Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie D

[Regeling vervallen per 19-01-2013.]
Geldend van 01-05-2009 t/m 18-01-2013

Regeling houdende vaststelling eisen theorie-examen rijbewijscategorie D (Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie D)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 2000/56/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 september 2000 tot wijziging van richtlijn nr. 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs (PbEG L 237) en artikel 111, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-01-2013]

De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis en inzicht te bezitten van de hierna genoemde voorschriften, alsmede kennis en inzicht van die voorschriften voor zover deze gelden voor andere verkeersdeelnemers:

Artikel 2

[Vervallen per 19-01-2013]

De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis en inzicht te bezitten van de hierna genoemde factoren en risico’s die van belang zijn bij deelneming aan het verkeer:

 • a. het belang van oplettendheid en van de houding ten opzichte van medeweggebruikers;

 • b. de verandering in het waarnemingsvermogen, beoordelingsvermogen, reactievermogen en gedragsverandering bij een bestuurder ten gevolge van gemoedsgesteldheid, vermoeidheid, en van het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen;

 • c. de belangrijkste richtlijnen voor het bewaren van afstand, remweg en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weg- en weersomstandigheden;

 • d. verkeersrisico’s in verband met de wegomstandigheden, in het bijzonder veranderingen ten gevolge van de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht;

 • e. de beperking van het gezichtsveld die voor de bestuurder en de medeweggebruiker door de kenmerken van het voertuig wordt veroorzaakt;

 • f. de specifieke kenmerken van het voertuig, zoals manoeuvreerbaarheid en stabiliteit;

 • g. de kenmerken van de verschillende soorten wegen en de daarop betrekking hebbende voorschriften;

 • h. de specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van medeweggebruikers en de deelneming aan het verkeer door de meest kwetsbare categorieën, zoals kinderen, voetgangers, fietsers, ruiters, bestuurders van brommobielen en voertuigen met beperkte snelheid en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn;

 • i. de milieuaspecten met betrekking van het gebruik van het voertuig;

 • j. de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden voor het verlaten van het voertuig;

 • k. het veilig rijden in tunnels.

Artikel 3

[Vervallen per 19-01-2013]

De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis te bezitten van de mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid bij deelneming aan het verkeer van belang zijn en in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken die zich met name kunnen voordoen aan

 • a. stuurinrichting;

 • b. ophanging;

 • c. remmen;

 • d. banden;

 • e. verlichting en richtingaanwijzers;

 • f. snelheidsbegrenzer;

 • g. reflectoren;

 • h. achteruitkijkspiegels;

 • i. ruitensproeiers en ruitenwissers;

 • j. uitlaat;

 • k. veiligheidsgordels.

Artikel 4

[Vervallen per 19-01-2013]

De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis te bezitten:

 • a. van de veiligheidsinrichtingen van de voertuigen, met name het gebruik van de veiligheidsgordels en veiligheidsvoorzieningen voor kinderen die van belang zijn bij deelneming aan het verkeer;

 • b. met betrekking tot de bepalingen van de Arbeidstijdenwet, het Arbeidstijdenbesluit vervoer en daarop gebaseerde bepalingen;

 • c. met betrekking tot de Wet personenvervoer 2000, het Besluit personenvervoer en daarop gebaseerde bepalingen;

 • d. met betrekking tot de voertuig- en vervoersdocumenten die zijn vereist voor nationaal en internationaal vervoer van goederen en personen;

 • e. over maatregelen bij ongevallen, in het bijzonder maatregelen die moeten worden genomen na een ongeval of vergelijkbare gebeurtenis, met inbegrip van noodmaatregelen zoals evacuatie van passagiers en de grondbeginselen van eerste hulp.

Artikel 5

[Vervallen per 19-01-2013]

De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis en inzicht te bezitten met betrekking tot:

 • a. de verantwoordelijkheid van de bestuurder met betrekking tot het vervoer van passagiers;

 • b. het comfort en de veiligheid van passagiers;

 • c. het vervoeren van kinderen;

 • d. de nodige controles vóór het wegrijden;

 • e. de verschillende soorten bussen.

Artikel 6

[Vervallen per 19-01-2013]

De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis te bezitten van:

 • a. de principes van de constructie en werking kunnen verklaren van vierslag dieselmotor met turbo en intercooler;

 • b. de functie en werking van smeersystemen en de functie en soorten van motorolie, koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof;

 • c. de principes van constructie en werking van het hoge en lage druk gedeelte van het brandstofsysteem;

 • d. de principes en de werking van het elektrisch systeem, de elektrische componenten en verlichtingsdelen;

 • e. de principes en werking van koppeling, versnellingsbak en aandrijflijn;

 • f. diverse constructies van banden, de aandachtspunten bij het monteren van banden en het correct gebruik en onderhoud van banden;

 • g. de te nemen voorzorgsmaatregelen in verband met de eigen veiligheid, de (rij)technische en verkeersveilige staat van het voertuig vóór, tijdens en na het verwisselen van wielen;

 • h. de veiligheidsaspecten die bij deelneming aan het verkeer van belang zijn met betrekking tot de principes, de typen, de werking, de belangrijkste onderdelen, de montage, het gebruik en dagelijks onderhoud van reminrichtingen en snelheidsbegrenzers;

 • i. de principes van typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van het koppelmechanisme en de vergrendeling;

 • j. het herkennen van storingen aan de hand van instrumenten, info-paneel en visuele inspectie, en vervolgens de juiste maatregelen te nemen;

 • k. preventief onderhoud en noodzakelijke reparaties, het nemen van juiste maatregelen en controle te houden vóór, tijdens en na de rit in verband met eigen veiligheid, het milieu alsmede de (rij)technische en verkeersveilige staat van onderhoud van het voertuig.

Artikel 9

[Vervallen per 19-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie D.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina