Wijzigingsregeling Subsidieregeling natuurbeheer 2000

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 19-12-2003 t/m 30-11-2005

Wijziging Subsidieregeling natuurbeheer 2000

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 44 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2005]

De hoogte van de subsidie functieverandering, bedoeld in artikel 44, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, wordt per hectare per jaar voor aanvragen in het begrotingsjaar 2004 voor terreinen gelegen in de kadastrale gemeenten opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 11c van die regeling vastgesteld op:

€ 918,90 voor bijlage 1;

€ 1050,50 voor bijlage 2;

€ 1182,10 voor bijlage 3;

€ 1315,96 voor bijlage 4;

€ 1452,10 voor bijlage 5;

€ 1565,54 voor bijlage 6;

€ 1706,21 voor bijlage 7;

€ 1837,81 voor bijlage 8;

€ 1969,41 voor bijlage 9;

€ 2101,00 voor bijlage 10;

€ 2232,60 voor bijlage 11a;

€ 2364,19 voor bijlage 11b;

€ 3471,42 voor bijlage 11c.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2005]

Het percentage, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000, 2001, 2002 en 2003 wordt verhoogd is 1,8%.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina