Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D en E bij D

[Regeling vervallen per 19-01-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 18-01-2013

Regeling houdende vaststelling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D en E bij D (Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D en E bij D)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 2000/56/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 september 2000 tot wijziging van richtlijn nr. 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs (PbEG L 237) en artikel 111, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-01-2013]

De eisen waaraan de aanvrager van het praktijkexamen voor rijbewijscategorie D en E bij D moet voldoen zijn nader uitgewerkt in de bij deze regeling gevoegde bijlage Toetsmatrijs Praktijkexamen D/DE.

Artikel 8

[Vervallen per 19-01-2013]

Na afloop van het praktijkexamen draagt het CBR er zorg voor dat het resultaat van het examen aan de aanvrager bekend wordt gemaakt. Bij een onvoldoende examen wordt tevens aangegeven aan welke exameneisen de aanvrager niet heeft voldaan.

Artikel 10

[Vervallen per 19-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 september 2003.

Artikel 11

[Vervallen per 19-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D en E bij D.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina