Zuivelverordening Heffing melkgeitenhouderij 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-07-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 17 september 2003, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de melkgeitenhouderij voor het jaar 2004 (Zuivelverordening Heffing melkgeitenhouderij 2004)

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

melk

:

in Nederland gewonnen melk van geiten;

melkgeitenhouder

:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkgeiten houdt;

ontvanger van melk

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van één of meer melkgeitenhouders.

Artikel 2

Melkgeitenhouders zijn aan het productschap ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkgeitenhouderij een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk geleverde hoeveelheden melk van € 0,07 per 100 kg melk. De inning en afdracht van deze heffing vindt plaats door de ontvanger van melk.

Artikel 3

Met het oog op de inning en afdracht van de in artikel 2 bedoelde heffing zijn de ontvangers van melk aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hen van melkgeitenhouders ontvangen hoeveelheden melk van € 0,07 per 100 kg melk.

Artikel 4

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkgeitenhouderij over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in melkproducten, een heffing verschuldigd van € 0,07 per 100 kg melk.

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Heffing melkgeitenhouderij 2004.

Zoetermeer, 17 september 2003

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 21 juli 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 28 juni 2005 nr. TRCJZ/2003/8535.

Terug naar begin van de pagina