Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluiten commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters 1994 en wethouders

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Besluit van 2 oktober 2003 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, het Rechtspositiebesluit gedeputeerden, het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 en het Rechtspositiebesluit wethouders

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juli 2003,nr. BW2003/609106, DGOB/BFO;

Gelet op de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet en de artikelen 43 en 65 van de Provinciewet;

De Raad van State gehoord (advies van 15 augustus 2003 nr. W04.03.0283/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 12 september 2003, nr. BW2003/77310, directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 oktober 2003

Beatrix

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de vierde november 2003

Minister

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina