Vaststelling bedragen en programma’s van eisen basisonderwijs voor het jaar 2004

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-12-2004

Vaststeling programma’s van eisen basisonderwijs voor het jaar 2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

de artikelen 113, 115, en 118, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit

Artikel 1. Vaststelling bedragen programma’s van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen van de programma’s van eisen voor de basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, worden met ingang van het jaar 2004 overeenkomstig het bepaalde in artikel 113, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Wijziging programma’s van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

De in artikel 1 genoemde programma’s van eisen worden onder het voorbehoud van aanvaarding door het parlement van het voorstel van wet houdende Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met een verrui-ming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II, 2002/03, 28762, nr.1) inhoudelijk gewijzigd conform de bijlage bij deze regeling en de daarin opgenomen toelichting.

Artikel 3. Vaststelling maximale overdrachtsverplichting

[Vervallen per 31-12-2004]

Het gedeelte van de vergoeding voor de materiële instandhouding dat maximaal in aanmerking komt voor de overdracht aan de speciale scholen voor basisonderwijs in een samenwerkingsverband op grond van artikel 118, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs wordt vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Bij deze regeling hoort een digitale voorlichtingsbrochure, te raadplegen via de website van CFI, www.cfi.nl .

Artikel 5. Inwerkingtreding.

[Vervallen per 31-12-2004]

Met inachtneming van artikel 113, zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs, treedt deze regeling in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: vaststelling bedragen en programma’s van eisen basisonderwijs voor het jaar 2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1. Bekostigingsstelsel basisonderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

Bedragen programma’s van eisen voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs voor het jaar 2004

[Vervallen per 31-12-2004]

De totale MI-vergoeding is een lumpsumvergoeding bestaande uit verschillende onderdelen en wordt uitgedrukt in de formule:

Y = Ya + Yb + Yc + Yd

waarbij

Y = rijksvergoeding per school per jaar

Ya = vergoeding groepsafhankelijke programma’s van eisen

Yb = vergoeding leerlingafhankelijke programma’s van eisen

Yc = vergoeding aanvullende programma’s van eisen

Yd = extra vergoedingen.

Voor elk van de symbolen Ya tot en met Yd geldt een formule, waarin gerekend wordt met een vast bedrag per school en een bedrag per variabele indicator (leerling of m²).

Hieronder volgt de uitwerking naar de verschillende programma’s van eisen.

A. Groepsafhankelijke programma’s van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

Ya = bedrag per school afhankelijk van het aantal groepen leerlingen (G)

2 Groepen

3 Groepen

4 Groepen

5 Groepen

6 Groepen

€ 15.629

€ 20.108

€ 25.895

€ 30.934

€ 34.294

voor elke groep meer: € 3.920

Bij meer dan 13 groepen wordt het bedrag eenmalig verhoogd met: € 1.493

B. Leerlingafhankelijke programma’s van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

Vergoedingsformule:

Yb = vast bedrag per school + bedrag per leerling x het aantal leerlingen

Vergoedingsbedragen

Vast bedrag per school = € 10.647,81

Bedrag per leerling = € 236,93

C. Aanvullende vergoedingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Nederlands Onderwijs aan Anderstaligen (NOAT)

Vergoedingsformule:

Yc = vast bedrag per school + bedrag per leerling x het aantal NOAT-leerlingen

Vergoedingsbedragen

Vast bedrag per school = € 91,75

Bedrag per leerling = € 16,44

D. Extra vergoedingen

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1. Voor speciale scholen voor basisonderwijs wordt voor 2% van de leerlingen in het samenwerkingsverband conform artikel 115, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs een extra vergoeding per leerling van € 184,64 verstrekt. Indien in het samenwerkingsverband meerdere speciale scholen voor basisonderwijs aanwezig zijn, vindt de verdeling van deze vergoeding plaats overeenkomstig de rekenregel zorgformatie:

    l = p/q x (0,02 x r) x eerdergenoemd bedrag per leerling. De factor (0,02 x r) wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. In deze rekenregel hebben de componenten de volgende inhoud:

    l = speciale school voor basisonderwijs in een samenwerkingsverbandp = het aantal leerlingen van de speciale school voor basisonderwijs, voor zover dat aan het desbetreffende samenwerkingsverband is toe te rekenen

    q = het totale aantal leerlingen van alle speciale scholen voor basisonderwijs die deelnemen aan het desbetreffende samenwerkingsverband, voor zover dit aan dat samenwerkingsverband is toe te rekenen

    r = het totale aantal leerlingen van alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs die deelnemen aan het desbetreffende samenwerkingsverband, voor zover dit aan dat samenwerkingsverband is toe te rekenen

  • 2. Voor basisscholen in een samenwerkingsverband zonder speciale school voor basisonderwijs wordt voor 2 % van de leerlingen in het samenwerkingsverband conform artikel 115, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs een extra vergoeding per basisschoolleerling van € 184,64 verstrekt.

E. Vaststelling maximale overdrachtsverplichting

[Vervallen per 31-12-2004]

Het gedeelte van de MI-vergoeding dat maximaal in aanmerking komt voor de overdracht aan de speciale scholen voor basisonderwijs in een samenwerkingsverband op grond van artikel 118, eerste lid van de Wet op het primair onderwijs bedraagt voor het jaar 2004 € 184,64 per leerling die boven de bedoelde 2% uitkomt (zie artikel 118, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs).

Uitsplitsing van de samengestelde vergoedingsbedragen over de desbetreffende programma’s van eisen.

[Vervallen per 31-12-2004]

A. Vergoedingsbedragen groepsafhankelijke programma’s van eisen
 

vast bedrag per school

bedrag * A

1. Onderhoud

a. Gebouwonderhoud

€ 1.149,02

€ 12,10

 

b. Tuinonderhoud

€ 38,71

€ 0,37

 

c. Schoonmaakonderhoud

€ 0,00

€ 16,12

 

Subtotaal

€ 1.187,73

€ 28,59

2. Energie-en Waterverbruik

a. Elektriciteitsverbruik

€ 74,33

€ 1,30

 

b. Verwarming

€ 26,08

€ 5,41

 

c. Waterverbruik

€ 34,02

€ 0,37

 

Subtotaal

€ 134,43

€ 7,08

3. Publiekrechtelijke heffingen Waterverbruik (met uitzondering van OZB)

 

€ 307,93

€ 1,66

 

Totaal

€ 1.630,09

€ 37,33

B. Overzicht vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke programma’s van eisen

   

vast bedrag per school

bedrag per leerling

1 Middelen

a. Medezeggenschap

8,13

1,15

 

b. Ouderbijdrage i.h.k.v. medezeggenschap

8,13

0,86

 

c. WA-verzekering

22,65

0,13

 

d. Culturele vorming

83,60

3,49

 

e. Overige uitgaven

664,87

11,02

 

f. Dienstreizen

97,66

0,20

 

g. Onderhoud, vervanging en vernieuwing onderwijsleerpakket

4.516,17

166,56

 

h. Onderhoud, vervanging en aanpassing meubilair

740,68

13,04

           
 

subtotaal

6.141,89

196,45

           

2 Administratie, beheer en bestuur

a. Administratie

2.474,01

14,45

b. Onderhoudsbeheer

430,08

2,99

c. Beheer en bestuur

1.601,83

23,04

           
 

subtotaal

4.505,92

40,48

           
 

Totaal

10.647,81

236,93

Terug naar begin van de pagina