Regeling tegemoetkoming schade bij dijkdoorbraak te Wilnis 2003

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 22-10-2003 t/m heden

Regeling tegemoetkoming schade bij dijkdoorbraak te Wilnis 2003

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken, van Financiën, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op het besluit van 18 september 2003 houdende de van toepassingverklaring van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen op de schade en kosten ten gevolge van de dijkdoorbraak op 26 augustus 2003 in Wilnis (Stb. 2003, 369);

Gelet op de artikelen 1, 3, 4, 6, 7, 9 en 12 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen en de artikelen 2 en 3 van het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen;

 • b. LASER: Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. schadebedrag: de omvang van de schade vastgesteld door de schade-expert, bedoeld in artikel 5 van de wet, waarop in mindering zijn gebracht de schade die redelijkerwijs verzekerbaar is, de schade waarvoor uit anderen hoofde een tegemoetkoming is verkregen of kan worden verkregen en de schade die is veroorzaakt door eigen schuld of doordat de gedupeerde onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming of beperking van de schade;

 • d. kostenbedrag: de gemaakte kosten vastgesteld door de schade-expert, bedoeld in artikel 5 van de wet, waarop in mindering zijn gebracht de kosten die redelijkerwijs verzekerbaar zijn, de kosten waarvoor uit anderen hoofde een tegemoetkoming is verkregen of kan worden verkregen en de kosten die zijn veroorzaakt door eigen schuld of doordat de gedupeerde onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming of beperking van de kosten.

Artikel 2

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de schade en kosten die zijn ontstaan als gevolg van het bezwijken van een gereglementeerde waterkering langs een gedeelte van de Ringvaart ter hoogte van Wilnis (gemeente De Ronde Venen) op 26 augustus 2003.

 • 3 Indien het onverkort vasthouden aan het in het tweede lid aangewezen schadegebied tot onbillijke situaties leidt, kan de minister in individuele gevallen bij zijn besluitvorming van dat schadegebied afwijken.

§ 2. Hoogte van de tegemoetkoming

Artikel 4. Schade aan inboedel

 • 1 De hoogte van de tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet bedraagt:

  • a. 90% van het schadebedrag tot € 9.100;

  • b. 75% van het schadebedrag tussen € 9.100 en € 13.600;

  • c. 50% van het schadebedrag tussen € 13.600 en € 27.200.

 • 2 Over het schadebedrag dat € 27.200 te boven gaat, wordt geen tegemoetkoming verstrekt.

Artikel 5. Bereddings- en opruimingskosten aan woning en inboedel

De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten, bedoeld in artikel 4, onderdelen i en j, van de wet, gemaakt ter voorkoming, beperking of opruiming van schade als bedoeld in de artikelen 3 en 4, bedraagt 65% van het kostenbedrag.

Artikel 6. Schade aan openbare infrastructurele voorzieningen

De hoogte van de tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de wet bedraagt 58,5% van het schadebedrag.

Artikel 7. Schade aan vaste en vlottende activa

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de tegemoetkoming voor schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel d, van de wet voor een gedupeerd kerkgenootschap, een gedupeerde vereniging of een gedupeerde stichting vastgesteld overeenkomstig de artikelen 3 en 4, tenzij de stichting of vereniging een zorginstelling of onderneming in stand houdt.

Artikel 9. Bereddings- en opruimingskosten bedrijven

De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten, bedoeld in artikel 4, onderdelen i en j, van de wet, gemaakt ter voorkoming, beperking of opruiming van schade als bedoeld in artikel 7, bedraagt 65% van het kostenbedrag.

Artikel 10. Drempelbedrag

 • 1 Indien de som van de schade- en kostenbedragen, bedoeld in de artikelen 6 tot en met 9, niet meer bedraagt dan € 1.000, heeft de gedupeerde geen recht op een tegemoetkoming in de schade en kosten.

 • 2 In afwijking van het eerste lid heeft een gedupeerd kerkgenootschap, een gedupeerde vereniging of een gedupeerde stichting die geen zorginstelling of onderneming in stand houdt geen recht op een tegemoetkoming in de schade en kosten, indien de som van de schade- en kostenbedragen niet meer bedraagt dan € 500.

 • 3 Indien de som van de schade- en kostenbedragen, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5, voor particulieren niet meer bedraagt dan € 500, heeft de gedupeerde geen recht op een tegemoetkoming in de schade en kosten.

Artikel 11. Evacuatiekosten

 • 1 De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel h, van de wet bedraagt 100% van het kostenbedrag als gevolg van een door het bevoegd gezag geboden of geadviseerd verlaten van de woon- of vestigingsplaats, doch ten minste € 680.

 • 2 Tenzij de stichting of vereniging een zorginstelling of onderneming in stand houdt, bedraagt in afwijking van het eerste lid de hoogte van de tegemoetkoming voor particulieren, kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen 100% van het kostenbedrag als gevolg van een door het bevoegd gezag geboden of geadviseerd verlaten van de woon- of vestigingsplaats, doch ten minste € 230 en ten hoogste € 455.

Artikel 12

Het eigen risico als gevolg van het resultaat van de berekeningen, genoemd in de artikelen 7 tot en met 10, bedraagt voor bedrijven niet meer dan € 4.550.

§ 4. Procedure

Artikel 14

 • 1 Degene die aanspraak wenst te maken op een tegemoetkoming in de schade of kosten meldt dit uiterlijk 24 oktober 2003 bij LASER, vestiging Diemen, door middel van het daartoe bestemde schaderegistratieformulier. Een melding van schade- of kosten kan tot deze datum worden aangevuld.

 • 2 Indien een gedupeerde voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling de schade reeds heeft gemeld bij de gemeente De Ronde Venen, aan de hand van het formulier dat door de door de gemeente kort na de dijkdoorbraak ingeschakelde taxateurs is vastgesteld en de ontvangst daarvan door Laser is bevestigd, wordt deze melding geacht te zijn gedaan overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid. In dat geval hoeft de gedupeerde geen nieuwe melding te doen.

 • 3 Na ontvangst van het schaderegistratieformulier draagt LASER zorg voor de taxatie van de schade en de kosten.

 • 4 Nadat de taxatie van de schade en de kosten heeft plaatsgevonden en door de schade-experts aan LASER is gerapporteerd, zal LASER het daartoe vastgestelde aanvraagformulier doen toekomen aan de gedupeerde.

 • 5 Een aanvraag tot verlening van een tegemoetkoming in de schade of kosten wordt ingediend door middel van het door de aanvrager ingevulde en ondertekende aanvraagformulier. De gedupeerde dient het aanvraagformulier binnen drie weken na ontvangst, bij LASER, vestiging Diemen, in te dienen.

 • 6 Aanvragen en meldingen worden niet per fax of e-mail ingediend.

 • 7 Niet tijdig ontvangen formulieren worden niet in behandeling genomen, een melding of aanvraag wordt dan niet ontvankelijk verklaard.

Artikel 16

De beschikking op de aanvraag bevat in ieder geval:

 • a. de omvang van de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a tot en met f, van de wet, berekend met inachtneming van het schaderapport, bedoeld in artikel 5 van de wet;

 • b. de in aanmerking te nemen kosten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen g, h, i en j, van de wet, berekend met inachtneming van het schaderapport, bedoeld in artikel 5 van de wet;

 • c. de omvang van de schade en kosten waarvoor verzekeringspenningen zijn verkregen of hadden kunnen worden verkregen, de omvang van de schade waarvoor uit andere hoofde een tegemoetkoming is verkregen of had kunnen worden verkregen en de omvang van de schade die is veroorzaakt door eigen schuld of doordat de gedupeerde onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming of beperking van de schade of kosten waarmee de schade en de kosten zijn verminderd;

 • d. het bedrag van de tegemoetkoming.

Artikel 17

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen draagt zorg voor de verspreiding van de door LASER vastgestelde schaderegistratieformulieren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Bijlage behorend bij artikel 2, tweede lid

Als schadegebied wordt aangewezen het deel van de kaart gelegen binnen het zwarte kader op onderstaande kaart van Wilnis (gemeente De Ronde Venen)

Het schadegebied in Wilnis wordt aan de noordzijde begrensd door de Driehuizer Dwarstocht, aan de oostzijde door de Ir. Enschedeweg, aan de zuidzijde door de Dorpsstraat en de Herenweg en aan de westzijde door de kavelsloot op 60 meter ten westen van de Wilnisse Zijweg.

Bijlage 52082.png

Verder heeft de dijkverschuiving een forse verlaging van het waterpeil in de gehele Ringvaart en ook de Heinoomsvaart veroorzaakt. Daarbij is schade ontstaan aan arkenpark De Dotterbloem en Waterlelie. Daarom worden ook de binnen de op onderstaande kaart aangegeven zwarte kaders gelegen gebieden aangewezen als schadegebied.

Bijlage 52083.png
Naar boven