Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten sector Rechterlijke Macht)

Geldend van 01-12-2003 t/m heden

Wet van 2 oktober 2003 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met onder meer de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten 2000–2001, 2001–2002 en 2002–2003 sector Rechterlijke Macht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met de uitvoering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten 2000–2001, 2001–2002 en 2002–2003 sector Rechterlijke Macht de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

  • 2 In afwijking van het eerste lid bedraagt de daar bedoelde toelage met ingang van 1 november 2000 1,5% van het salaris.

  • 3 In afwijking van het eerste lid bedraagt de daar bedoelde toelage met ingang van 1 januari 2001 1% van het salaris.

  • 4 In afwijking van het eerste lid bedraagt de daar bedoelde toelage met ingang van 1 april 2001 1,6% van het salaris.

  • 5 In afwijking van het eerste lid bedraagt de daar bedoelde toelage met ingang van 1 oktober 2001 tot 1 november 2001 – 2% van het salaris.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt terug als volgt:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 oktober 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de veertiende oktober 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina