Besluit functie-uitoefening loco secretaris-generaal BZK

[Regeling vervallen per 26-03-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.]
Geldend van 21-04-2004 t/m 28-02-2009

Besluit functie-uitoefening loco secretaris-generaal BZK

De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5 van het Mandaat- en Volmachtbesluit secretaris-generaal BZK;

Gezien het advies van de Groepsondernemingsraad;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-03-2010]

De functie van loco secretaris-generaal, bedoeld in artikel 5, tweede lid van het Mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal BZK, wordt uitgeoefend door de heer L.A.M. van Halder, directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 26-03-2010]

De loco secretaris-generaal oefent bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal het mandaat en de volmacht van de secretaris-generaal bij wijze van waarneming volledig uit.

Artikel 3

[Vervallen per 26-03-2010]

Het besluit van 25 juni 2003, kenmerk P&O2003/U70707, houdende de benoeming van de loco secretaris-generaal, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 26-03-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 september 2003.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

secretaris-generaal

,

J.W. Holtslag

Terug naar begin van de pagina