Zuivelverordening Administratieve heffingen geitenmelksector 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 17 september 2003, houdende vaststelling van de administratieve heffingen voor de geitenmelksector het jaar 2004 (Zuivelverordening Administratieve heffingen geitenmelksector 2004)

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Zuivel;

Besluit:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

melk

:

in Nederland gewonnen melk van geiten;

melkgeitenhouder

:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkgeiten houdt;

ontvanger van melk

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van één of meer melkgeitenhouders.

Artikel 2

Melkgeitenhouders zijn aan het productschap over de door hen aan een ontvanger van melk afgeleverde hoeveelheid melk een heffing verschuldigd van € 0,01 per 100 kg melk.

Artikel 3

  • 1. De ontvangers van melk zijn aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk met een vetgehalte van meer dan 0,1% in eenheden groter dan 1 liter een heffing verschuldigd van € 0,02 per 100 kg melk.

  • 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de ontvangers van melk

    • a. de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald;

    • b. slechts een heffing van € 0,01 per 100 kg melk aan het productschap verschuldigd over de hoeveelheden melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen dat daarover de in artikel 2 bedoelde heffing is betaald.

Artikel 4

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de door hen gewonnen en tot melkproducten verwerkte melk een heffing verschuldigd van € 0,02 per 100 kg melk.

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Administratieve heffingen geitenmelksector 2004

Zoetermeer, 17 september 2003

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 4 december 2003.

Terug naar begin van de pagina