Regeling normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2003

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-10-2003 t/m 22-12-2004

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 september 2003, nr. MJZ2003090010, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende vaststelling van het percentage van de normrente en het normbedrag voor de spaarpremie, bedoeld in artikel 26, eerste en tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, met betrekking tot het tijdvak van 1 oktober 2003 tot en met 31 december 2003 (Regeling normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2003)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

§ 1 . Normrente en normbedrag spaarpremie

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het percentage van de normrente bedraagt, voorzover de datum van de acceptatie van de offerte, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is gelegen in het tijdvak van 1 oktober 2003 tot en met 31 december 2003: 5,7.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Het normbedrag voor de spaarpremie bedraagt, voorzover de peildatum is gelegen in het tijdvak van 1 oktober 2003 tot en met 31 december 2003: € 52,86.

§ 2 . Slotbepalingen

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 september 2003

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina