Organisatiebesluit directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur (Organisatiebesluit DGKB)

[Regeling vervallen per 25-02-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2004.]
Geldend van 21-04-2004 t/m 31-08-2004

Organisatiebesluit directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur (Organisatiebesluit DGKB)

De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4:2 van het Organisatiebesluit BZK 2003;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 25-02-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 25-02-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

 • de directeur-generaal: de directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur.

Paragraaf 3. Stafafdeling Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties

[Vervallen per 25-02-2005]

Artikel 3:1

[Vervallen per 25-02-2005]

De stafafdeling Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties bestaat uit de volgende onderdelen:

 • de sectie Financieel Economische Aangelegenheden (FEA);

 • de sectie Personeel en Uitzendingen (PU);

 • de sectie Informatievoorziening (IV).

Artikel 3:2

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De sectie Financieel Economische Aangelegenheden staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De sectie heeft, met inachtneming van artikel 3:23, tweede lid, van het Organisatiebesluit BZK 2003, tot taak:

  • a) het ondersteunen van de leiding bij het algemeen management en bij de bedrijfsvoering;

  • b) het ondersteunen van de leiding bij respectievelijk het zorgdragen voor de uitvoering van taken op het gebied van de financiën, de begroting en de administratieve organisatie en interne controle;

  • c) het beheersmatig ondersteunen van de Vertegenwoordigers van het ministerie bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie.

Artikel 3:3

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De sectie Personeel en Uitzendingen staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De sectie heeft, met inachtneming van artikel 3:23, tweede lid, van het Organisatiebesluit BZK 2003, tot taak:

  • a) het ondersteunen van de leiding bij het algemeen management en bij de bedrijfsvoering;

  • b) het ondersteunen van de leiding bij respectievelijk het zorgdragen voor de uitvoering van taken op het gebied van personeel, alsmede uitgezonden en lokaal personeel en personeel uitgezonden in het kader van de samenwerkingsrelatie;

  • c) het beheersmatig ondersteunen van de Vertegenwoordigers van het ministerie bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie.

Artikel 3:4

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De sectie Informatievoorziening staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De sectie heeft, met inachtneming van artikel 3:23, tweede lid, van het Organisatiebesluit BZK 2003, tot taak:

  • a) het ondersteunen van de leiding bij het algemeen management en bij de bedrijfsvoering;

  • b) het ondersteunen van de leiding bij respectievelijk het zorgdragen voor de uitvoering van taken op het gebied van de postverwerking, de informatievoorziening en het archief;

  • c) het beheersmatig ondersteunen van de Vertegenwoordigers van het ministerie bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie.

Paragraaf 4. Stafbureau Openbaar Bestuur

[Vervallen per 25-02-2005]

Artikel 4:1

[Vervallen per 25-02-2005]

Het stafbureau Openbaar Bestuur bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Algemene Zaken (A);

 • Documentaire Informatievoorziening (DI);

 • Financiën (F);

 • Personeelszaken (P).

Artikel 4:2

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De sectie Algemene Zaken staat onder leiding van het hoofd stafbureau.

Artikel 4:3

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De sectie Documentaire Informatievoorziening staat onder leiding van een hoofd.

Artikel 4:4

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De sectie Financiën staat onder leiding van een hoofd.

Artikel 4:5

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De sectie Personeelszaken staat onder leiding van een hoofd.

Paragraaf 5. Directie Koninkrijksrelaties

[Vervallen per 25-02-2005]

Artikel 5.1

[Vervallen per 25-02-2005]

De directie Koninkrijksrelaties bestaat uit de volgende onderdelen:

 • de afdeling Koninkrijksverhoudingen (KV);

 • de afdeling Samenwerkingsbeleid (SB).

Artikel 5:2

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De afdeling Koninkrijksverhoudingen staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak:

  • a) interdepartementale en internationale coördinatie;

  • b) coördinatie van de samenwerking met de Koninkrijkspartners op het terrein van de rechtshandhaving;

  • c) voorbereiding parlementaire aangelegenheden;

  • d)  coördinatie bij het opstellen van hoofdstuk IV van de rijksbegroting.

Artikel 5:3

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De afdeling Samenwerkingsbeleid staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak:

  • a) ontwikkelen van het beleid ten aanzien van de samenwerking met de koninkrijkspartners op het terrein van bestuurlijke ontwikkeling, onderwijs en duurzame economische ontwikkeling en non-gouvernementele organisaties;

  • b) ontwikkelen van het beleid ten aanzien van het op afstand zetten van de ontwikkelingssamenwerking door middel van het oprichten van onafhankelijke ontwikkelingsfondsen;

  • c) beleidsadvisering op het terrein van de openbare financiën.

Paragraaf 6. Directie Grotestedenbeleid en Interbestuurlijke Betrekkingen

[Vervallen per 25-02-2005]

Artikel 6:1

[Vervallen per 25-02-2005]

De directie Grote Stedenbeleid en Interbestuurlijke betrekkingen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • de afdeling Grotestedenbeleid (GSB);

 • de afdeling Interbestuurlijke Betrekkingen (IB);

 • het project Grotestedenbeleid III (project GSB III).

Artikel 6:2

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De afdeling Grotestedenbeleid staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a) het coördineren en doorontwikkelen van het grotestedenbeleid mede op basis van de toezeggingen in de stadsconvenanten, in nauw overleg met de steden en ministeries;

  • b) het nemen van initiatieven om samenhangend rijksbeleid verder te ontwikkelen en bij te sturen;

  • c) het beoordelen van voornemens van de diverse ministeries op hun verenigbaarheid met de doelstellingen van het grotestedenbeleid;

  • d) het periodiek onderzoeken en analyseren van de voortgang van de uitvoering van stedelijke meerjarenontwikkelingsprogramma’s en de afspraken met steden.

Artikel 6:3

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De afdeling Interbestuurlijke betrekkingen staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het zorgdragen voor goede bestuurlijke arrangementen;

  • b. het signaleren van ontwikkelingen die van belang zijn voor de bestuurlijke verhoudingen;

  • c. het faciliteren van processen die de bestuurlijke samenwerking bevorderen;

  • d. het zorgdragen voor de regiocontracten;

  • e. het ontwikkelen van concepten voor bestuurlijke arrangementen die aansluiten op veranderingen in de samenleving;

  • f. het beoordelen van voornemens van de diverse ministeries op hun gevolgen voor het openbaar bestuur en in het bijzonder gemeenten en provincies.

Artikel 6:4

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 Het project Grotestedenbeleid III staat onder leiding van een projectleider en een plaatsvervangend projectleider. Het project is tijdelijk ingesteld en heeft als einddatum 1 januari 2005.

 • 2 Het project heeft de volgende taken:

  • a) het optimaliseren van de doelstellingen en instrumenten van het grotestedenbeleid;

  • b) het opstellen van de verlengingsafspraken 2004;

  • c) het opstellen van het Beleidskader GSB III;

  • d) bundeling en ontschotting van regelingen;

  • e) integreren van de monitors;

  • f) het afsluiten van de nieuwe convenanten (2005–2009).

Paragraaf 7. Directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie

[Vervallen per 25-02-2005]

Artikel 7:1

[Vervallen per 25-02-2005]

De directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • de afdeling Bestuur en Wetgeving (BW);

 • de afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur (FO);

 • de afdeling Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO).

Artikel 7:2

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De afdeling Bestuur en Wetgeving staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a) het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en wetgeving met betrekking tot de organisatie, de kwaliteit en het functioneren van het binnenlands bestuur (dualisering van het gemeentelijk en provinciaal bestuur, vormgeving van het bestuur in stedelijke gebieden, intergemeentelijke samenwerking, gemeentelijke en provinciale herindeling, grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland, financiën van politieke partijen, bestuurlijke handhaving van gestelde regels, zorg voor de materiële rechtspositie van gekozen en benoemde politieke ambtsdragers);

  • b) beleid en wetgeving inzake lijkbezorging, streektalen en talen van minderheden;

  • c) het behandelen van verzoekschriften van burgers;

  • d) het schorsings- en vernietigingsbeleid van besluiten op het gebied van het openbaar bestuur;

  • e) het coördineren van het vernietigingsbeleid voor de gehele rijksdienst.

Artikel 7:3

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a) het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling en wetgeving betreffende een adequate financiële verhouding tussen rijk en mede-overheden, waaronder de omvang en verdeling van het gemeente- en provinciefonds;

  • b) het mede zorgdragen voor de opstelling en uitvoering gemeente- en provinciefonds;

  • c) het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling en wetgeving betreffende het financiële toezicht op mede-overheden;

  • d) het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling en wetgeving betreffende het algemene beleids- en beheersinstrumentarium financiële organisatie voor mede-overheden, inclusief de accountantscontrole en de financieringsvoorschriften;

  • e) het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling en wetgeving betreffende belastingen en heffingen van mede-overheden.

Artikel 7:4

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De afdeling Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a) het instellen van onderzoeken en uitbrengen van adviezen op het gebied van de financiën van de individuele mede-overheden, in het bijzonder van gemeenten die een beroep doen op artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet;

  • b) het zorgdragen voor het financieel toezicht op provincies en toezicht voortvloeiend uit de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  • c) Het functioneren als coördinatiepunt staatssteun voor medeoverheden.

Paragraaf 8. Directie Coördinatie Internationaal Beleid

[Vervallen per 25-02-2005]

Artikel 8:1

[Vervallen per 25-02-2005]

De directie Coördinatie Internationaal Beleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • de afdeling Europese Unie (EU);

 • de afdeling Internationale Zaken (IZ).

Artikel 8:2

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De afdeling Europese Unie staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak het uit voeren van de taken van de directie voor zover gelegen op het terrein van de Europese Unie, meer in het bijzonder:

  • a) het verzorgen van een adequate inbreng van het ministerie in het EU‑besluitvormingsproces via de beschikbare intra- en interdepartementale structuren;

  • b) het verzorgen van de intradepartementale informatie-uitwisseling over onderwerpen betreffende de Europese Unie;

  • c) het behartigen van algemene en dienstoverstijgende onderwerpen op het terrein van de Europese Unie.

Artikel 8:3

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De afdeling Internationale Zaken staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak het uitvoeren van de taken van de directie voor zover niet gelegen op het terrein van de Europese Unie, meer in het bijzonder:

  • a) het verzorgen van een adequate inbreng van het ministerie in besluitvormingsprocessen van andere internationale organisaties dan de Europese Unie via de beschikbare intra- en interdepartementale structuren;

  • b) het verzorgen van de intradepartementale informatie-uitwisseling over onderwerpen betreffende internationale vraagstukken;

  • c) het behartigen van algemene en dienstoverstijgende onderwerpen op het terrein van internationale vraagstukken.

Paragraaf 12. Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen

[Vervallen per 25-02-2005]

Artikel 12:1

[Vervallen per 25-02-2005]

De Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen bestaat uit:

 • de vestiging te Willemstad, Curaçao (VNW);

 • de vestiging te Philipsburg, Sint Maarten (VNP).

Artikel 12:2

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De vestiging te Willemstad, Curaçao, staat onder leiding van de Vertegenwoordiger en de plaatsvervangend Vertegenwoordiger.

Artikel 12:3

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De vestiging te Philipsburg, Sint Maarten staat onder leiding van een hoofd. Het hoofd rapporteert aan de Vertegenwoordiger te Willemstad, Curaçao.

Paragraaf 14. Overige taken

[Vervallen per 25-02-2005]

Artikel 14

[Vervallen per 25-02-2005]

Tot de taak van de in dit besluit genoemde dienstonderdelen behoort voorts de uitvoering van andere taken dan vermeld, in opdracht van de minister, de secretaris‑generaal of de directeur-generaal, voor zover hogere wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet.

Paragraaf 15. Beheer

[Vervallen per 25-02-2005]

Artikel 15:1

[Vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De directeur-generaal is verantwoordelijk voor het beheer en de terinzagelegging van dit besluit.

 • 2 Het beheer geschiedt met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

Artikel 15:2

[Vervallen per 25-02-2005]

Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de secretaris-generaal en geschiedt op voordracht van de directeur-generaal, na advisering door de directeur Personeel en Organisatie.

Paragraaf 16. Slotbepalingen

[Vervallen per 25-02-2005]

Artikel 16:1

[Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 september 2003.

Artikel 16:2

[Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur (Organisatiebesluit DGKB).

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

Secretaris-Generaal

,

J.W. Holtslag

Terug naar begin van de pagina