Besluit van toepassingverklaring Wet tegemoetkoming schade bij rampen en ongevallen (dijkdoorbraak Wilnis)

Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 01-10-2003 t/m heden

Besluit van 18 september 2003, houdende de van toepassingverklaring van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en ongevallen op de schade en kosten tengevolge van de dijkdoorbraak op 26 augustus 2003 in Wilnis

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 september 2003, nr. EB2003/77905;

Gelet op artikel 3 van de wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen is van toepassing op de schade en kosten die zijn ontstaan ten gevolge van de dijkdoorbraak op 26 augustus 2003 te Wilnis (gemeente De Ronde Venen).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 september 2003

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de dertigste september 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven