Organisatiebesluit Centrale Stafdiensten (Organisatiebesluit CS)

[Regeling vervallen per 24-02-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2004.]
Geldend van 21-04-2004 t/m 31-08-2004

Organisatiebesluit Centrale Stafdiensten (Organisatiebesluit CS)

De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4:2 van het Organisatiebesluit BZK 2003;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 24-02-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 24-02-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • -

  minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 3. Stafbureau Centrale Stafdiensten

[Vervallen per 24-02-2005]

Artikel 3:1

[Vervallen per 24-02-2005]

Het stafbureau Centrale Stafdiensten bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  de sector Personeelsadvies (P-advies);

 • -

  de sector Financieel-Economische Aangelegenheden (FEA);

 • -

  de sector Documentaire Informatievoorziening (DIV).

Artikel 3:2

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De sector Personeelsadvies staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De sector heeft tot taak het ondersteunen van de plaatsvervangend secretaris-generaal en de dienstonderdelen van de Centrale Stafdiensten, met uitzondering van de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, op het terrein van personele aangelegenheden.

Artikel 3:3

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De sector Financieel-Economische Aangelegenheden staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De sector heeft tot taak het ondersteunen van de plaatsvervangend secretaris-generaal en de dienstonderdelen van de Centrale Stafdiensten, met uitzondering van de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, op het terrein van financieel-economische aangelegenheden.

Artikel 3:4

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De sector Documentaire Informatievoorziening staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De sector heeft tot taak het ondersteunen van de plaatsvervangend secretaris-generaal en de dienstonderdelen van de Centrale Stafdiensten, met uitzondering van de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, op het terrein van documentaire informatievoorziening.

Paragraaf 4. Bureau Secretaris-Generaal

[Vervallen per 24-02-2005]

Artikel 4:1

[Vervallen per 24-02-2005]

Het Bureau Secretaris-Generaal bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  de sector Administratie, Informatievoorziening en Beheersondersteuning (AIB);

 • -

  de beleidssector Bureau Secretaris-Generaal (BSG);

 • -

  de secretariaten van de Algemene Leiding en de kamerbewaarder;

 • -

  de beveiligingsambtenaar (BVA);

 • -

  het programmateam Strategische Kennisontwikkeling (SKO).

Artikel 4:2

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De sector Administratie, Informatievoorziening en Beheersondersteuning staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De sector heeft de volgende taken:

  • a) het zorgdragen voor de administratie van het Bureau Secretaris-Generaal;

  • b) de informatievoorziening binnen het Bureau Secretaris-Generaal;

  • c) de beheers- en beleidsondersteuning van de Algemene Leiding.

Artikel 4:3

[Vervallen per 24-02-2005]

De beleidssector Bureau Secretaris-Generaal heeft de volgende taken:

 • a) de advisering en ondersteuning van de Algemene Leiding bij alle beleidsmatige onderwerpen;

 • b) het voeren van secretariaten van de departementale overleggen;

 • c) het zorgdragen voor de planning en de voortgangscontrole van de stukkenstroom;

 • d) het zijn van aanspreekpunt voor alle parlementaire aangelegenheden;

 • e) het vertegenwoordigen van de Algemene Leiding in overleggen.

Artikel 4:4

[Vervallen per 24-02-2005]

De secretariaten van de Algemene Leiding en de kamerbewaarder hebben tot taak het ondersteunen van de Algemene Leiding bij de dagelijkse werkzaamheden.

Artikel 4:5

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De Beveiligingsambtenaar heeft de volgende taken:

  • a) de beleidsmatige afstemming en coördinatie van de verschillende aspecten van de beveiliging;

  • b) het toezicht op de uitvoering van de beveiliging;

  • c) het verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van staatsgeheimen;

  • d) het fungeren als aanspreekpunt voor alle aspecten die samenhangen met vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken;

  • e) het adviseren en ondersteunen bij de integrale beveiliging.

 • 2 Bovengenoemde taken of delen daarvan worden door de plaatsvervangend Beveiligingsambtenaar uitgeoefend voor zover hij hiermee door de Beveiligingsambtenaar is belast.

Artikel 4:6

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 Het programmateam Strategische Kennisontwikkeling staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het programmateam heeft tot taak de strategische kennisontwikkeling binnen het ministerie.

Paragraaf 5. Directie Informatievoorziening

[Vervallen per 24-02-2005]

Artikel 5:1

[Vervallen per 24-02-2005]

De directie Informatievoorziening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  het Stafbureau (STB);

 • -

  de afdeling Beleid, Advies en Control (BAC);

 • -

  de afdeling Service- en Accountmanagement (SAM);

 • -

  de afdeling IT-Ontwikkeling;

 • -

  de afdeling Infrastructurele Diensten (ID);

 • -

  de afdeling Informatievoorziening- en Bemiddeling (IVB).

Artikel 5:2

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 Het Stafbureau staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 Het Stafbureau heeft de volgende taken:

  • a) het zorgdragen voor de secretariële en administratieve ondersteuning van de directie;

  • b) het zorgdragen voor de interne bedrijfsvoering van de directie.

Artikel 5:3

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De afdeling Beleid, Advies en Control staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak het voorbereiden en onderhouden van departementale (beleids)kaders met betrekking tot informatievoorziening.

Artikel 5:4

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De afdeling Service- en Accountmanagement staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak het periodiek informeren van de klanten inzake de te leveren producten en diensten met betrekking tot informatievoorziening.

Artikel 5:5

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De afdeling IT-Ontwikkeling staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak het volgen van de ontwikkelingen in het IT-aanbod en vanuit deze ontwikkelingen adviseren inzake de architectuur van de IT‑infrastructuur.

Artikel 5:6

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De afdeling Infrastructurele Diensten staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling bestaat uit de afdeling Helpdesk IT, de afdeling Technisch Beheer, de afdeling Centrale Postkamer, de afdeling Reproductie en Vormgeving en de afdeling Bibliotheek en Archief.

 • 3 De afdeling Infrastructurele Diensten heeft de volgende taken:

  • a) uitvoeren van alle IT-helpdesk activiteiten, beantwoorden en oplossen van vragen inzake het gebruik van werkplek-, systeemapparatuur en toepassingsprogramma’s;

  • b) het uitvoeren van beheerswerkzaamheden aan de IT-infrastructuur en de departementale netwerkstructuur;

  • c) het behandelen van inkomende en uitgaande poststromen;

  • d) het zorgdragen voor en adviseren over de reproductie van documenten voor het ministerie;

  • e) het zorgdragen voor en adviseren over het ontwerpen en vormgeven van grafische producties voor het ministerie;

  • f) het beheren van de leeszaal voor raadpleging en/of uitlening van publicaties en archiefbescheiden.

Artikel 5:7

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De afdeling Informatievoorziening en -Bemiddeling staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak het selecteren van relevante bronnen uit het markt- en overheidsinformatieaanbod.

Paragraaf 6. Directie Financieel-Economische Zaken

[Vervallen per 24-02-2005]

Artikel 6:1

[Vervallen per 24-02-2005]

De directie Financieel-Economische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  het stafbureau (STB);

 • -

  de hoofdafdeling Financieel-Economisch en Begrotingsbeleid (FEB);

 • -

  de hoofdafdeling Financiële Infrastructuur (FIS).

Artikel 6:2

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 Het stafbureau staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het stafbureau heeft de volgende taken:

  • a) het zorgdragen voor de secretariële en administratieve ondersteuning van de directie;

  • b) het zorgdragen voor de interne bedrijfsvoering van de directie.

Artikel 6:3

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De hoofdafdeling Financieel-Economisch en Begrotingsbeleid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De hoofdafdeling bestaat uit de sectoren Begrotingszaken en drie controlsectoren.

Artikel 6:4

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De hoofdafdeling Financiële Infrastructuur staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De hoofdafdeling bestaat uit de afdelingen Coördinatie Financiële Administratie (CFA), Control Financieel Management (CFM) en Coördinatie Financiële Informatievoorziening (CFI).

 • 3 De hoofdafdeling heeft de volgende taken:

  • a) de coördinatie van de met de begroting samenhangende administraties en het kasbeheer, bedoeld in de Comptabiliteitswet;

  • b) het stellen van regels, het houden van toezicht en het ontwikkelen van instrumenten ter waarborging van een ordelijk en controleerbaar financieel beheer als bedoeld in het Besluit taak FEZ;

  • c) het coördineren, ontwikkelen en beheren van begrotingsgerelateerde informatievoorziening en -systemen.

Paragraaf 7. Directie Personeel en Organisatie

[Vervallen per 24-02-2005]

Artikel 7:1

[Vervallen per 24-02-2005]

De directie Personeel en Organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  het directiesecretariaat;

 • -

  de afdeling Planning, Control en Salarisadministratie (PCS);

 • -

  de afdeling Personeelmanagementondersteuning (PMO);

 • -

  de afdeling Juridische Managementondersteuning en Overlegzaken (JMO);

 • -

  een aantal organisatie-adviesfuncties.

Artikel 7:2

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 Het directiesecretariaat staat onder leiding van de directiesecretaris.

 • 2 Het directiesecretariaat heeft de volgende taken:

  • a) het zorgdragen voor de secretariële en administratieve ondersteuning van de directie;

  • b) het zorgdragen voor de interne bedrijfsvoering van de directie.

Artikel 7:3

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De afdeling Planning, Control en Salarisadministratie staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak:

  • a) het voeren van de departementale personeels- en salarisadministratie alsook voor de Hoge Colleges van Staat;

  • b) het uitvoeren van de departementale controlfunctie op personeel terrein;

  • c) het zorgdragen voor de interne kwaliteitscontrole en het faciliteren van de informatievoorziening van de directie;

  • d) het uitoefenen van toezicht als bedoeld in artikel 2 van het Beheersbesluit KABGA/KABGNA 1998.

Artikel 7:4

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De afdeling Personeelmanagementondersteuning staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak:

  • a) de beleidsontwikkeling met betrekking tot het personeelsmanagement bij het ministerie;

  • b) de organisatie van het opleidingsprogramma;

  • c) de uitvoering van herplaatsingsadviestaken;

  • d) de uitoefening van de centrale management-developmenttaak, waaronder het voeren van het secretariaat van het Centraal Loopbaanberaad.

Artikel 7:5

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De afdeling Juridische Managementondersteuning en Overlegzaken staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak de departementsleiding en het management bij het ministerie te adviseren en te ondersteunen inzake aangelegenheden met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en inspraak.

Artikel 7:6

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De organisatieadviseurs staan onder leiding van de directeur Personeel en Organisatie.

 • 2 De organisatie-adviseurs hebben tot taak het adviseren en het ondersteunen van de departementsleiding en het management bij het ministerie inzake aangelegenheden met betrekking tot de organisatorische inrichting van het ministerie en functiewaardering.

Paragraaf 8. Auditdienst

[Vervallen per 24-02-2005]

Artikel 8:1

[Vervallen per 24-02-2005]

De Auditdienst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  het Bedrijfsbureau (BB);

 • -

  de discipline Financial Audit (FA);

 • -

  de discipline IT-audit (IT);

 • -

  de discipline Operational Audit (OA).

Artikel 8:2

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 Het Bedrijfsbureau staat onder leiding van een manager directiebureau, tevens directiesecretaris.

 • 2 Het bedrijfsbureau heeft de volgende taken:

  • a) het zorgdragen voor de secretariële en administratieve ondersteuning van de directie;

  • b) het zorgdragen voor de interne bedrijfsvoering van de directie;

  • c) het beleidsmatig ondersteunen van de leiding van de directie.

Artikel 8:3

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De discipline Financial Audit is de verantwoordelijkheid van een tweetal auditmanagers.

 • 2 De discipline heeft de volgende taken:

  • a) het verstrekken van mededelingen over de getrouwheid van financiële en andere verantwoordingen;

  • b) onderzoek doen naar de kwaliteit van het (financiële) beheer, voor zover dit zijn weerslag vindt in deze verantwoordingen;

  • c) het uitvoeren van reviews op grond van wettelijke bepalingen of andere afspraken;

  • d) overige assurance services.

Artikel 8:4

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De discipline IT-audit is de verantwoordelijkheid van een auditmanager.

 • 2 De discipline heeft de volgende taken:

  • a) het rapporteren en adviseren over de IT-informatiestrategie, IT-beheer, IT‑infrastructuren en informatiesystemen, zowel in ontwikkeling als in productie;

  • b) het optreden als de onafhankelijke deskundige, bedoeld in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst;

  • c) het op verzoek van derden verstrekken van mededelingen met betrekking tot opzet en bestaan van geautomatiseerde systemen.

Artikel 8:5

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De discipline Operational Audit is de verantwoordelijkheid van een auditmanager.

 • 2 De discipline heeft de volgende taken:

  • a) het onderzoeken van en adviseren over de kwaliteit van de sturings- en beheersingsprocessen in samenhang met de primaire en ondersteunende processen (bedrijfsvoering);

  • b) het ad hoc beoordelen en doorlichten;

  • c) het uitvoeren van aspect-audits gericht op de naleving van centrale beheerskaders.

Paragraaf 9. Directie Voorlichting en Communicatie

[Vervallen per 24-02-2005]

Artikel 9:1

[Vervallen per 24-02-2005]

De directie Voorlichting en Communicatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  het stafbureau;

 • -

  de afdeling Persvoorlichting, Protocol en Speeches (PPS);

 • -

  de afdeling Communicatieadvies en -Uitvoering (CAU);

 • -

  de afdeling Mediacluster (MC).

Artikel 9:2

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 Het stafbureau staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak:

  • a) het verzorgen van de interne planning en voortgangsbewaking van de directie;

  • b) het verzorgen van het financieel en personeel beheer;

  • c) het geven van administratieve ondersteuning aan directieleiding en directie;

  • d) het adviseren van de directie op beleidsmatig terrein.

Artikel 9:3

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De afdeling Persvoorlichting, Protocol en Speeches staat onder leiding van de plaatsvervangend directeur.

 • 2 De afdeling heeft tot taak:

  • a) begeleiden en adviseren van de bewindslieden bij media optredens;

  • b) begeleiding en vormgeving van de externe optredens van de bewindslieden;

  • c) vormgeven van de speeches voor de bewindslieden en bij uitzondering voor de secretaris-generaal en directeuren-generaal.

Artikel 9:4

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De afdeling Communicatieadvies en -Uitvoering staat onder leiding van het afdelingshoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak:

  • a) het adviseren van beleidsafdelingen over de communicatieve aspecten in het gehele proces van beleidsontwikkeling tot en met beleidsuitvoering;

  • b) verzorgen van de productiebegeleiding van voorlichtingsmiddelen;

  • c) bewaken van de huisstijl.

Artikel 9:5

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De afdeling Mediacluster staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak:

  • a) verzorgen van de publieksvoorlichting over het aanvaarde beleid aan het brede publiek;

  • b) redactie en beheer ten behoeve van het personeelsblad, de sites van het ministerie en bewindsliedensites op Internet, en intranet;

  • c) het begeleiden van de dienstonderdelen van idee tot (sub)site.

Paragraaf 10. Directie Facilitaire Zaken

[Vervallen per 24-02-2005]

Artikel 10:1

[Vervallen per 24-02-2005]

De directie Facilitaire Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -

  het stafbureau (STB);

 • -

  de afdeling Advies & Coördinatie (A&C);

 • -

  de afdeling Dienstverlening (DV).

Artikel 10:2

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 Het stafbureau staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het stafbureau heeft de volgende taken:

  • a) het zorgdragen voor de secretariële en administratieve ondersteuning van de directie;

  • b) het zorgdragen voor de interne bedrijfsvoering van de directie.

Artikel 10:3

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De afdeling Advies & Coördinatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a) de advisering en coördinatie op het terrein van inkoop, huisvesting en veiligheid voor het gehele ministerie;

  • b) het signaleren van ontwikkelingen in de markt op het facilitaire vlak;

  • c) de controlfunctie op het terrein van inkoop, huisvesting en veiligheid.

Artikel 10:4

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De afdeling Dienstverlening staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling bestaat uit een bureau Front-/Backoffice, een bureau Veiligheid en een bureau Bedrijfshulpverlening (BHV).

 • 3 De afdeling Dienstverlening heeft de volgende taken:

  • a) de registratie, planning, coördinatie, bewaking van de voortgang en (doen) uitvoeren van alle facilitaire producten en diensten;

  • b) de advisering omtrent de facilitaire producten en diensten en het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van de dienstverlening;

  • c) de uitvoering van het veiligheidsbeleid en de beveiligingstaken van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, voor zover het de bij de kerndepartementen in gebruik zijnde panden betreft.

Paragraaf 11. Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving

[Vervallen per 24-02-2005]

Artikel 11:1

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De directie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a) de sector van de Juridisch adviseur, waaronder het secretariaat van de Kiesraad (JA);

  • b) de sector Grondrechten (GR);

  • c) de sector Staatsinrichting en Bestuursrecht (SB);

  • d) de sector Statuut (ST).

Artikel 11:2

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De sector van de Juridisch adviseur, waaronder het secretariaat van de Kiesraad, staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De sector heeft tot taak:

  • a) het behandelen van civielrechtelijke kwesties en andere juridische aangelegenheden;

  • b) het zich richten op de constitutionele aspecten en de wetgevingsaangelegenheden op het terrein van het kiesrecht en de Wet openbaarheid van bestuur;

  • c) het adviseren over toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur, in het bijzonder indien afwijzing van openbaarheidsverzoeken wordt overwogen;

  • d) het adviseren over toepassing van de Europese richtlijnen voor overheidsopdrachten;

  • e) het verzorgen van het secretariaat van de Kiesraad als adviesorgaan en als centraal stembureau voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement;

  • f) het coördineren van de notificatie van regelgeving.

Artikel 11:3

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De sector Grondrechten staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De sector heeft tot taak zich te richten op de constitutionele aspecten en de wetgevingsaangelegenheden van het beleid op het terrein van de klassieke en sociale grondrechten en op dat van het overheidspersoneel.

Artikel 11:4

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De sector Staatsinrichting en Bestuursrecht staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2 De sector heeft tot taak zich te richten op de constitutionele aspecten en de wetgevingsaangelegenheden van het beleid op het terrein van:

  • a) regering en parlement, inclusief de overheidsorganisatie en het behandelen van algemene wetgevingsvraagstukken;

  • b) internationale betrekkingen, inclusief de voorbereiding en uitvoering van Europese regelgeving voor zover dit niet tot de taken van de Juridisch adviseur behoort;

  • c) defensie;

  • d) belastingen;

  • e) begroting;

  • f) Hoge Colleges van Staat;

  • g) rechtsbescherming, inclusief het klachtrecht;

  • h) openbare orde en veiligheid;

  • i) noodwetgeving;

  • j) het algemeen bestuursrecht.

Artikel 11:5

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De sector Statuut staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De sector heeft tot taak zich te richten op de constitutionele aspecten en de wetgevingsaangelegenheden van het beleid op het terrein van de staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk, met inbegrip van het functioneren als eerste aanspreekpunt voor juridische zaken van de Kabinetten van de Gouverneur en de Vertegenwoordigingen in de Nederlandse Antillen en Aruba.

Paragraaf 14. Overige taken

[Vervallen per 24-02-2005]

Artikel 14

[Vervallen per 24-02-2005]

Tot de taak van de in dit besluit genoemde dienstonderdelen behoort voorts de uitvoering van andere taken dan vermeld, in opdracht van een minister, de secretaris-generaal of de plaatsvervangend secretaris-generaal, voor zover hogere wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet.

Paragraaf 15. Beheer

[Vervallen per 24-02-2005]

Artikel 15:1

[Vervallen per 24-02-2005]

 • 1 De plaatsvervangend secretaris-generaal is verantwoordelijk voor het beheer en de terinzagelegging van dit besluit.

 • 2 Het beheer geschiedt met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

Artikel 15:2

[Vervallen per 24-02-2005]

Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de secretaris-generaal en geschiedt op voordracht van de plaatsvervangend secretaris-generaal, na advisering door de directeur Personeel en Organisatie.

Paragraaf 16. Slotbepalingen

[Vervallen per 24-02-2005]

Artikel 16:1

[Vervallen per 24-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 september 2003.

Artikel 16:2

[Vervallen per 24-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit Centrale Stafdiensten (Organisatiebesluit CS).

Artikel 16:3

[Vervallen per 24-02-2005]

Het Organisatiebesluit CS van 25 januari 2002 wordt ingetrokken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

Secretaris-Generaal

,

J.W. Holtslag

Terug naar begin van de pagina