Instellingsbesluit Commissie Geschillen Aandelenlease

Geldend van 18-10-2003 t/m heden

Instellingsbesluit Commissie Geschillen Aandelenlease

De Minister van Financiën,

Overwegende dat het wenselijk is een Commissie Geschillen Aandelenlease in te stellen die tot taak heeft te bemiddelen tussen aanbieders en afnemers en aldus te bevorderen dat partijen onderling op een efficiënte wijze tot een oplossing komen voor de openstaande geschillen die voortvloeien uit de verkoop van aandelenleaseproducten in de jaren 1995 tot en met 2002;

Besluit:

Artikel 2

De Commissie heeft tot taak te bemiddelen tussen aanbieders en afnemers en aldus te bevorderen dat partijen onderling op een efficiënte wijze tot een oplossing komen voor de openstaande geschillen die voortvloeien uit de verkoop van aandelenleaseproducten in de jaren 1995 tot en met 2002. De Commissie zal de Minister van Financiën rapporteren over haar vorderingen.

Artikel 3

Als leden van de Commissie worden benoemd:

prof. mr. C.E. du Perron

mr. W. Sorgdrager

Tot voorzitter van de Commissie, tevens lid, wordt benoemd:

mr. dr. M. Oosting

Artikel 4

In het secretariaat van de Commissie wordt voorzien door het Ministerie van Financiën.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van de datum waarop de Commissie de laatste in artikel 2 bedoelde rapportage uitbrengt. Afschrift van het besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

van Financiën

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina