Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Luchtvaart, 2003 inzake samengaan KLM/Air France

Geldend van 16-10-2003 t/m heden

Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Luchtvaart, 2003 inzake samengaan KLM/Air France

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. staatssecretaris: Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

  • b. directeur-generaal: de directeur-generaal Luchtvaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  • c. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, besluiten te nemen;

  • d. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • e. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

De staatssecretaris verleent het mandaat, de volmacht en machtiging aan de directeur-generaal Luchtvaart om besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, of andere handelingen niet zijnde een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling, om het samengaan tussen de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij en Air France mogelijk te maken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 oktober 2003. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 14 oktober 2003, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 16 oktober 2003.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Luchtvaart, 2003 inzake samengaan KLM/Air France.

Artikel 6

Het in een document vastleggen van een besluit, een privaatrechtelijke rechtshandeling of een andere handeling, dient als volgt te geschieden:

‘DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

namens deze:

DE DIRECTEUR-GENERAAL LUCHTVAART,’

gevolgd door de handtekening en de naam van de directeur-generaal Luchtvaart.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina