 2, 5 en 6, eerste, derde en vierde lid, van de Kaderregeling kennis en advies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. regeling: Kaderregeling kennis en advies;

 • b. vestigen: stichten van een nieuw landbouwbedrijf of het overnemen van een bestaand landbouwbedrijf, waarbij een natuurlijke persoon, die niet eerder een landbouwbedrijf volledig in eigendom, pacht of erfpacht van een landbouwbedrijf heeft gehad:

  • het betreffende landbouwbedrijf volledig in eigendom, pacht of erfpacht verwerft, of

  • met een andere natuurlijke persoon, die niet eerder het volledige eigendom, pacht of erfpacht van een landbouwbedrijf heeft gehad, gezamenlijk het betreffende landbouwbedrijf in eigendom, pacht of erfpacht verwerft.

 • c. NGE: Nederlandse grootte-eenheden als bedoeld in artikel 7 van de Regeling landbouwtelling 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Op grond van de regeling kunnen met ingang van 3 november 2003 tot en met 20 november 2003 aanvragen tot subsidieverlening worden ingediend door natuurlijke personen die:

 • a. voornemens zijn zich te vestigen, en

 • b. op de datum van de subsidieaanvraag jonger zijn dan 40 jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen worden ingediend voor de categorie van activiteiten bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van de regeling, voorzover het betreft het opstellen van een ondernemingsplan met het oog op een voorgenomen vestiging op een bedrijf met een omvang van ten minste 16 NGE.

 • 2 Het ondernemingsplan, bedoeld in het eerste lid, omvat in elk geval:

  • a. de doelstellingen van het landbouwbedrijf;

  • b. een sterkte-zwakte-analyse van de ondernemer en het desbetreffende landbouwbedrijf;

  • c. de voorgenomen bedrijfsvoering, en

  • d. een overzicht van de benodigde investeringen en de financieel-economische onderbouwing daarvan.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

De maximaal te verlenen subsidie voor deze aanvraagperiode bedraagt ten hoogste € 1.500 per ondernemer.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Met betrekking tot deze aanvraagperiode bedraagt het subsidieplafond € 550.000.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Kaderregeling kennis en advies (jonge agrariërs 2003).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 oktober 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina