Wijzigingsregeling Regeling registratie diergeneesmiddelen 1995 (2)

[Regeling vervallen per 14-12-2006.]
Geldend van 01-10-2003 t/m 13-12-2006

Wijziging Regeling registratie diergeneesmiddelen 1995

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op verordening (EG) nr. 1084/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 juni 2003 betreffende het onderzoek van wijzigingen in de voorwaarden van een door een bevoegde instantie van een lidstaat verleende vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PbEU L 159);

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Diergeneesmiddelenwet;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 14-12-2006]

Op een aanvraag tot wijziging van een registratie als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Diergeneesmiddelenwet, ingediend voor het moment van inwerkingtreding van deze regeling, blijven de bepalingen van de Regeling registratie diergeneesmiddelen 1995, zoals die onmiddellijk voor het in werking treden van de onderhavige regeling golden, onverkort van toepassing.

Artikel III

[Vervallen per 14-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina