Regeling Tarieven Rijksgebouwendienst 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 29-09-2003 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 september 2003, nr. 200.30.34.580, Rijksgebouwendienst, Directie Vastgoed, houdende vaststelling van de tarieven van de Rijksgebouwendienst (Regeling Tarieven Rijksgebouwendienst 2003)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, derde en vierde lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

 • b. gebruiksvergoeding: vergoeding als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het besluit;

 • c. ontwikkeling van huisvesting: werkzaamheden van de dienst met betrekking tot het realiseren of huren van nieuwe huisvesting, aanpassing of uitbreiding van bestaande huisvesting, mede omvattende werkzaamheden met betrekking tot functionele verbetering van bestaande huisvesting;

 • d. aankoopkosten: kosten die gemoeid zijn met de eigendomsverwerving van een gebouw alsmede het daarbij behorende terrein, een en ander als genoemd in de koopakte;

 • e. serviceverlening: serviceverlening als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Regeling Taakverdeling Beheer alsmede dienstverlening op het terrein van de facilitaire ondersteuning van de afnemer;

 • f. advisering: werkzaamheden van de dienst met betrekking tot het ondersteunen van de afnemer inzake diens huisvesting, met uitzondering van ontwikkeling van huisvesting, serviceverlening en werkzaamheden waarvan de kosten begrepen zijn in de gebruiksvergoeding die de afnemer verschuldigd is of zal zijn voor het object waarop de advisering betrekking heeft.

 • 2 Onder gebouw wordt mede begrepen een gebouw dat nog niet gerealiseerd is, doch bij levering gerealiseerd dient te zijn.

Artikel 2. Tarieven

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Het tarief dat betrekking heeft op de ontwikkeling van huisvesting wordt berekend door optelling van de volgende deeltarieven, voor zover deze van toepassing zijn:

 • a. het deeltarief van de grond- en bouwkosten, zoals dat op basis van de in de tabel in bijlage 1 van deze regeling opgenomen percentages over de som van de grond- en bouwkosten, na aftrek van de aankoopkosten, wordt berekend;

 • b. het deeltarief van de aankoopkosten zoals dat op basis van de in de tabel in bijlage 2 van deze regeling opgenomen percentages over de aankoopkosten wordt berekend;

 • c. het deeltarief van de huurkosten, met betrekking tot een object of objecten die door de dienst worden gehuurd, zoals dat op basis van de in de tabel in bijlage 3 van deze regeling te bepalen percentages over de huursom op jaarbasis bij aanvang van de huurovereenkomst wordt berekend, met inachtneming van het daarbij aangegeven minimum. Het deeltarief van de huurkosten wordt eenmalig en afzonderlijk bij de afnemer in rekening gebracht.

De onder a, b en c genoemde deeltarieven zijn exclusief omzetbelasting.

 • 2 Het tarief wordt vermeld in de offerte die, direct voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering ongeacht eventuele veranderingen van de grondslagen na de totstandkoming van die overeenkomst.

 • 3 De tarieven die betrekking hebben op serviceverlening en advisering zijn opgenomen in de als bijlage 4 bij deze regeling gevoegde tabel. Deze tarieven zijn exclusief omzetbelasting en inclusief reiskosten in Nederland en verschotten.

 • 4 De tarieven, bedoeld in het derde lid, worden jaarlijks op 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2004, aangepast overeenkomstig de wijziging van het consumentenprijsindexcijfer, reeks Alle Huishoudens, door het Centraal Bureau voor de Statistiek op de meest recente tijdbasis vastgesteld.

 • 5 De aangepaste tarieven, bedoeld in het vierde lid, worden vastgesteld door afronding op hele eurobedragen van de uitkomst van de vermenigvuldiging van het tarief dat gold voor het jaar voorafgaand aan 1 januari, met een factor bestaande uit een breuk waarvan:

 • a. de teller gelijk is aan het in het vierde lid genoemde consumentenprijsindexcijfer zoals dit door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld voor de maand augustus voorafgaande aan het tijdstip waarop de tarieven worden herzien;

 • b. de noemer gelijk is aan het in het vierde lid genoemde consumentenprijsindexcijfer, zoals dit door het Centraal Bureau voor de Statistiek is vastgesteld voor de maand augustus van het daaraan voorafgaande jaar.

Artikel 3. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De Regeling Tarieven Rijksgebouwendienst wordt ingetrokken.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 29 september 2003 en werkt terug tot en met 1 juli 2003.

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Tarieven Rijksgebouwendienst 2003.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, ’s-Gravenhage.

Den Haag, 12 september 2003

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

S.M. Dekker

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2018]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te ’s-Gravenhage.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2018]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te ’s-Gravenhage.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2018]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te ’s-Gravenhage.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2018]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te ’s-Gravenhage.]

Terug naar begin van de pagina