Regeling instelling Adviesgroep Waddenzeebeleid

[Regeling vervallen per 01-06-2004.]
Geldend van 04-10-2003 t/m 31-05-2004

Ministeriële regeling van 22 september 2003, nr. M 148, Directoraat-Generaal Ruimte, Directie Nationaal en Internationaal Beleid Water, Groen en Economie, inhoudende instelling Adviesgroep Waddenzeebeleid

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Economische Zaken, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2004]

De Adviesgroep Waddenzeebeleid heeft tot taak:

  • a. de onderwerpen gaswinning onder de Waddenzee, natuur en visserij te verkennen, zulks mede tegen de achtergrond van nationale en regionale belangen, door het inventariseren van de feiten en van de meningen;

  • b. advies uit te brengen over de vraag welke beleidsaanpassingen voor gaswinning, natuur en visserij wenselijk dan wel noodzakelijk zijn om een integraal beleid voor de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en behoud van het unieke open landschap te kunnen opstellen;

  • c. zich in beginsel te beperken tot de onderwerpen gaswinning, natuur en visserij en alleen andere onderwerpen in de beschouwing te betrekken voorzover die noodzakelijk zijn voor de opstelling van een integraal beleid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2004]

  • 1 De Adviesgroep Waddenzeebeleid brengt haar advies uit voor 31 januari 2004 aan de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  • 2 Na het uitbrengen van het advies is de adviesgroep opgeheven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2004]

De archiefbescheiden van de Adviesgroep Waddenzeebeleid worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juni 2004.

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Adviesgroep Waddenzeebeleid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 september 2003

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

S.M. Dekker

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina