Regeling inburgering oudkomers 54 gemeenten

[Regeling vervallen per 13-12-2008.]
Geraadpleegd op 29-09-2022.
Geldend van 05-12-2004 t/m 12-12-2008

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 3 oktober 2003, nr. DDS523 7588

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en doel van de bijdrage

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

 • b. gemeentebestuur: het college van burgemeesters en wethouders van een gemeente, genoemd in de bijlage bij deze regeling;

 • c. oudkomers: leden van etnische minderheidsgroepen van 18 jaar of ouder, die buiten Nederland zijn geboren, al voor langere tijd legaal in Nederland verblijven anders dan voor een tijdelijk doel en die niet verplicht zijn om op grond van de Wet inburgering nieuwkomers een inburgeringsprogramma te volgen;

 • d. traject: een inburgeringsprogramma dat de oudkomer volgt en waarbij het onderdeel Nederlands als tweede taal kan worden gekoppeld aan onderdelen voor het bereiken van werk, toegang tot beroepsonderwijs, opvoedingsondersteuning of sociale activering;

 • e. prognose: het aantal oudkomers dat naar de verwachting van het gemeentebestuur een traject zal starten in 2004;

 • f. monitor: het door de Minister vastgestelde model-document aan de hand waarvan het gemeentebestuur de Minister informatie verschaft over de gemeentelijke uitvoering op het gebied van de inburgering van oudkomers en de resultaten ervan en aan de hand waarvan hoogte van de bijdrage over 2004 wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 9.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Doel van de regeling is:

 • a. te bevorderen dat oudkomers die in een maatschappelijke achterstandssituatie verkeren en in het bijzonder diegenen die behoren tot de groep werklozen, opvoeders of geestelijke bedienaren deelnemen aan trajecten en deze afronden om hun maatschappelijke positie te verbeteren; en

 • b. te bevorderen dat gemeenten deze trajecten aan oudkomers aanbieden.

Hoofdstuk 2. Verlening bijdrage

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 De Minister verleent het gemeentebestuur een bijdrage voor het in 2004 aanbieden van trajecten aan oudkomers, indien het gemeentebestuur binnen zes weken na inwerkingtreding van de regeling bij de Minister een aanvraag indient en de Minister deze aanvraag goedkeurt.

 • 2 De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt beschikbaar gesteld onder het voorbehoud van autorisatie door de begrotingswetgever.

 • 3 De trajecten die in 2004 worden gestart dienen uiterlijk 31 december 2005 te zijn afgerond.

 • 4 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid bevat de prognose.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het aantal oudkomers, genoemd in de bijlage, is vastgesteld naar evenredigheid van het aantal leden van etnische minderheidsgroepen uit de 1e generatie die behoren tot de groep Niet-westerse allochtonen over de afzonderlijke gemeenten.

 • 2 Het normbedrag voor een traject bedraagt € 6.400.

 • 3 De hoogte van het bedrag, genoemd in de bijlage, is afhankelijk van het aantal oudkomers, genoemd in de bijlage, en het normbedrag, genoemd in het tweede lid.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 De Minister verleent het gemeentebestuur de bijdrage, bedoeld in artikel 3, eerste lid, bij wijze van een voorschot.

 • 2 Het voorschot is afhankelijk van de prognose en van het bedrag, genoemd in de bijlage, en wordt als volgt vastgesteld:

  • a. indien de prognose gelijk is aan het aantal oudkomers, genoemd in de bijlage, bedraagt het voorschot het bedrag, genoemd in de bijlage;

  • b. indien de prognose lager is dan het aantal oudkomers, genoemd in de bijlage, wordt het bedrag, genoemd in de bijlage, naar evenredigheid verminderd;

  • c. indien de prognose hoger is dan het aantal oudkomers, genoemd in de bijlage, wordt het bedrag, genoemd in de bijlage:

   • 1°. in het geval het budget toereikend is, naar evenredigheid vermeerderd;

   • 2°. in het geval het budget niet toereikend is, vastgesteld conform dat bedrag vermeerderd met een bedrag. Dat bedrag is afhankelijk is van de verdeling van de resterende middelen naar evenredigheid van het aantal oudkomers, genoemd in de bijlage.

 • 3 De Minister stelt het voorschot vóór 1 januari 2004 vast.

 • 4 Het voorschot wordt uiterlijk 31 mei 2004 betaald.

Hoofdstuk 3. Verplichtingen gemeentebestuur

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het gemeentebestuur aan wie het voorschot, bedoeld in artikel 5, is verleend, sluit een overeenkomst met de oudkomer die start met een traject. In deze overeenkomst zijn in ieder geval opgenomen:

  • a. het doel van het traject;

  • b. de onderdelen van het traject;

  • c. het aantal lesuren van het traject;

  • d. de aard en de omvang van de individuele begeleiding;

  • e. de verplichtingen van het gemeentebestuur;

  • f. de verplichtingen van de oudkomer;

  • g. de informatieoverdracht tussen het gemeentebestuur, de instellingen betrokken bij het aanbieden van het traject en de oudkomer over de voortgang van die oudkomer in het traject;

  • h. de gevolgen van het niet nakomen van de overeenkomst door de oudkomer.

 • 2 Het gemeentebestuur sluit op grond van deze regeling met een oudkomer slechts één overeenkomst als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het gemeentebestuur aan wie het voorschot, bedoeld in artikel 5, is verleend, draagt zorg dat de oudkomer met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 6 is gesloten een begintoets en een eindtoets wordt afgenomen op grond waarvan het niveau Nederlands als tweede taal van de oudkomer wordt vastgesteld.

 • 2 Voor de begintoets en de eindtoets, bedoeld in het eerste lid, wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de hierna volgende combinaties van toetsen:

  • a. de Intaketoets NT2 als begintoets met de NT2-Profieltoets, NT2-Cat of Itemdito als eindtoets; of

  • b. de Intaketoets Alfabetisering NT2 als begintoets met de NT2-Profieltoets Alfabetisering als eindtoets.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Indien het gemeentebestuur het voorschot is verleend op grond van een aanvraag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, verstrekt het gemeentebestuur de Minister de informatie over de gegevens die in de monitor worden gevraagd, uiterlijk 1 april 2005 over de periode januari 2004 tot en met december 2004 en uiterlijk 1 april 2006 over de periode januari 2005 tot en met december 2005.

 • 2 In de monitor worden in ieder geval de volgende prestatiegegevens gevraagd:

  • a. het aantal oudkomers met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 6 is gesloten;

  • b. het aantal oudkomers dat een traject heeft afgerond;

  • c. het aantal oudkomers dat een traject voortijdig heeft beëindigd;

  • d. het niveau Nederlands als tweede taal van de oudkomers, bedoeld in onderdeel b, bij afronding van het traject ten opzichte van het niveau Nederlands als tweede taal bij de start van het traject.

 • 3 De verstrekte informatie, bedoeld in het eerste lid, heeft alleen betrekking op trajecten die geheel of gedeeltelijk zijn bekostigd door de bijdrage, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 4 Ten behoeve van deze regeling stelt de Minister een accountantsprotocol vast.

 • 5 De verstrekte informatie, bedoeld in het eerste lid, is voorzien van een accountantsverklaring.

 • 6 Het gemeentebestuur draagt er zorg voor dat zijn accountant meewerkt aan de door of namens de auditdienst van het ministerie van Justitie in te stellen onderzoeken naar de verrichte controlewerkzaamheden door die accountant. De daaraan verbonden kosten zijn begrepen in de bijdrage, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Hoofdstuk 4. Vaststelling bijdrage

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 De Minister stelt de bijdrage vast aan de hand van de in de monitor verstrekte informatie.

 • 2 De hoogte van de bijdrage voor de kosten wordt als volgt vastgesteld:

  • a. vóór 1 juni 2005 over 2004 € 2.667 voor iedere oudkomer met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 6 is gesloten; en

  • b. vóór 1 juni 2006 over 2005 € 5.333 voor iedere oudkomer die, evenals het gemeentebestuur, aan de verplichtingen, genoemd in de overeenkomst, bedoeld in artikel 6, heeft voldaan en die een begintoets en een eindtoets als bedoeld in artikel 7 is afgenomen.

 • 3 Het aantal oudkomers dat de Minister bij het vaststellen van de bijdrage betrekt, kan het aantal in de beschikking genoemde oudkomers niet overtreffen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het bedrag van de vastgestelde bijdrage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, wordt betaald onder verrekening van het voorschot.

 • 2 Indien het bedrag van het voorschot hoger is dan het bedrag van de vastgestelde bijdrage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, kan de Minister het verschil terugvorderen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 oktober 2003

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie

M.C.F. Verdonk

Bijlage bij Regeling inburgering oudkomers 54 gemeenten

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

G54 gemeente

Verdeelsleutel oudkomers

%

In 2004 in te burgeren oudkomers

Budget 2004 (in euro's)

Alkmaar

6.707

0,90%

102

652.800,00

Almelo

5.297

0,71%

80

512.000,00

Almere

20.699

2,77%

314

2.009.600,00

Amersfoort

10.073

1,35%

153

979.200,00

Amsterdam

151.411

20,26%

2295

14.688.000,00

Arnhem

14.931

2,00%

226

1.446.400,00

Bergen op Zoom

4.649

0,62%

70

448.000,00

Breda

9.673

1,29%

147

940.800,00

Capelle aan den IJssel

5.755

0,77%

87

556.800,00

Culemborg

1.993

0,27%

30

192.000,00

Delft

9.437

1,26%

143

915.200,00

Deventer

6.817

0,91%

103

659.200,00

Diemen

3.269

0,44%

50

320.000,00

Dordrecht

11.597

1,55%

176

1.126.400,00

Eindhoven

18.113

2,42%

275

1.760.000,00

Enschede

13.258

1,77%

201

1.286.400,00

Gorinchem

2.773

0,37%

42

268.800,00

Gouda

5.458

0,73%

83

531.200,00

Groningen

10.576

1,41%

160

1.024.000,00

Haarlem

10.473

1,40%

159

1.017.600,00

Harderwijk

2.256

0,30%

34

217.600,00

Heerlen

4.456

0,60%

68

435.200,00

Helmond

5.672

0,76%

86

550.400,00

Hengelo (O.)

4.998

0,67%

76

486.400,00

Hoogezand-Sappemeer

2.141

0,29%

32

204.800,00

Hoorn

4.263

0,57%

65

416.000,00

IJsselstein

2.124

0,28%

32

204.800,00

Leerdam

1.385

0,19%

21

134.400,00

Leeuwarden

5.595

0,75%

85

544.000,00

Leiden

10.101

1,35%

153

979.200,00

Lelystad

6.556

0,88%

99

633.600,00

Maassluis

2.816

0,38%

43

275.200,00

Maastricht

5.583

0,75%

85

544.000,00

Nieuwegein

4.069

0,54%

62

396.800,00

Nijmegen

12.300

1,65%

186

1.190.400,00

Oss

3.872

0,52%

59

377.600,00

Purmerend

5.440

0,73%

82

524.800,00

Roermond

4.085

0,55%

62

396.800,00

Roosendaal

5.210

0,70%

79

505.600,00

Rotterdam

126.396

16,91%

1916

12.262.400,00

Schiedam

9.970

1,33%

151

966.400,00

’s-Gravenhage

87.408

11,69%

1325

8.480.000,00

’s-Hertogenbosch

8.024

1,07%

122

780.800,00

Spijkenisse

5.375

0,72%

81

518.400,00

Tiel

2.867

0,38%

43

275.200,00

Tilburg

16.095

2,15%

244

1.561.600,00

Utrecht

32.096

4,29%

487

3.116.800,00

Venlo

5.838

0,78%

88

563.200,00

Vlaardingen

6.470

0,87%

98

627.200,00

Weesp

1.261

0,17%

19

121.600,00

Zaanstad

11.979

1,60%

182

1.164.800,00

Zeist

3.644

0,49%

55

352.000,00

Zoetermeer

8.880

1,19%

135

864.000,00

Zwolle

5.323

0,71%

81

518.400,00

         

Totaal

747.507

100,00%

11332

72.524.800,00

Naar boven