Mandaatbesluit directie Voedings- en Veterinaire aangelegenheden

[Regeling vervallen per 01-08-2004 met terugwerkende kracht tot en met 25-06-2004.]
Geldend van 01-10-2003 t/m 24-06-2004

Mandaatbesluit directie Voedings- en Veterinaire aangelegenheden

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2004]

De directeur en de plaatsvervangend directeur Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. de verlening van subsidies aan organisaties werkzaam op het terrein van milieu, kwaliteit, gezondheid en welzijn van dieren tot een bedrag van ten hoogste € 340.000,– per organisatie;

  • b. besluiten als bedoeld in artikel 24, vijfde lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen, alsmede de terinzagelegging van concepten van dergelijke besluiten, een en ander voorzover het besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in mandaat is genomen en voorzover het besluit niet van politieke betekenis is;

  • c. het sluiten van overeenkomsten ten behoeve van extern onderzoek naar geregistreerde of te registreren diergeneesmiddelen;

  • d. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • e. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, zijn werkterrein betreffende, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2004]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de Chief Veterinary Officer en de plaatsvervangend Chief Veterinary Officer zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2004]

Het hoofd Bureau Registratie Diergeneesmiddelen is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2004]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 3, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR VOEDINGS- EN VETERINAIRE AANGELEGENHEDEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR VOEDINGS- EN VETERINAIRE AANGELEGENHEDEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE CHIEF VETERINARY OFFICER,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND CHIEF VETERINARY OFFICER,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD BUREAU REGISTRATIE DIERGENEESMIDDELEN,’.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2004]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 maart 2003, nr. TRCJZ/2003/1605 (Stcrt. 2003, 45), houdende de machtiging van ambtenaren van de directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden, wordt ingetrokken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 september 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina