Besluit functie-uitoefening loco plv. secretaris-generaal BZK

[Regeling vervallen per 10-10-2008 met terugwerkende kracht tot 01-10-2008.]
Geldend van 21-04-2004 t/m 01-10-2008

Besluit functie-uitoefening loco plv. secretaris-generaal BZK

De plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op het Organisatiebesluit BZK 2003 en het Mandaat- en volmachtbesluit diensthoofden BZK;

In overeenstemming met de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-10-2008]

De functie van loco plaatsvervangend SG wordt uitgeoefend door de heer M.J. Winters RA, directeur Auditdienst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 10-10-2008]

De loco plaatsvervangend SG oefent bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de plaatsvervangend SG diens mandaat en volmacht uit.

Artikel 3

[Vervallen per 10-10-2008]

Het mandaat en de volmacht van de loco plaatsvervangend SG heeft geen betrekking op de vervanging van de secretaris-generaal bij diens tijdelijke afwezigheid of verhindering als bedoeld in artikel 5 van het Mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal BZK.

Artikel 4

[Vervallen per 10-10-2008]

Het besluit van 11 maart 2002, kenmerk P&O2002/U61286, houdende de benoeming van de loco plaatsvervangend SG, wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 10-10-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 september 2003.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

plaatsvervangend secretaris-generaal

,

H.J.L. van der Linde

Terug naar begin van de pagina