Participatiewet

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m 10-12-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen Pw
Wwb
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0015703
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen Werk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 2. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 3. Besluit advisering beschut werk
 4. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
 5. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 6. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
 7. Besluit inburgering
 8. Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens
 9. Besluit loonkostensubsidie Participatiewet
 10. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 11. Besluit Participatiewet
 12. Besluit SUWI
 13. Besluit SVB Beleidsregels WWB 2012
 14. Besluit vaststelling tijdstippen, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid, Algemene Ouderdomswet, enz.
 15. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 16. Regeling loonkostensubsidie Participatiewet
 17. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
 18. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
 19. Remigratiebesluit
 20. SZW-intrekkingsregeling 2004
 21. SZW-intrekkingsregeling 2008
 22. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 23. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 24. Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XIII
 2. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikelen: 17g, 17h
 3. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 17i, 17j
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 45, 45a
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 6. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 7. Besluit Participatiewet
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8a, 10a
 8. Besluit SUWI
  Artikelen: 5.10, 5.5a
  Bijlage: II
 9. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
 10. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’
 11. Besluit WWB
  Bijlage: behorende bij artikel 8 van het Besluit WWB
 12. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 3, 4
 13. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  Artikel: 1
 14. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
  Artikel: 25
 15. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 16. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikel: 1
 17. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 18. Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens
  Artikel: 1
 19. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.3.2.4
 20. Besluit participatiebudget
  Bijlage: 1
 21. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
  Bijlage: bijlage
 22. Gemeentewet
  Bijlage: I
 23. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 28
 24. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 25. Inkomstenbelasting, ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden
  Tekst: tekst
 26. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: I
 27. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst
 28. Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel
  Tekst: tekst
 29. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015
  Artikel: 4
 30. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015
  Artikelen: 3, 6
 31. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikelen: 1, 4, 15
 32. Regeling bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland
  Artikel: 1
 33. Regeling gegevensuitwisseling onderstand BES
  Artikel: 3
 34. Regeling indicatiestelling no risk polis en premiekorting UWV
  Artikel: 1
 35. Regeling informatieverstrekking sisa
  Bijlage: 3
 36. Regeling instelling en benoeming aanjager banenafspraak overheidswerkgevers
  Artikel: 1
 37. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikelen: 2, 5
 38. Regeling opvang asielzoekers
  Artikel: 2
 39. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  Bijlage: 3
  Artikelen: 1, 4
 40. Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC
  Bijlage: 4
 41. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikelen: 2, 17
 42. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
  Artikelen: 1, 2, 8
 43. Regeling vrijwilligerswerk in de WW
  Artikel: 4
 44. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 9
 45. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 46. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 47. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 9
 48. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 49. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 50. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6f
 51. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XVIII
 52. SZW-intrekkingsregeling 2004
 53. SZW-intrekkingsregeling 2008
 54. Subsidieregeling Dagindeling ESF-3
  Artikel: 8
 55. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikelen: 1, 14
  Bijlage: 1
 56. Subsidieregeling ESF-3
  Artikel: 9
 57. Tijdelijk besluit van werk naar werk
  Artikel: 3
 58. Toeslagenwet
  Artikel: 14g
 59. Uitkeringsreglement WW 2015
  Artikelen: 9, 11
 60. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 5
 61. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikelen: 3.14, 3.3
 62. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 3a, 11, 12
 63. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 14
 64. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 11
 65. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 7.2, 7.9, 9.3
 66. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XX
 67. Verzamelwet SZW 2012
  Artikelen: XXI, XXIa, XXVIIa
 68. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XXII
 69. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: IX
 70. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: VIII
 71. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XIV
 72. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 4.39, 7.1e
 73. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 3.89b, 8.2a
 74. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 75. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 76. Werkloosheidswet
  Artikelen: 27g, 27h
 77. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.19
 78. Wet Rietkerk-uitkering
  Artikel: 9
 79. Wet afschaffing huishoudinkomenstoets
  Artikelen: I, II
 80. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 54, 54a
 81. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 3:43, 3:44, 46, 59k
 82. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 2
 83. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 27
 84. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 85. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: II
 86. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 48a, 51, 118
 87. Wet hervorming kindregelingen
  Artikelen: VIII, XII
 88. Wet inkomensaanvulling 2005
  Artikel: IX
 89. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 28, 29, 48
 90. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 28, 29, 48
 91. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikelen: 24, 24a
 92. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.104
 93. Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
  Artikel: I
 94. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6, 22
 95. Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens
  Artikel: I
 96. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikelen: I, XVIII
 97. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 2.3.5, 5.1.1, 5.2.1
 98. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 29g, 29h
 99. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 2, 33
 100. Wet op het kindgebonden budget
  Artikel: 8
 101. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: VIII
 102. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 9, 30, 30c, 34, 51, 62, 82a
 103. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 3.17
 104. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: XII
 105. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 64
 106. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 60a
 107. Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders
 108. Wet vereenvoudiging regelingen SVB
  Artikel: VI
 109. Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  Artikel: II
 110. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 96, 97
 111. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: 585
 112. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: II
 113. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: I
 114. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (meer zekerheid gemeenten dat mensen met kleine kans op inschakeling in arbeidsproces met behoud van uitkering maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten)
 115. Ziektewet
  Artikelen: 45g, 45h

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2015

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35174
Aanhangig 36257
Aanhangig 36295
Aanhangig 36390
Aanhangig 36582
Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870
Wijziging 04-10-2023 Stb. 2023, 329 36389
Wijziging 04-10-2023
samen met
22-08-2022
Stb. 2023, 329
samen met
Stb. 2022, 321
36389
samen met
36057
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514
Wijziging 17-11-2016
samen met
23-12-2015
Stb. 2016, 444
samen met
Stb. 2015, 547
34514
samen met
34194
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811
Wijziging 29-12-2008
samen met
29-12-2008
Stb. 2008, 594
samen met
Stb. 2008, 590
31548
samen met
31577
Wijziging 22-12-2011
samen met
21-07-2007
Stb. 2011, 650
samen met
Stb. 2007, 289
32815
samen met
29948
01-01-2025 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 542 36208 24-04-2023 Stb. 2023, 155
Wijziging 29-05-2024 Stcrt. 2024, 17898 29-05-2024 Stcrt. 2024, 17898
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 498 36342 20-12-2023 Stb. 2023, 498
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 490 36430 20-12-2023 Stb. 2023, 490
Wijziging 18-12-2023 Stcrt. 2023, 35511 18-12-2023 Stcrt. 2023, 35511
Wijziging 29-11-2023 Stcrt. 2023, 33542 29-11-2023 Stcrt. 2023, 33542
Wijziging 22-11-2023 Stb. 2023, 443 36245 04-12-2023 Stb. 2023, 444
Wijziging 08-11-2023 Stb. 2023, 417 36415 29-11-2023 Stb. 2023, 437
Wijziging 12-05-2023
samen met
21-12-2022
Stb. 2023, 168
samen met
Stb. 2022, 543
35335
samen met
36216
27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 04-10-2023 Stb. 2023, 329 36389 04-10-2023 Stb. 2023, 329
Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 202 35936 25-09-2023 Stb. 2023, 307
Wijziging 06-06-2023 Stcrt. 2023, 16403 06-06-2023 Stcrt. 2023, 16403
Wijziging 30-11-2022 Stb. 2022, 499 35394 06-12-2022 Stb. 2022, 500
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 543 36216 21-12-2022 Stb. 2022, 544
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 543 36216 21-12-2022 Stb. 2022, 543
Wijziging 30-11-2022 Stb. 2022, 499 35394 06-12-2022 Stb. 2022, 500
Wijziging 22-11-2022 Stcrt. 2022, 32251 22-11-2022 Stcrt. 2022, 32251
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 627
t/m 15-03-2022 1) Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 321 36057 22-08-2022 Stb. 2022, 321
Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Wijziging 31-05-2022 Stcrt. 2022, 14977 31-05-2022 Stcrt. 2022, 14977
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 627
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 23-03-2022 Stb. 2022, 126
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 522 35557 17-11-2021
samen met
18-09-2021
samen met
25-06-2021
samen met
25-11-2020
Stb. 2021, 561
samen met
Stb. 2021, 437
samen met
Stb. 2021, 309
samen met
Stb. 2020, 522
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 03-12-2021 Stcrt. 2021, 49166 03-12-2021 Stcrt. 2021, 49166
Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 468 35667 28-10-2021 Stb. 2021, 523
Wijziging 02-12-2020 Stb. 2021, 38 35483 30-11-2021 Stb. 2021, 586
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 17-10-2018 Stb. 2018, 424
t/m 15-11-2021 2) Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 522 35557 25-06-2021
samen met
25-11-2020
Stb. 2021, 309
samen met
Stb. 2020, 522
Wijziging 26-05-2021 Stcrt. 2021, 27619 26-05-2021 Stcrt. 2021, 27619
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 17-10-2018 Stb. 2018, 424
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
Wijziging 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61666 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61666
t/m 01-03-2020 3) , t/m 01-10-2020 4) , t/m 01-11-2020 5) Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 522 35557 25-11-2020 Stb. 2020, 522
Wijziging 02-06-2020 Stcrt. 2020, 30199 02-06-2020 Stcrt. 2020, 30199
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 17-10-2018 Stb. 2018, 424
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 76 35320 16-03-2020 Stb. 2020, 98
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 25-11-2019 Stcrt. 2019, 65478 25-11-2019 Stcrt. 2019, 65478
Wijziging 18-07-2019 Stb. 2019, 283
rectificatie in
Stb. 2019, 283
34231 17-09-2019 Stb. 2019, 352
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
t/m 01-07-2019 6) Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 483
Wijziging 03-06-2019 Stcrt. 2019, 31612 03-06-2019 Stcrt. 2019, 31612
Wijziging 22-05-2019 Stb. 2019, 221 35070 11-06-2019 Stb. 2019, 222
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67779 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67779
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 17-10-2018 Stb. 2018, 424
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
t/m 25-05-2018 7) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 15-05-2018 Stcrt. 2018, 28171 15-05-2018 Stcrt. 2018, 28171
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 19-06-2013 Stb. 2013, 236
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 23-11-2017 Stcrt. 2017, 68641 23-11-2017 Stcrt. 2017, 68641
Wijziging 31-05-2017 Stb. 2017, 252 34596 03-07-2017 Stb. 2017, 309
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 08-12-2016 Stb. 2016, 498
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 02-07-2014 Stb. 2014, 270
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 19-06-2013 Stb. 2013, 236
t/m 01-01-2016 8) , t/m 04-07-2016 9) Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 23-06-2017 Stb. 2017, 285 34584 26-06-2017 Stb. 2017, 287
Wijziging 16-01-2017 Stb. 2017, 78 34577 22-09-2017 Stb. 2017, 354
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 22-06-2017 Stcrt. 2017, 36285 22-06-2017 Stcrt. 2017, 36285
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 19-06-2013 Stb. 2013, 236
t/m 01-01-2017 10) Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 115 34555 08-03-2017
samen met
08-03-2017
Stb. 2017, 116
samen met
Stb. 2017, 115
t/m 04-07-2016 11) Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 08-12-2016 Stb. 2016, 498
Wijziging 14-12-2016 Stb. 2016, 519 34578 14-12-2016 Stb. 2016, 520
Wijziging 05-12-2016 Stcrt. 2016, 67596 05-12-2016 Stcrt. 2016, 67596
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 08-12-2016 Stb. 2016, 498
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 14-11-2016
samen met
23-08-2016
Stb. 2016, 471
samen met
Stb. 2016, 318
34528
samen met
34396
26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 318 34396 27-10-2016 Stb. 2016, 421
Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442
t/m 01-04-2016 12) , t/m 01-01-2016 13) Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 21-11-2015 Stb. 2015, 451 34227 21-11-2015 Stb. 2015, 451
Wijziging 18-11-2015
samen met
09-07-2014
samen met
12-07-2012
Stb. 2014, 451
samen met
Stb. 2014, 307
samen met
Stb. 2012, 328
33853
samen met
33290
10-12-2014 Stb. 2014, 519
Wijziging 16-06-2016 Stcrt. 2016, 32586 16-06-2016 Stcrt. 2016, 32586
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 25-11-2015 Stb. 2015, 464
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 19-06-2013 Stb. 2013, 236
Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 215 33990 01-06-2016 Stb. 2016, 216
Wijziging 21-11-2015 Stb. 2015, 451 34227 04-12-2015 Stb. 2015, 479
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 547 34194 23-12-2015 Stb. 2015, 548
Wijziging 07-12-2015 Stcrt. 2015, 45265 07-12-2015 Stcrt. 2015, 45265
Wijziging 02-12-2015 Stcrt. 2015, 44629 02-12-2015 Stcrt. 2015, 44629
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 20-03-2015 Stb. 2015, 136 33975 22-05-2015 Stb. 2015, 194
Wijziging 21-01-2015 Stb. 2015, 50 34035 30-01-2015 Stb. 2015, 51
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 269 33801 02-07-2014 Stb. 2014, 269
t/m 01-01-2015 14) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 17-06-2015 Stcrt. 2015, 17277 17-06-2015 Stcrt. 2015, 17277
Wijziging 28-01-2015 Stb. 2015, 28 34015 28-01-2015 Stb. 2015, 29
Wijziging 15-12-2014 Stcrt. 2014, 36923 15-12-2014 Stcrt. 2014, 36923
Wijziging 12-12-2014 Stcrt. 2014, 36891 12-12-2014 Stcrt. 2014, 36891
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
t/m 18-10-2014 15) Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 502 33928 08-12-2014 Stb. 2014, 503
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 05-11-2014
samen met
09-07-2014
Stb. 2014, 442
samen met
Stb. 2014, 280
33983
samen met
33841
09-07-2014 Stb. 2014, 281
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 269 33801 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 227 33716 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 307 33853 18-11-2015 Stb. 2014, 451
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 364 33932 09-07-2014 Stb. 2014, 364
t/m 01-01-2014 16) Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 23-06-2014 Stcrt. 2014, 18130 23-06-2014 Stcrt. 2014, 18130
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 05-12-2013 Stcrt. 2013, 34709 05-12-2013 Stcrt. 2013, 34709
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 507 33553 25-11-2013 Stb. 2013, 508
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 25-11-2013 Stb. 2013, 497
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 19-06-2013 Stb. 2013, 236
Wijziging 05-12-2013 Stcrt. 2013, 34709 05-12-2013 Stcrt. 2013, 34709
Wijziging 21-06-2013 Stcrt. 2013, 17668 21-06-2013 Stcrt. 2013, 17668
t/m 01-01-2012 17) Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 226 33455 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 115 33318 28-03-2013 Stb. 2013, 116
Wijziging 15-12-2011 Stb. 2011, 647 32777 15-12-2011 Stb. 2011, 647
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 06-12-2012 Stcrt. 2012, 25906 06-12-2012 Stcrt. 2012, 25906
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 463 31929 13-10-2012 Stb. 2012, 482
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 430 33086 13-10-2012 Stb. 2012, 519
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 328 33290 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 322 33277 12-07-2012 Stb. 2012, 322
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 13-10-2012 Stb. 2012, 482
Wijziging 15-12-2011 Stb. 2011, 647 32777 15-12-2011 Stb. 2011, 647
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 25-09-2012 Stb. 2012, 449
Wijziging 22-12-2011
samen met
06-07-2011
Stb. 2011, 645
samen met
Stb. 2011, 442
32701
samen met
32453
25-09-2012 Stb. 2012, 449
Wijziging 15-12-2011
samen met
06-06-2011
Stb. 2011, 647
samen met
Stb. 2011, 288
32777
samen met
32131
06-02-2012 Stb. 2012, 45
t/m 01-01-2012 18) , t/m 01-07-2012 19) Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 322 33277 12-07-2012 Stb. 2012, 322
Wijziging 22-06-2012 Stcrt. 2012, 13237 22-06-2012 Stcrt. 2012, 13237
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 650
Wijziging 15-12-2011 Stb. 2011, 647 32777 15-12-2011 Stb. 2011, 647
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 650
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 650
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
Wijziging 21-12-2011 Stcrt. 2011, 23883 21-12-2011 Stcrt. 2011, 23883
Wijziging 21-12-2011 Stcrt. 2011, 23515 21-12-2011 Stcrt. 2011, 23515
Wijziging 15-12-2011 Stb. 2011, 647 32777 22-12-2011 Stb. 2011, 648
t/m 01-06-2011 20) Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 10-06-2011 Stcrt. 2011, 10914 10-06-2011 Stcrt. 2011, 10914
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 16-12-2010 Stb. 2010, 838
Wijziging 21-04-2011 Stb. 2011, 231 32521 24-05-2011 Stb. 2011, 259
Wijziging 16-12-2010 Stcrt. 2010, 21336 16-12-2010 Stcrt. 2010, 21336
t/m 01-01-2010 21) Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 29-04-2010
samen met
01-07-2009
Stb. 2010, 228
samen met
Stb. 2009, 282
32260
samen met
31775
01-07-2009 Stb. 2009, 283
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 15-06-2010 Stcrt. 2010, 9683 15-06-2010 Stcrt. 2010, 9683
Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 228 32260 04-06-2010 Stb. 2010, 229
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 595 31519 29-12-2008 Stb. 2008, 595
Wijziging 31-12-2009 Stcrt. 2010, 250 31-12-2009 Stcrt. 2010, 250
Wijziging 31-12-2009 Stcrt. 2010, 250 31-12-2009 Stcrt. 2010, 250
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 596 32037 23-12-2009 Stb. 2009, 623
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 592 31927 27-12-2009 Stb. 2009, 593
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 15-10-2009 Stb. 2009, 492 31944 11-11-2009 Stb. 2009, 493
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 586 31559 29-12-2008 Stb. 2008, 586
Wijziging Stcrt. 2010, 250 Stcrt. 2010, 250
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 390 31893 04-09-2009 Stb. 2009, 391
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
t/m 01-07-2009 22) Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
t/m 01-07-2009 23) Wijziging 19-06-2009 Stcrt. 2009, 117 18-07-2009 Stb. 2009, 319
t/m 01-04-2007 24) Wijziging 02-04-2009 Stb. 2009, 229 31317 15-06-2009 Stb. 2009, 286
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 19-06-2009 Stcrt. 2009, 117 19-06-2009 Stcrt. 2009, 117
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 586 31559 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 590 31577 29-12-2008 Stb. 2008, 591
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 606 31706 29-12-2008 Stb. 2008, 608
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 595 31519 29-12-2008 Stb. 2008, 596
Wijziging 29-12-2008
samen met
29-12-2008
Stb. 2008, 592
samen met
Stb. 2008, 586
31441
samen met
31559
29-12-2008 Stb. 2008, 593
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 590 31577 29-12-2008 Stb. 2008, 591
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 588 31567 29-12-2008 Stb. 2008, 588
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 586 31559 29-12-2008 Stb. 2008, 587
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 565 31704 18-12-2008 Stb. 2008, 565
Wijziging 17-12-2008 Stcrt. 2008, 252 17-12-2008 Stcrt. 2008, 252
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 312 31327 03-07-2008 Stb. 2008, 312
Wijziging 10-07-2008 Stb. 2008, 284 30650 10-07-2008 Stb. 2008, 285
Wijziging 11-06-2008 Stcrt. 2008, 115 11-06-2008 Stcrt. 2008, 115
Wijziging 10-04-2008 Stb. 2008, 132 31127 26-05-2008 Stb. 2008, 191
Wijziging 22-03-2007 Stb. 2007, 153 30656 18-06-2008 Stb. 2008, 242
Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 229 30877 12-06-2008 Stb. 2008, 229
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 197 31295 29-05-2008 Stb. 2008, 197
t/m 29-08-2006 25) Wijziging 06-03-2008 Stb. 2008, 87 31138 06-03-2008 Stb. 2008, 87
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 564 30673 20-12-2007 Stb. 2007, 565
t/m 03-11-2007 26) Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563
Wijziging 19-12-2007 Stcrt. 2007, 248 19-12-2007 Stcrt. 2007, 248
Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 555 30970 14-12-2007 Stb. 2007, 556
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 490 31094 15-11-2007 Stb. 2007, 490
Wijziging 01-11-2007 Stb. 2007, 418 30912 01-11-2007 Stb. 2007, 420
Wijziging 14-06-2007 Stcrt. 2007, 118 14-06-2007 Stcrt. 2007, 118
Wijziging 12-12-2006 Stcrt. 2006, 251 12-12-2006 Stcrt. 2006, 251
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 712 30679 18-12-2006 Stb. 2006, 713
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 625 30308 05-12-2006 Stb. 2006, 645
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
t/m 01-10-2006 27) Wijziging 02-11-2006 Stb. 2006, 559 30667 11-12-2006 Stb. 2006, 702
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 593 30027 24-11-2006 Stb. 2006, 621
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 373 30493 25-08-2006 Stb. 2006, 456
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
t/m 01-01-2006 28) Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 349 30484 17-08-2006 Stb. 2006, 387
Wijziging Stcrt. 2006, 129 Stcrt. 2006, 129
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 713 30314 22-12-2005 Stb. 2005, 714
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 691 30337 22-12-2005 Stb. 2005, 691
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 14-12-2005 Stcrt. 2005, 248 14-12-2005 Stcrt. 2005, 248
Wijziging 01-12-2005 Stb. 2005, 625 30202 15-12-2005 Stb. 2005, 716
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 12-05-2005 Stb. 2005, 339 29507 15-12-2005 Stb. 2005, 677
Wijziging 24-02-2005 Stb. 2005, 115 29760 24-02-2005 Stb. 2005, 115
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 345 30097 23-06-2005 Stb. 2005, 345
Wijziging 25-04-2005 Stcrt. 2005, 85 25-04-2005 Stcrt. 2005, 85
Wijziging 24-03-2005 Stb. 2005, 192 30005 24-03-2005 Stb. 2005, 192
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 725 29483 19-02-2005 Stb. 2005, 101
Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 434 30090 07-06-2005 Stcrt. 2005, 115
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 733 29850 23-12-2004 Stb. 2004, 734
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 23-12-2004 Stb. 2004, 718
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging Stcrt. 2004, 251 Stcrt. 2004, 251
t/m 01-01-2004 29) Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 363 29499 09-07-2004 Stb. 2004, 363
Wijziging Stcrt. 2004, 118 Stcrt. 2004, 118
Wijziging Stcrt. 2004, 58 Stcrt. 2004, 58
Nieuwe-regeling 09-10-2003 Stb. 2003, 375 28870 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526
Wijziging 04-12-2003 Stcrt. 2003, 242 04-12-2003 Stcrt. 2003, 242

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 31 , Artikel 351)
 2. Heeft betrekking op Artikel 60c2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 78fa3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 78fb , Artikel 41b4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 31a , Artikel 41a5)
 6. Heeft betrekking op Artikel 7 , Artikel 10g6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 6a7)
 8. Heeft betrekking op Artikel 388)
 9. Heeft betrekking op Artikel 10c9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 110)
 11. Heeft betrekking op Artikel 6 , Artikel 10d11)
 12. Heeft betrekking op Artikel 15 , Artikel 3912)
 13. Heeft betrekking op Artikel 3813)
 14. Heeft betrekking op Artikel 22b14)
 15. Heeft betrekking op Artikel 36a15)
 16. Heeft betrekking op Artikel 3116)
 17. Heeft betrekking op Artikel 3117)
 18. Heeft betrekking op Artikel 4 , Artikel 5 , Artikel 7 , Artikel 9 , Artikel 11 , Artikel 13 , Artikel 18 , Artikel 19 , Artikel 20 , Artikel 21 , Artikel 22 , Artikel 23 , Artikel 24 , Artikel 25 , Artikel 26 , Artikel 31 , Artikel 32 , Artikel 33 , Artikel 34 , Artikel 35 , Artikel 36 , Artikel 38 , Artikel 41 , Artikel 43 , Artikel 44 , Artikel 45 , Artikel 50 , Artikel 59 , Artikel 47a , Artikel 47b , Artikel 47c , Artikel 47d , Artikel 78m , Artikel 78w , Artikel 78x , Artikel 78y18)
 19. Heeft betrekking op Artikel 20 , Artikel 21 , Artikel 22 , Artikel 2319)
 20. Heeft betrekking op Artikel 3120)
 21. Heeft betrekking op Artikel 421)
 22. Heeft betrekking op Artikel 3122)
 23. Heeft betrekking op Artikel 3123)
 24. Heeft betrekking op Artikel 3124)
 25. Heeft betrekking op Artikel 13 , Artikel 6425)
 26. Heeft betrekking op Artikel 3126)
 27. Heeft betrekking op Artikel 3127)
 28. Heeft betrekking op Artikel 3628)
 29. Heeft betrekking op Artikel 13 , Artikel 31 , Artikel 3829)
Naar boven