Wijzigingswet Kadasterwet en Organisatiewet Kadaster (aanpassing van doeleinden en [...] Dienst voor het kadaster en de openbare registers, enz.)

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Wet van 9 oktober 2003 tot wijziging van de Kadasterwet en de Organisatiewet Kadaster (aanpassing van doeleinden en taken van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers alsmede enkele andere wijzigingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Kadasterwet en de Organisatiewet Kadaster te wijzigen in verband met de integratie van de Topografische Dienst van het Ministerie van Defensie in de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster, alsmede in verband met enkele noodzakelijk gebleken andere wijzigingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

In de artikelen IV tot en met VII wordt verstaan onder:

Artikel IV

  • 1 Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet zijn de personeelsleden van de Topografische Dienst van wie naam en functie zijn vermeld op een door Onze Minister vastgestelde lijst, van rechtswege ontslagen en aangesteld als ambtenaar in dienst van het Kadaster.

  • 2 De overgang van de personeelsleden, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats met een rechtspositie die als geheel ten minste gelijkwaardig is aan die welke voor ieder van hen gold bij de Topografische Dienst.

Artikel V

  • 1 Onze Minister bepaalt in overeenstemming met Onze Minister van Financiën welke vermogensbestanddelen van de Staat die aan de Topografische Dienst worden toegerekend, worden toebedeeld aan het Kadaster.

  • 2 De vermogensbestanddelen, bedoeld in het eerste lid, gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet onder algemene titel over op het Kadaster tegen een door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Financiën te bepalen waarde.

Artikel VI

Archiefbescheiden van de Topografische Dienst betreffende zaken die op de datum van inwerkingtreding van deze wet nog niet zijn afgedaan, worden overgedragen aan het Kadaster, voorzover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Artikel VII

  • 1 In wettelijke procedures en rechtsgedingen waarbij de Topografische Dienst is betrokken, treedt met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet het Kadaster in de plaats van de Staat of Onze Minister.

  • 2 In zaken waarin voor de datum van inwerkingtreding van deze wet aan de Nationale ombudsman is verzocht een onderzoek te doen of de Nationale ombudsman een onderzoek heeft ingesteld naar een gedraging die kan worden toegerekend aan de Topografische Dienst, treedt het bestuur op die datum als bestuursorgaan in de zin van de Wet Nationale ombudsman in de plaats van Onze Minister.

Artikel VIII

De eerste periode van vijf jaar, bedoeld in artikel 32 van de Organisatiewet Kadaster, vangt aan met ingang van de dag waarop deze wet in werking treedt.

Artikel XII

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 9 oktober 2003

Beatrix

De

Minister

van,Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

S. M. Dekker

De

Staatssecretaris

van, Defensie

C. van der Knaap

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina