Vaststellingsregeling gemiddeld premiepercentage AWBZ voor 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 15-10-2003 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 oktober 2003, nr. SV/F&W/03/74505, houdende vaststelling gemiddeld premiepercentage AWBZ voor 2003

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 12 van de Wet financiering volksverzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten wordt ten aanzien van degenen die bij wege van aanslag aan de heffing van premie zijn onderworpen, voor het jaar 2003 vastgesteld op 12,3.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 oktober 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina