Wijzigingsregeling Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring (implementatie richtlijn 2002/24/EG)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 15-10-2003 t/m 30-04-2009

Wijziging Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring in verband met de implementatie van richtlijn 2002/24/EG

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad (PbEU L 124) en de artikelen 22, derde lid, en 23, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-05-2009]

Tot 9 november 2003 geschiedt de aanvraag en behandeling van een typegoedkeuring als bedoeld in artikel 17 van de Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring en als bedoeld in richtlijn 92/61/EEG, met inachtneming van de in die richtlijn daaromtrent gegeven voorschriften.

Artikel III

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 oktober 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina