Retributiebesluit controle eiproducten 2003

[Regeling vervallen per 12-11-2006.]
Geldend van 14-03-2004 t/m 11-11-2006

Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 11 september 2003, tot vaststelling van het bedrag van de retributie als bedoeld in de Retributieverordening controle eiproducten 2003 (PPE) (Retributiebesluit controle eiproducten 2003)

Het bestuur van het Productschap voor Pluimvee en Eieren;

Gelet op de artikelen 2, 3 en 4 van de Retributieverordening controle eiproducten 2003 (PPE);

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 12-11-2006]

Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 2 van de Retributieverordening controle eiproducten (PPE) wordt bepaald, met inachtneming van het bepaalde in Bijlagen A en B bij dit besluit, door de som van:

 • a. de controlefrequentie voor de systeemcontrole voor de betrokken categorie vermenigvuldigd met het basistarief, in voorkomend geval vermeerderd met het uurtarief voor de tweede en volgende controle u(u)r(en), met inachtneming van de bepalingen van de bonusregeling, en

 • b. de controlefrequentie voor de product- en hygiënecontrole voor de betrokken categorie, vermenigvuldigd met de voor die categorie geldende tarieven voor de product- en hygiënecontrole.

Artikel 3

[Vervallen per 12-11-2006]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Retributiebesluit controle eiproducten 2003.

Zoetermeer, 11 september 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage A

[Vervallen per 12-11-2006]

Controles vinden plaats aan de hand van de controlesystematiek zoals opgenomen in deze bijlage, alsmede de controlelijsten, zoals opgenomen in bijlage B.

I. Categorie-indeling

[Vervallen per 12-11-2006]

Voor de systeem- en productcontrole worden de volgende categorieën bedrijven onderscheiden:

De categorie-indeling is gebaseerd op het aangevoerde product ter verwerking tot eiproduct, waarbij het eventueel aangevoerde eiproduct herleid wordt tot eieren.

CATEGORIE I

10.000.000 kg. eieren of meer op jaarbasis

CATEGORIE II

625.000 – 10.000.000 kg eieren op jaarbasis

CATEGORIE III

minder dan 625.000 kg eieren op jaarbasis

CATEGORIE IV

eiproductenfabrikanten welke uitsluitend ongepasteuriseerd eiproduct produceren.

II. Controlefrequentie

[Vervallen per 12-11-2006]

De controlefrequentie per categorie bedrijven wordt bepaald door middel van onderstaande tabel:

PRODUCT- EN HYGIËNECONTROLE SYSTEEMCONTROLE
 

basis

monsters

basis

 

(# per jaar)

(# per jaar)

(# per jaar)

CATEGORIE I

20

80 1

4

CATEGORIE II

15

60 2

4

CATEGORIE III

6

6

2

CATEGORIE IV

4

4

2

III. Bonusregeling

[Vervallen per 12-11-2006]

Na een systeemcontrole waarbij door de betrokken eiproductenfabrikant een score van maximaal 5% score 2 en geen score 3 is behaald, op basis van de in bijlage B opgenomen controlelijst, vervalt de eerstvolgende periodieke controle.

IV. Tarieven

[Vervallen per 12-11-2006]

Voor de systeemcontrole en product- en hygiënecontrole worden de navolgende tarieven gehanteerd:

Systeemcontrole

   

1e uur

€ 93,-

 

2e uur en volgend uur, per uur

€ 42,-

 

Product- en hygiënecontrole

   
 

Basistarief

Tarief per monster

Categorie I en II :

€ 114

€ 41,50

Categorie III en IV:

€ 72,50

€ 41,50

Bijlage B. Controlelijsten

[Vervallen per 12-11-2006]

Inspectielijst voor de systeem controle voor de eiproductenfabrikanten in het kader van de retributieverordening controle eiproducten 2003

[Vervallen per 12-11-2006]

Bedrijf

:

_________________

   

Bezoekadres

:

_________________

   

Postcode en plaats

:

_________________

   

Gesproken met

:

_________________

 

vanaf hier te noemen contactpersoon

Type bedrijf

:

Eiproductenfabrikant

Categorie I / II / III / IV

 

Registratienummer

:

_________________

   

Datum huidige inspectie

:

_________________

Aanvangstijd

 

Aard huidige inspectie

:

2 / 4 maal per jaar

Eindtijd

_________________

Datum vorige inspectie:

:

_________________

TOTAAL tijd

 

Aard vorige inspectie :

:

2 / 4 maal per jaar

   

Inspectie beslaat:

:

_________________

tot en met

_________________

periode

       

Eindresultaat van de inspectie ( = verzamelstaat vanuit de inspectielijst):

...

keer score 1

...

keer score 2

...

keer score 3

Aandachtspunten bij de volgende inspectie:

( = waar score 2 is behaald)

zie lijst met geconstateerde afwijkingen en afgesproken hersteltermijnen van de systeemcontrole

Termijn van de volgende inspectie:

..............................................

Kopie inspectielijst naar bedrijf:

 

ja / nee 3*

Aan het einde van de inspectie alles doorgenomen met contactpersoon

 

Naam

handtekening

CPE-controleur

_____________________________

_____________________________

Contactpersoon

_____________________________

_____________________________

Inspectielijst eiproducten (systeemcontrole)

[Vervallen per 12-11-2006]

Score 1

= Gewenste antwoord, aan de naleving van dit aandachtspunt wordt voldaan.

Score 2

= Waarschuwing: Aan de naleving van dit aandachtspunt wordt niet op voldoende wijze voldaan. Een datum wordt afgesproken waarop dit feit verholpen moet zijn.

Het aantal tweeën is aan een maximum gebonden.

ACTIEPUNT: Waarschuwing geven, op de vastgestelde datum (zie datumlijst geconstateerde afwijking systeemcontrole) moet worden voldaan aan dit aandachtspunt.

Score 3

= OF: Aan de naleving van dit aandachtspunt wordt niet voldaan; er is sprake van een afwijking op een belangrijk punt.

OF: Op de gestelde datum is het aandachtspunt niet hersteld.

Er mag geen enkele 3 aangekruist zijn.

ACTIEPUNT: Opstellen van een berechtingsrapport.

N.V.T.

= Niet van toepassing bij deze inspectie

Bij een score van 10% tweeën geldt naar analogie van een score 3:

ACTIEPUNT: Opstellen van een berechtingsrapport.

Verwijzingen tabel:

verwijzing

Bijbehorende richtlijn

C1.

Richtlijn van de Raad van 20 juni 1989 inzake hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiprodukten (89/437/EEG)

C2.

Warenwetbesluit Eiprodukten

C3.

Verordening Eiprodukten 2003 (PPE)

C4.

Vervallen

C5.

Vervallen

C6.

Warenwetregeling Invoer eiproducten uit derde landen

C7.

Verordening technische eiproducten 2003 (PPE)

C8.

Vervallen

 

B

Bijlage bij richtlijn

H

Hoofdstuk in bijlage

De verwijzing werkt als volgt:

C1-2:1 verwijst naar Richtlijn van de Raad van 20 juni 1989 inzake hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiprodukten (89/437/EEG) artikel 2 lid 1 : "eiproducten: producten die zijn verkregen uit........" .

Inspectielijst voor de systeem controle voor de eiproductenfabrikanten

[Vervallen per 12-11-2006]

1

2

3

n.v.t.

Onderwerp en vraag

Verwijzing

       

REGISTRATIE:

 
       

Correcte erkenning en registratie PPE aanwezig.

C3-4; C1-6

       

lijst met opslag plaatsen Eiproducten is aanwezig.

C3-5

       

Lijst met opslag plaatsen Eiproducten komt overeen met de bij het PPE geregistreerde opslag plaatsen.

C3-5-2

       

Lijst met opslag plaatsen Technisch Eiproducten is aanwezig.

C3-5

       

Lijst met opslag plaatsen Technisch Eiproducten komt overeen met de bij het PPE geregistreerde opslag plaatsen.

C3-5-2

       

Gezondheidsverklaringen aanwezig.

C1-B-Hlll-7,8 C2-BI-7,8

         
       

ADMINISTRATIE:

controle over de op het voorblad vermelde inspectie periode.

 
       

Registratie van de pasteurisatie temperaturen is aanwezig.

C1-B-HV-7

C 1-B-Hll-5

       

Registratie koeltemperaturen is aanwezig.

C1-B-HIX-3

       

Registratie laboratoriumonderzoeken per charge is aanwezig.

C1-B-HVI-1,2

       

Register fabricage is aanwezig.

C3-6

       

a) fabricage data;

 
       

b) hoeveelheid en aard van het gefabriceerde product

 
       

c) aard van een eventuele voorbehandeling;

 
       

d ) chargenummer, dat aan een gepasteuriseerde productie eenheid is toegekend.

 
       

De aanduidingen op de facturen en vervoersdocumenten komen overeen met de in het fabricage register vermelde charges.

 
       

Per factuur/vervoersdocument is weergegeven:

C1-B-HXI-2

       

a) aard van het product, met vermelding diersoort waarvan de eieren afkomstig zijn;

C2-BV-2a

       

b) partijnummer;

 
       

c) plaats van bestemming, naam en adres eerst geadresseerde.

 
       

Register aangekochte eiproducten is volledig aanwezig :

 
       

a) soort eiproduct

 
       

b) erkenningsnummer van de leverancier (evt. naam, adres, woonplaats);

 
       

c) eventueel gegeven partijnummer;

 
       

d) hoeveelheid;

 
       

e) productie datum;

 
       

f) eventueel aanleverdatum en verwerkingsdatum.

 
         
       

De ondernemer verleent medewerking aan de CPE-controleur ter controle van de in de verordeningen gestelde voorschriften.

C1-B-VII

C3-8

         
         
       

INRICHTINGSEISEN: (zie bijlage Inrichtingseisen) voor gedetailleerde lijst per lokaal)

 
       

1. Water:

 
       

Alle gebruikte water is drinkwater.

(NB. Voor stoom en/of koelwater en/of bluswater in een 100% afgesloten systeem hoeft dit niet, op voorwaarde dat ..... )

C1-B-HI-4 C1-B-HIII-5

         
       

2. Kleedlokalen:

 
       

Voldoende aanwezig.

C1-B-HI-2

       

Voldoende schone werkkleding aanwezig.

C1-B-HIII-1

       

Wanden: glad, waterdicht, afwasbaar.

C1-3-Hl-2

       

Vloeren: glad, waterdicht, afwasbaar

C1-B-HI-2

           
       

2.a. Wasgelegenheden nabij kleedlokalen:

C1-B-HI-2

       

Voorzien van voldoende warm en koud stromend water

of vooraf op juiste temperatuur gebracht stromend water.

 
       

Kranen mogen niet met de handen bediend kunnen worden.

 
       

Slechts voorzien van handdoeken voor eenmalig gebruik.

 
       

Voorzien van ontsmettingsmogelijkheden.

 
       

In nabijheid van toiletten voldoende wasgelegenheid aanwezig.

 
         
       

2.b. Toiletten:

C1-B-HI-2

       

Met waterspoeling.

 
       

Geen rechtstreekse toegang van de toiletten tot de werkruimte.

 
         
       

3. Leidingnetwerk:

C1-B-HI-6

       

Is het materiaal van leidingen, bakken en dergelijke corrosie bestendig en niet giftig.

 
         
       

INRICHTINGSEISEN: (zie bijlage Inrichtingseisen) voor gedetailleerde lijst per lokaal)

 
       

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN INRICHTINGEN:

 
       

Is een lokaal voor de gescheiden opslag en/of opzetten van eieren aanwezig.

C1-B-HII-1

       

Is een lokaal voor de afgescheiden opslag van eiproducten aanwezig.

C1-B-HII-1

       

Is in het "eiproducten opslaglokaal" een koelinstallatie aanwezig om het eiproduct op de vereiste temperatuur te houden.

C1-B-HII-1

       

Zijn eventuele koel- en vrieslokalen voorzien van een zelf registrerende thermometer of telethermometer.

C1-B-HII-1

       

Is er een speciaal lokaal aanwezig voor het breken en het opvangen van de inhoud van de eieren (brekerij en onbehandeld product).

C1-B-HII-3a

       

Zijn er in dit lokaal passende voorzieningen voor het opvangen van de inhoud van de eieren.

C1-B-HII-3a

       

Zijn er in dit lokaal passende voorzieningen voor het verwijderen van de delen van schalen en vliezen (zeven / filters / separatoren).

C1-B-HII-3a

       

Is er een aparte lokaal aanwezig voor de andere handelingen dan het breken en het opvangen van de ei-inhoud van de eieren en de verwijdering van schalen en vliezen (afvullen / open pasteuriseren).

C1-B-HII-3b

       

Zijn er passende voorzieningen voor het interne transport van de ei-inhoud

C1-B-HII-4

       

Zijn er passende voorzieningen voor het ontdooien van bevroren eiproducten

C1-B-HII-11

       

Indien vuile eieren worden gebruikt zijn er dan voorzieningen aanwezig voor het wassen en ontsmetten van de eieren.

C1-B-Hll-2

       

Registratie van wassen en ontsmetten, indien niet alle partijen worden gewassen en ontsmet.

 
       

Zijn er voorzieningen voor de onmiddellijke verwijdering van lege schalen.

C1-B-HII-8

       

Zijn er voorzieningen voor de aparte opslag van lege schalen.

C1-B-Hll-8

       

Zijn er voorzieningen voor de onmiddellijke verwijdering van eieren en eiproducten die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie.

C1-B-Hll-8

C1-B-HIV-3

       

Is er een lokaal aanwezig voor het opslaan van andere levensmiddelen en additieven.

C1-B-Hll-6

       

Is er een apart lokaal voor het opslaan van schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen.

C1-B-HII-12

         
         
         
       

PASTEURISATIE:

C1-B-Hll-5

       

Is er een pasteurisatiesysteem aanwezig.

 
       

Indien er sprake is van een pasteurisatiesysteem:

 
       

a) Is dit pasteurisatiesysteem voorzien van een automatische temperatuurregelaar:

C1-B-HII-5a

       

b) Is dit pasteurisatiesysteem voorzien van een teleregistrerende thermometer:

C1-B-HII-5a

       

c) Is dit pasteurisatiesysteem voorzien van een automatische beveiliging tegen onderverhitting .

C1-B-HII-5a

           
       

Is sprake van een continu pasteurisatiesysteem.

zo nee, dan vragen a, b en c overslaan

zo ja, dan moet aan de eisen in de vragen a, b en c worden voldaan

C1-B-HII-5b

       

a) Is de apparatuur voorzien van een deugdelijke beveiliging tegen vermenging van gepasteuriseerde eiproducten met onvolledig gepasteuriseerde eiproducten;

C1-B-HII-5b

       

b) Wordt de apparatuur en de beveiliging (tegen bovengenoemde vermenging ) regelmatig gecontroleerd én wordt dit geregistreerd;

C1-B-HII-5b

       

c) Is de apparatuur voorzien van een automatische registratie van de beveiliging tegen bovengenoemde vermenging,

C1-B-HII-5b

         
         
       

DROGEN

 
       

Wordt er op de bedrijfslocatie gedroogd.

Zo ja, dan onderstaande vragen beantwoorden

 
       

Indien er onbehandelde producten worden gedroogd:

a) wordt er een warmtebehandeling gegeven aan de producten;

C1-B-HII-5 C1-B-V-7

       

b) wordt de temperatuur gedurende de warmtebehandeling geregistreerd en opgeslagen;

 
       

c) wordt de duur van de warmtebehandeling geregistreerd;

 
       

d) is er zekerheid dat het product een homogene warmtebehandeling heeft gehad.

 
         
         
       

VERPAKKEN:

 
       

Zijn er de nodige voorzieningen voor het hygiënisch verpakken van de behandelde eiproducten.

C1-B-HII-9

       

Is er, bij verpakking in recipiënten voor eenmalig gebruik, een geschikte (vrij van stof, ongedierte) en eventueel aparte ruimte voor opslag van die recipiënten.

C1-B-HII-1

C1-B-HVIII-2

       

Zijn de recipiënten voor eenmalig gebruik niet op de grond opgeslagen

C1-B-HVIII-2

       

Zijn de recipiënten voor meermalig gebruik:

 
       

a) geschikt voor het doel, nl. deugdelijk verpakken van het eiproduct voor de menselijke consumptie;

C1-B-HVIII-1

       

b) een geschikte opslag (vrij van stof, C1 -B- HVIII-2 ongedierte);

C1-B-HVIII-2

       

c) schoon;

C1-B-HVIII-3

       

d) ontsmet en gespoeld.

C1-B-HVIII-3

         
         
       

ONGEDIERTEWERING EN -BESTRIJDING

 
       

Worden (huis)dieren niet toegelaten in de inrichting.

C1-B-HIII-2

       

Zijn de bedrijfsruimtes in zodanige staat dat ongedierte wordt geweerd.

C1-B-HI-5

C1-B-HIII-2

       

Is er een ongediertebestrijdingsplan.

C1-B-HIII-2

       

Eén van de volgende methoden wordt toegepast:

 
       

a) De ramen zijn gesloten en kunnen niet open. Zo nee, dan vraag b beantwoorden;

 
       

b) De te openen ramen zijn voorzien van horren.

 
         
       

REINIGEN EN ONTSMETTEN

 
       

Zijn aparte voorzieningen aanwezig voor het reinigen en ontsmetten van recipiënten, vaste en mobiele tanks.

C1-B-HI-3

C3-BI 3

       

Is het voor reiniging en desinfectie gebruike water drinkwater?

C1-B-HIII-5

       

Worden schoonmaakmiddelen, ontsmettingsmiddelen en soortgelijke middelen zo gebruikt en opgeslagen dat materiaal, gereedschappen en eiproducten er niet door (kunnen) worden verontreinigd.

C1-B-HIII-6

       

Worden na gebruik van die middelen materiaal en gereedschap grondig met drinkwater gespoeld.

C1-B-HIII-6

         
         
       

ALGEMENE ZAKEN

 
       

Zijn er van de productieruimtes afgescheiden kantine gelegenheden aanwezig?

C1-B-Hll-8

C3-Bll

       

Is er een specifieke opslaglokaal voor afval (geen open verbinding met productieruimtes).

 
       

In de productieruimtes bevinden zich geen andere levensmiddelen die een ongewenste geur/smaak kunnen overbrengen.

 
         
         

EXTERN LABORATORIUM:

(naam, adres gegevens noteren)

STERLAB ERKENNING *4

ja/nee

 
   
   

Verwijzing

Geconstateerde afwijking

Systeemcontrole

Datum waarop aandachtspunt verholpen moet zijn

   
   
   
   
   
   
   
   

BIJLAGE: Inrichtingseisen

[Vervallen per 12-11-2006]

 

LOKALEN

Verwijzing

 

Eier opslag

Opzet

Breek

Pasteurisatie

Eiproducten opslag

 

Ruimte aanwezig

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

VLOEREN:

         

CI-6-HI-1a

● waterdicht

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

● gemakkelijk schoon te houden

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

● deugdelijke waterafvoer

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

WANDEN:

         

C1-B-HI-1b

● glad

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

● afwasbaar

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

● helder

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

● tot de juiste hoogte ( = + 2 ml afgewerkt

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

● afwerking met vloer goed i.v.m. hygiëne (rondehoeken)

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

DEUREN:

         

C1-B-HI-1c

● aanwezig

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

● van bestendig materiaal

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

● indien van hout: bekleed!

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

PLAFONDS:

         

C1-B-HI-1d

● gemakkelijk schoon te maken

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

● constructie zodanig dat er geen vuilophoping en schimmelvorming ontstaat

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

● géén condentievorming

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

VENTILATIE:

         

C1-B-HI-1e

● Voldoende

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

● goede afvoer van damp mogelijk

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

VERLICHTING

         

C1-B-HI-1f

● voldoende door dag- en/of kunstlicht

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

 

WASGELEGENHEID: (nabij werkplekken)

         

C1-B-HI-1g

● aanwezig voor handen c.q. materiaal

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

   

● niet hand of arm bediend

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

   

● voorzien van koud en warm water c.q. vooraf gemengd

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

   

● reinigings- en ontsmettingsmiddel

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

   

● handdoeken slechts eenmalig te gebruiken

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

   

● voorzieningen voor het ontsmetten van gereedschap

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

   

Inspectielijst voor de product en hygiëne controle voor de eiproductenfabrikanten in het kader van de retributieverordening controle eiproducten 2003

[Vervallen per 12-11-2006]

Bedrijf

:

_________________________

 

Bezoekadres

:

_________________________

 

Postcode en plaats

:

_________________________

 

Gesproken met

:

_________________________

vanaf hier te noemen contactpersoon

Type bedrijf

:

Eiproductenfabrikant

Categorie I / II / III I IV

Registratienummer

:

_________________________

 

Datum huidige inspectie :

:

_________________________

 

Datum vorige inspectie :

:

_________________________

 

Eindresultaat van de inspectie ( = verzamelstaat vanuit de inspectielijst):

...

keer score 1

...

keer score 2

...

keer score 3

Aandachtspunten bij de volgende inspectie:

( = waar score 2 is behaald)

zie lijst met geconstateerde afwijkingen en afgesproken hersteltermijnen van de product- en hygiënecontrole

Kopie inspectielijst naar bedrijf:

 

ja / nee 5*

Aan het einde van de inspectie alles doorgenomen met contactpersoon

 

Naam

handtekening

CPE-controleur

_____________________________

_____________________________

Contactpersoon

_____________________________

_____________________________

Inspectielijst eiproducten (product en hygiëne controle)

[Vervallen per 12-11-2006]

Score 1

=

Gewenste antwoord, aan de naleving van dit aandachtspunt wordt voldaan.

Score 2

=

Waarschuwing: Aan de naleving van dit aandachtspunt wordt niet op voldoende wijze voldaan. Een datum wordt afgesproken waarop dit feit verholpen moet zijn.

ACTIEPUNT: Waarschuwing geven, op de vastgestelde datum (zie datumlijst geconstateerde afwijking product- en hygiënecontrole) inspectie moet worden voldaan aan dit aandachtspunt.

Score 3

=

OF: Aan de naleving van dit aandachtspunt wordt niet voldaan; er is sprake van een afwijking op een belangrijk punt.

Of : Op de gestelde datum is het aandachtspunt niet hersteld. Er mag geen enkele 3 aangekruist zijn.

ACTIEPUNT: Opstellen van een berechtingsrapport.

N.V.T.

=

Niet van toepassing bij deze inspectie, b.v. breekmachine bij ei productenhandelaar.

Verwijzingen tabel:

verwijzing

Bijbehorende richtlijn

C1.

Richtlijn van de Raad van 20 juni 1989 inzake hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiprodukten (89/437/EEG)

C2.

Warenwetbesluit Eiprodukten

C3.

Verordening Eiprodukten 2003 (PPE)

C4.

Vervallen

C5.

Vervallen

C6.

Warenwetregeling Invoer eiproducten uit derde landen

C7.

Verordening technische eiproducten 2003 (PPE)

C8.

Vervallen

 

B

Bijlage bij richtlijn

H

Hoofdstuk in bijlage

De verwijzing werkt als volgt:

C1-2:1 verwijst naar Richtlijn van de Raad van 20 juni 1989 inzake hygiëne en gezondheids vraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiprodukten (89/437/EEG) artikel 2 lid 1 : "eiproducten: producten die zijn verkregen uit ....... ".

Inspectielijst voor de product en hygiëne controle voor de eiproductenfabrikanten

[Vervallen per 12-11-2006]

1

2

3

n.v.t.

Uitgevoerde Controle

Geconstateerde afwijking (toelichting)

       

op de inrichting (C1-B-HI,II,III)

 
       

1. Eieropslag / eieropzetlokaal

 
       

2. Eierbreeklokaal

 
       

3. Pasteurisatielokaal

 
       

4. Droogruimte

 
       

5. Afvulafdeling

 
       

6. Eiproductenopslag

 
       

7. Opslag / verwerking technisch eiproduct

 
       

8. Overige

 
         
       

De aangevoerde grondstoffen

(C1-B-HIV)

 
       

1. Controle aangevoerde eieren

 
       

2. Controle op aangevoerde eiproducten:

 
       

A. controle gehouden

 
       

B. uit '3e landen' voorzien van gezondheidsverklaring / certificaat

 
       

C. uit E.G.-land voorzien van erkenningsnummer

 
       

D. uit E.G.-land voorzien van chargenummer

 
         
       

Hygiëne eisen: (C1 = B-HIII-V)

controle gehouden op de volgende punten:

 
       

I. Lokalen

 
       

ll. Materialen

 
       

III. Bereiding Producten

 
       

IV. Personen aanwezig op de productielocatie (C1-B-HIII-1)

 
       

a) Is het personeel op de hoogte van de minimale voorschriften voor persoonlijke hygiëne

 
       

b) Zijn er voldoende voorzieningen voor persoonlijke hygiëne

 
       

c) Wordt er niet gerookt, gegeten, gespuwd, gekauwd in de productieruimtes én de opslagruimten

 
         
       

Verpakking en merking van de producten (C1-B-HVIII)

 
       

Controle gehouden

 
         
         
       

Monstername behandelde (eind) eiproducten (C1 - B - HVI,VIII

 
         

Overschrijding grenswaarden :

       

I. Controle uitgevoerd behandelde (eind)- eiproducten

 
       

II. Aantal monsters

 
       

III. Resultaten vorige monstername besproken

 
       

IV. Opmerkingen:

 
         
       

Algemene Voorwaarden / Overig: (bijzonderheden)

 
         
         
         
         

bij vergelijking analyse resultaten

EXTERN LABORATORIUM:

(naam, adres gegevens noteren)

STERLAB ERKENNING 6

ja/nee

Verwijzing

Geconstateerde afwijking

Product- en hygiënecontrole

Datum waarop aandachtspunt verholpen moet zijn

 1. De opzet van de product- en hygiënecontrole is zodanig dat steekproefsgewijs monsters worden gecontroleerd. Op basis van de controlefrequentietabel worden bij iedere product- en hygiënecontrole voor wat betreft de categorieën I en II regulier vier monsters genomen. In het geval dat tijdens een product- en hygiënecontrole geconstateerd wordt dat het niet mogelijk is vier verschillende monsters te nemen, daar minder dan vier verschillende producten en/of producten met verschillende productiedata aanwezig zijn, zullen minder monsters worden genomen en dienovereenkomstig in rekening worden gebracht. De controlerende instantie is in dat geval niettemin bevoegd om tijdens een volgende product- en hygiënecontrole meer dan vier monsters te nemen indien op dat moment wel meer dan vier verschillende productenen/of producten met verschillende productiedata aanwezig zijn. Per product- en hygiënecontrole worden echter maximaal zes monsters genomen en het totaal aantal monsters stijgt op jaarbasis voor categorie I en II bedrijven niet uit boven het aantal vermeld in de controlefrequentietabel (80 respectievelijk 60).

  ^ [1]
 2. De opzet van de product- en hygiënecontrole is zodanig dat steekproefsgewijs monsters worden gecontroleerd. Op basis van de controlefrequentietabel worden bij iedere product- en hygiënecontrole voor wat betreft de categorieën I en II regulier vier monsters genomen. In het geval dat tijdens een product- en hygiënecontrole geconstateerd wordt dat het niet mogelijk is vier verschillende monsters te nemen, daar minder dan vier verschillende producten en/of producten met verschillende productiedata aanwezig zijn, zullen minder monsters worden genomen en dienovereenkomstig in rekening worden gebracht. De controlerende instantie is in dat geval niettemin bevoegd om tijdens een volgende product- en hygiënecontrole meer dan vier monsters te nemen indien op dat moment wel meer dan vier verschillende productenen/of producten met verschillende productiedata aanwezig zijn. Per product- en hygiënecontrole worden echter maximaal zes monsters genomen en het totaal aantal monsters stijgt op jaarbasis voor categorie I en II bedrijven niet uit boven het aantal vermeld in de controlefrequentietabel (80 respectievelijk 60).

  ^ [2]
 3. * = doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [3]
 4. Een Sterlab erkenning is op dit moment NIET noodzakelijk

  ^ [4]
 5. * = doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [5]
 6. Een Sterlab erkenning is op dit moment NIET noodzakelijk

  ^ [6]
Terug naar begin van de pagina