Vaststelling bedragen en programma’s van eisen (v)so en pro met declaratiebekostiging voor het jaar 2004

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-12-2004

Vaststelling bedragen en programma’s van eisen (pve’s) voor scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so en scholen voor praktijkonderwijs (pro) met declaratiebekostiging voor het jaar 2004

Artikel 1. Vaststelling nieuwe programma’s van eisen onderwijs­ soorten cluster 4

[Vervallen per 31-12-2004]

De programma’s van eisen en de bedragen van de programma’s van eisen voor de onderwijssoorten, bedoeld in artikel 2, vierde lid onder d, van de Wet op de expertisecentra, worden voor de periode 1 januari 2004 tot 1 januari 2007 vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling bedragen programma’s van eisen (v)so

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen van de programma’s van eisen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs anders dan bedoeld in artikel 1 worden voor het jaar 2004 overeenkomstig het bepaalde in artikel 111, vierde lid van de Wet op de expertisecentra vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling bedragen programma’s van eisen praktijk­ onderwijs met declaratiebekostiging

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen van de programma’s van eisen voor het praktijkonderwijs met declaratiebekostiging worden voor het jaar 2004 overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 4. Wijziging programma’s van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

De in de voorgaande artikelen genoemde programma’s van eisen worden onder het voorbehoud van aanvaarding door het parlement van een voorstel van wet houdende Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II, 2002/03, 28762, nr.1) inhoudelijk gewijzigd conform de bijlage bij deze regeling en de daarin opgenomen toelichting.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Bij deze regeling hoort een digitale voorlichtingsbrochure, te raadplegen via de website van CFI, www.cfi.nl.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vaststelling bedragen en programma’s van eisen (v)so en pro met declaratiebekostiging voor het jaar 2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1. Bekostigingsstelsel (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

Bedragen programma’s van eisen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar 2004.

[Vervallen per 31-12-2004]

De totale MI-vergoeding is een lumpsumvergoeding bestaande uit verschillende onderdelen en wordt uitgedrukt in de formule:

Y = Ya + Yb + Yc

waarbij

Y = rijksvergoeding per school per jaar

Ya = vergoeding groepsafhankelijke programma’s van eisen

Yb = vergoeding leerlingafhankelijke programma’s van eisen

Yc = vergoeding aanvullende programma’s van eisen

Voor elk van de symbolen Ya tot en met Yc geldt een formule, waarin gerekend wordt met een vast bedrag per school en een bedrag per variabele indicator (leerling, groep of m²). Bovendien wordt in Ya en Yb nog gerekend met vaste bedragen per schooltype.

Hieronder volgen de totale vergoedingsbedragen van de twee hoofdgroepen van de programma’s van eisen, de aanvullende programma’s van eisen en overige vergoedingsbedragen.

A. Vergoedingsbedragen groepsafhankelijke programma’s van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

Onderwijssoort

Vast bedrag per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

 

vast

per groep

vast

per groep

DO

€ 14.389,72

€ 2.706,27

€ 3.371,85

€ 4.167,70

€ 3.324,01

SH

€ 6.761,64

€ 2.678,96

€ 4.352,56

€ 4.370,68

€ 3.337,97

ESM

€ 6.824,65

€ 2.722,76

€ 4.423,72

€ 4.442,14

€ 3.392,54

LG

€ 12.407,65

€ 6.289,17

€ 6.006,68

€ 5.265,09

€ 4.633,95

LZ

€ 7.245,76

€ 3.896,81

€ 4.920,09

€ 4.738,93

€ 3.908,55

ZMLK

€ 6.693,66

€ 3.558,00

€ 4.334,32

€ 4.803,63

€ 4.153,10

CLUSTER 4

€ 5.702,01

€ 3.716,50

€ 4.325,69

€ 5.524,95

€ 3.084,88

MG (LG+ZMLK)

€ 10.375,51

€ 2.680,80

€ 5.417,35

€ 4.696,36

€ 4.695,60

MG (DO-ZMLK)

€ 11.311,30

€ 3.046,96

€ 3.756,84

€ 4.422,07

€ 3.655,65

MG (SH-ZMLK)

€ 6.734,45

€ 3.030,58

€ 4.345,26

€ 4.543,86

€ 3.664,02

MG (DO-BLND)

€ 14.389,72

€ 2.706,27

€ 3.371,85

€ 4.167,70

€ 3.324,01

B. Vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke programma’s van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

Onderwijssoort

vast bedrag per school

SO-schooltype vast

per leerling

VSO-schooltype vast

per leerling

Alle onderwijssoorten

€ 9.367,20

               

DO

 

5.545,00

880,40

5.948,00

978,60

SH

 

4.838,00

750,83

5.428,00

930,84

ESM

 

4.135,00

623,11

4.883,00

710,20

LG

 

10.568,00

719,51

11.516,00

813,23

LZ

 

3.233,00

497,61

6.383,00

588,63

ZMLK

 

5.022,00

507,17

5.961,00

485,90

CLUSTER 4

 

3.021,00

493,37

6.364,00

582,36

MG (LG+ZMLK)

 

3.278,00

781,71

3.502,00

799,32

MG (DO+ZMLK)

 

8.809,30

1.210,06

9.822,65

1.294,44

MG (SH+ZMLK)

 

8.102,30

1.080,49

9.302,65

1.246,68

MG (DO+BLND)

 

9.149,25

1.452,66

9.814,20

1.614,69

C. Aanvullende programma’s van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

1. Brancardliften

[Vervallen per 31-12-2004]

Dit betreft een aanvullende vergoeding voor brancardliften waarin vergoedingscomponenten zijn opgenomen voor installatie-onderhoud en elektriciteitsverbruik.

De vergoeding per brancardlift is € 5.181,31

2. Schoolbaden

[Vervallen per 31-12-2004]

Dit betreft een aanvullende vergoeding voor ruimten voor watergewenning of bewegingstherapie (hydrotherapie) in gebruik bij en door scholen. De genormeerde vergoeding is afhankelijk van het soort bad en het bedrag per m³ waterinhoud.

Soort bad

Bedrag per bad

Bedrag per m³ waterinhoud

Hydrotherapiebad

€ 8.046,96

€ 234,28

Watergewenningsbad

€ 17.399,09

€ 136,18

Toeslag beweegbare bodem

€ 843,88

€ 63,81

D. Overige vergoedingsbedragen

[Vervallen per 31-12-2004]

1. Vergoeding dienstreizen autisten leerkrachten

[Vervallen per 31-12-2004]

De vergoeding voor de dienstreizen van leerkrachten ten behoeve van de begeleiding van autistische leerlingen is gekoppeld aan de toewijzing van extra formatie-eenheden in het aanvullend formatiebudget ten behoeve van autistische leerlingen, verbonden aan de scholen voor (V)SO. Het vergoedingsbedrag bedraagt voor het gehele jaar 2004 € 868,37 per toegekende fte. De vergoeding wordt vastgesteld naar evenredigheid van de periode waarover deze formatie is toegekend en naar rato van het aantal fte’s of een gedeelte daarvan.

Bijlage 2. Bekostigingsstelsel (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

Vergoedingsbedragen voor scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging voor het jaar 2004

[Vervallen per 31-12-2004]

De totale MI-vergoeding is een lumpsumvergoeding bestaande uit verschillende onderdelen en wordt uitgedrukt in de formule:

Y = Ya + Yb

waarbij

Y = rijksvergoeding per school per jaar

Ya = vergoeding groepsafhankelijke programma’s van eisen

Yb = vergoeding leerlingafhankelijke programma’s van eisen

Voor elk van de symbolen Ya en Yb geldt een formule, waarin gerekend wordt met een vast bedrag per school en een bedrag per variabele indicator (leerling, groep of m²).

Hieronder volgen de totale vergoedingsbedragen van de twee hoofdgroepen van programma’s van eisen.

A. Vergoedingsbedragen groepsafhankelijke programma’s van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

Vast bedrag per school € 12.446,24

Vast bedrag per groep € 3.882,60

B. Vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke programma’s van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

Vast bedrag per school € 13.609,20

Bedrag per leerling € 543,43

Terug naar begin van de pagina