Herziening Regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 2003

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 01-08-2004 t/m 22-01-2014

Herziening Regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen (cumi-regeling) WVO 2003

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

  • artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit

Artikel 1. Wijziging Regeling aanvullende personele bekostiging CUMI-Regeling WVO 2002

[Vervallen per 23-01-2014]

In de Regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 2002 vervalt de ratio, genoemd in artikel 4, tweede lid, onder a 4e en 5e.

Artikel 2. Overgangsbudget

[Vervallen per 23-01-2014]

  • 1 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

  • 2 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

  • 3 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

  • 4 Het bevoegd gezag dat in het schooljaar 2003-2004 een aanvullende bekostiging ontvangt op basis van de ratio’s, genoemd in artikel 1, ontvangt uiterlijk in februari 2004 een beschikking over de verstrekking van het overgangsbudget.

  • 5 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

Artikel 3. Verantwoording

[Vervallen per 23-01-2014]

Met inachtneming van de OCenW-Richtlijnen Jaarverslaggeving verantwoordt het bevoegd gezag in de jaarrekening de aan het verslagjaar toe te rekenen aanvullende bekostiging en het overgangsbudget herkenbaar als bate, en verwerkt het daarin de lasten binnen de daartoe bestemde posten. Het bevoegd gezag is niet gehouden tot een afzonderlijke specificatie van de lasten naar kostensoorten. Het overgangsbudget wordt opgenomen in bijlage D2 bij de jaarrekening als niet-geoormerkte subsidie.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004, met uitzondering van artikel 2, vierde lid, dat in werking treedt met ingang van 1 februari 2004.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Herziening Regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 2003.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina