Mandaatbesluit Dienst Landelijk Gebied

[Regeling vervallen per 08-12-2005.]
Geldend van 15-10-2003 t/m 07-12-2005

Mandaatbesluit Dienst Landelijk Gebied

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-12-2005]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen omtrent aangelegenheden, betreffende:

Artikel 2

[Vervallen per 08-12-2005]

De directeur, de plaatsvervangend directeur en de regiomanagers van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen omtrent aangelegenheden, betreffende:

Artikel 3

[Vervallen per 08-12-2005]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de regiomanagers en de hoofden projecten van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen omtrent aangelegenheden, betreffende:

Artikel 4

[Vervallen per 08-12-2005]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de regiomanagers, de hoofden projecten en de programmamanagers van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen omtrent aangelegenheden, betreffende:

  • a. het verzoek aan het bestuur van de Dienst voor het kadaster en openbare Registers om de landinrichtingsrente aan te tekenen in de registers van het kadaster;

  • b. het verzoek aan het bestuur van de Dienst voor het kadaster en openbare Registers om de herinrichtingsrente aan te tekenen in de registers van het kadaster;

  • c. het verzoek aan het bestuur van de Dienst voor het kadaster en openbare Registers om de reconstructierente aan te tekenen in de registers van het kadaster.

Artikel 5

[Vervallen per 08-12-2005]

Aan de programmamanagers grondzaken van de Dienst Landelijk Gebied wordt volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Staat der Nederlanden te vertegenwoordigen bij de levering van onroerende zaken aan het bureau beheer landbouwgronden, die zijn onteigend overeenkomstig artikel 122, eerste lid, van de onteigeningswet, artikel 6, eerste lid, van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën of artikel 5 van de Reconstructiewet Midden-Delfland.

Artikel 6

[Vervallen per 08-12-2005]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 4, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR DIENST LANDELIJK GEBIED,',

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR DIENST LANDELIJK GEBIED,',

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE REGIOMANAGER DIENST LANDELIJK GEBIED,',

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD PROJECTEN DIENST LANDELIJK GEBIED,',

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PROGRAMMAMANAGER DIENST LANDELIJK GEBIED,',

Artikel 8

[Vervallen per 08-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

Den Haag, 2 oktober 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina