Participatiewet

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-03-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen Pw
Wwb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0015703
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagenWerk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 2. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 3. Besluit advisering beschut werk
 4. Besluit Beleidsregels SVB 2016
 5. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
 6. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 7. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
 8. Besluit inburgering
 9. Besluit loonkostensubsidie Participatiewet
 10. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 11. Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2020
 12. Besluit Participatiewet
 13. Besluit SUWI
 14. Besluit taaltoets Participatiewet
 15. Besluit vaststelling tijdstippen, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid, Algemene Ouderdomswet, enz.
 16. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 17. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
 18. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
 19. Protocol Voorzieningen UWV 2019
 20. Regeling loonkostensubsidie Participatiewet
 21. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
 22. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
 23. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
 24. Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2020
 25. Regeling vaststelling jaarlijkse bijdrage aan pensioenfonds Werk en (re)Integratie
 26. Remigratiebesluit
 27. Reïntegratiebesluit
 28. SZW-intrekkingsregeling 2004
 29. SZW-intrekkingsregeling 2008
 30. Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet
 31. Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet
 32. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 33. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 34. Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving)
 35. Wijzigingsregeling Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ (verdeelmodel en vangnet)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XIII
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 8.1
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 7. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 9. Besluit Beleidsregels SVB 2016
  Artikel: 1
 10. Besluit Participatiewet
  Artikelen: 1, 7, 8
  Bijlage: behorende bij artikel 6 van het Besluit Participatiewet
 11. Besluit SUWI
  Artikelen: 5.10, 5.5a
  Bijlage: II
 12. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
 13. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 De inclusieve arbeidsmarkt: de rol van de werkgever bij het creëren van werkplekken
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2015 ‘De inclusieve arbeidsmarkt: de rol van de werkgever bij het creëren van werkplekken’
 14. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’
 15. Besluit WWB
  Bijlage: behorende bij artikel 8 van het Besluit WWB
 16. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 3, 4
 17. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  Artikel: 1
 18. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
  Artikel: 25
 19. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 20. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikel: 1
 21. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 22. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.3.2.4
 23. Besluit participatiebudget
  Bijlage: 1
 24. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 5
  Artikel: 56
 25. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
  Bijlage: bijlage
 26. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikel: 1
 27. Gemeentewet
  Bijlage: I
 28. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 28
 29. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 30. Inkomstenbelasting, ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden
  Tekst: tekst
 31. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: I
 32. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst
 33. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: I
 34. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: D
 35. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015
  Artikel: 4
 36. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015
  Artikelen: 3, 6
 37. Protocol Voorzieningen UWV 2019
  Bijlage: Protocol voorzieningen UWV 2019
 38. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikelen: 1, 4
 39. Regeling bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland
  Artikel: 1
 40. Regeling gegevensuitwisseling onderstand BES
  Artikel: 3
 41. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlage: 4
 42. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikelen: 2, 5
 43. Regeling opvang asielzoekers
  Artikel: 2
 44. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  Artikelen: 1, 4
 45. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 1
 46. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
  Artikel: 1
 47. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikelen: 2, 17
 48. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
  Artikelen: 1, 2, 8
 49. Regeling vrijwilligerswerk in de WW
  Artikel: 4
 50. Registratieregels UWV 2016
  Artikelen: 2, 3
 51. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 9
 52. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 53. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 54. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 9
 55. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 56. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 57. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6f
 58. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XVIII
 59. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 7a
 60. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 4, 12a
 61. SZW-intrekkingsregeling 2004
 62. SZW-intrekkingsregeling 2008
 63. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikelen: 1, 14
  Bijlage: 1
 64. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Bijlage: 1
 65. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikelen: 1, 5
 66. Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet
  Artikelen: 1, 4
 67. Toeslagenwet
  Artikel: 14g
 68. Uitkeringsreglement WW 2015
  Artikelen: 9, 11
 69. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 5
 70. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikelen: 4a.1.1, 3.14, 3.3
 71. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 3a, 11, 12
 72. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 8
 73. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 14
 74. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 11
 75. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 7.2, 7.9, 9.3
 76. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 77. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XX
 78. Verzamelwet SZW 2012
  Artikelen: XXI, XXIa, XXVIIa
 79. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XXII
 80. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: IX
 81. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: VIII
 82. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: IX
 83. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: V
 84. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: VI
 85. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: V
 86. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XIV
 87. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 4.39, 7.1e
 88. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 3.89b, 8.2a
 89. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 90. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 91. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 92. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.19
 93. Wet Rietkerk-uitkering
  Artikel: 9
 94. Wet afschaffing huishoudinkomenstoets
  Artikelen: I, II
 95. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 96. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 3:43, 46, 59k
 97. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 2
 98. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 27
 99. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 100. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: II
 101. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 118
 102. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: VIII
 103. Wet inkomensaanvulling 2005
  Artikel: IX
 104. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 28, 48
 105. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 28, 48
 106. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 107. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.104
 108. Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
  Artikel: I
 109. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6, 22
 110. Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens
  Artikel: I
 111. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikelen: I, XVIII
 112. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 2.3.5, 3a.1.1, 5.1.1, 5.2.1
 113. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 114. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 33
 115. Wet op het kindgebonden budget
  Artikel: 8
 116. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: VIII
 117. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 9, 30, 30c, 34, 51, 62, 82a
 118. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 3.17
 119. Wet studievoorschot hoger onderwijs
  Artikel: IV
 120. Wet taaleis Participatiewet
  Artikel: I
 121. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 2.2, 2.3
 122. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: XII
 123. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 64
 124. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 60a
 125. Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders
 126. Wet vereenvoudiging regelingen SVB
  Artikel: VI
 127. Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  Artikel: II
 128. Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw
  Artikel: I
 129. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 96
 130. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 585
 131. Wijzigingsregeling Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ (verdeelmodel en vangnet)
  Artikel: III
 132. Wijzigingswet Participatiewet, enz. (verplichten beschut werk, quotum arbeidsbeperkten en openstellen Praktijkroute)
  Artikel: I
 133. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (toevoegen onderdeel participatieverklaring aan inburgeringsexamen en wettelijke vastlegging maatschappelijke begeleiding)
  Artikel: III
 134. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: II
 135. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: I
 136. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (meer zekerheid gemeenten dat mensen met kleine kans op inschakeling in arbeidsproces met behoud van uitkering maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten)
 137. Ziektewet
  Artikel: 45g
Terug naar begin van de pagina