Participatiewet

Geldend van 01-07-2015 t/m 10-12-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen Pw
Wwb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0015703
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagenWerk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 2. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 3. Besluit advisering beschut werk
 4. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
 5. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 6. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
 7. Besluit inburgering
 8. Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens
 9. Besluit loonkostensubsidie Participatiewet
 10. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 11. Besluit Participatiewet
 12. Besluit SUWI
 13. Besluit SVB Beleidsregels WWB 2012
 14. Besluit vaststelling tijdstippen, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid, Algemene Ouderdomswet, enz.
 15. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 16. Regeling loonkostensubsidie Participatiewet
 17. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
 18. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
 19. Remigratiebesluit
 20. SZW-intrekkingsregeling 2004
 21. SZW-intrekkingsregeling 2008
 22. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 23. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 24. Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XIII
 2. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikelen: 17g, 17h
 3. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 17i, 17j
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 45, 45a
 5. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 6. Besluit Participatiewet
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8a, 10a
 7. Besluit SUWI
  Artikelen: 5.10, 5.5a
  Bijlage: II
 8. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
 9. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’
 10. Besluit WWB
  Bijlage: behorende bij artikel 8 van het Besluit WWB
 11. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 3, 4
 12. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  Artikel: 1
 13. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
  Artikel: 25
 14. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 15. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikel: 1
 16. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 17. Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens
  Artikel: 1
 18. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.3.2.4
 19. Besluit participatiebudget
  Bijlage: 1
 20. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
  Bijlage: bijlage
 21. Gemeentewet
  Bijlage: I
 22. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 28
 23. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 24. Inkomstenbelasting, ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden
  Tekst: tekst
 25. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: I
 26. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst
 27. Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel
  Tekst: tekst
 28. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015
  Artikel: 4
 29. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015
  Artikelen: 3, 6
 30. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikelen: 1, 4, 15
 31. Regeling bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland
  Artikel: 1
 32. Regeling gegevensuitwisseling onderstand BES
  Artikel: 3
 33. Regeling indicatiestelling no risk polis en premiekorting UWV
  Artikel: 1
 34. Regeling informatieverstrekking sisa
  Bijlage: 3
 35. Regeling instelling en benoeming aanjager banenafspraak overheidswerkgevers
  Artikel: 1
 36. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikelen: 2, 5
 37. Regeling opvang asielzoekers
  Artikel: 2
 38. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  Bijlage: 3
  Artikelen: 1, 4
 39. Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC
  Bijlage: 4
 40. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikelen: 2, 17
 41. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
  Artikelen: 1, 2, 8
 42. Regeling vrijwilligerswerk in de WW
  Artikel: 4
 43. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 9
 44. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 45. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 46. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 9
 47. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 48. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 49. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6f
 50. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XVIII
 51. SZW-intrekkingsregeling 2004
 52. SZW-intrekkingsregeling 2008
 53. Subsidieregeling Dagindeling ESF-3
  Artikel: 8
 54. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikelen: 1, 14
  Bijlage: 1
 55. Subsidieregeling ESF-3
  Artikel: 9
 56. Tijdelijk besluit van werk naar werk
  Artikel: 3
 57. Toeslagenwet
  Artikel: 14g
 58. Uitkeringsreglement WW 2015
  Artikelen: 9, 11
 59. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 5
 60. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikelen: 3.14, 3.3
 61. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 3a, 11, 12
 62. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 14
 63. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 11
 64. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 7.2, 7.9, 9.3
 65. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XX
 66. Verzamelwet SZW 2012
  Artikelen: XXI, XXIa, XXVIIa
 67. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XXII
 68. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: IX
 69. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: VIII
 70. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XIV
 71. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 4.39, 7.1e
 72. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 3.89b, 8.2a
 73. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 74. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 75. Werkloosheidswet
  Artikelen: 27g, 27h
 76. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.19
 77. Wet Rietkerk-uitkering
  Artikel: 9
 78. Wet afschaffing huishoudinkomenstoets
  Artikelen: I, II
 79. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 54, 54a
 80. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 3:43, 3:44, 46, 59k
 81. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 2
 82. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 27
 83. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 84. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: II
 85. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 48a, 51, 118
 86. Wet hervorming kindregelingen
  Artikelen: VIII, XII
 87. Wet inkomensaanvulling 2005
  Artikel: IX
 88. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 28, 29, 48
 89. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 28, 29, 48
 90. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikelen: 24, 24a
 91. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.104
 92. Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
  Artikel: I
 93. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6, 22
 94. Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens
  Artikel: I
 95. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikelen: I, XVIII
 96. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 2.3.5, 5.1.1, 5.2.1
 97. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 29g, 29h
 98. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 2, 33
 99. Wet op het kindgebonden budget
  Artikel: 8
 100. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: VIII
 101. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 9, 30, 30c, 34, 51, 62, 82a
 102. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 3.17
 103. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: XII
 104. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 64
 105. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 60a
 106. Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders
 107. Wet vereenvoudiging regelingen SVB
  Artikel: VI
 108. Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  Artikel: II
 109. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 96, 97
 110. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 585
 111. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: II
 112. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: I
 113. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (meer zekerheid gemeenten dat mensen met kleine kans op inschakeling in arbeidsproces met behoud van uitkering maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten)
 114. Ziektewet
  Artikelen: 45g, 45h
Terug naar begin van de pagina