Instellingsbesluit Programmaraad Kasteel Groeneveld

[Regeling vervallen per 24-01-2009 met terugwerkende kracht tot en met 08-11-2008.]
Geldend van 07-05-2006 t/m 07-11-2008

Instellingsbesluit Programmaraad Kasteel Groeneveld

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2009]

Er is een Programmaraad voor Kasteel Groeneveld, hierna te noemen ‘de Programmaraad’.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2009]

De Programmaraad heeft tot taak:

 • a. advies uit te brengen aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake:

  • 1°. de inhoud en de kwaliteit van de door Kasteel Groeneveld op te stellen en door de minister vast te stellen vierjarenprogramma’s en jaarprogramma’s;

  • 2°. de kwaliteit van de uitvoering van de in onderdeel a, onder 1°, bedoelde programma’s aan de hand van door Kasteel Groeneveld op te stellen jaarverslagen;

  • 3°. de door de Minister voorgenomen benoeming van de directeur Kasteel Groeneveld.

 • b. de directeur van Kasteel Groeneveld en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gevraagd en ongevraagd, te adviseren omtrent de taken, positie, organisatie, werkwijze en rol van Kasteel Groeneveld inzake de in onderdeel a, onder 1°, bedoelde programma’s.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2009]

 • 1 De Programmaraad bestaat uit een voorzitter en 7 leden.

 • 2 De voorzitter en de leden worden benoemd op basis van hun deskundigheid met betrekking tot of hun betrokkenheid bij één van de volgende thema’s:

  • natuur;

  • landschap;

  • platteland;

  • kunsten;

  • communicatie;

  • pedagogiek; en

  • publieke zaak.

 • 3 De voorzitter en de leden worden benoemd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een periode van vier jaar en zijn na verloop van een eerste zittingsperiode ten hoogste eenmaal herbenoembaar.

 • 4 De voorzitter en de leden kunnen, al dan niet op eigen verzoek, door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden ontslagen. De voorzitter die c.q. een lid dat in de plaats treedt van een tussentijds ontslagen voorzitter of lid heeft in afwijking van het derde lid zitting voor het resterende deel van de periode waarvoor zijn voorganger was benoemd.

 • 5 De directeur van de directie Platteland van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan desgewenst aanwezig zijn bij vergaderingen van de Programmaraad.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 oktober 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina