Retributieverordening controle eiproducten 2003 (PPE)

[Regeling vervallen per 12-11-2006.]
Geldend van 21-12-2003 t/m 11-11-2006

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 11 september 2003, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Pluimvee en Eieren ressorterende ondernemers op te leggen retributie ten behoeve van de bestrijding van de lasten van controle op de naleving van Verordening Eiproducten 2003 (PPE) (Retributieverordening controle eiproducten 2003 (PPE))

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, de artikelen 3 en 5 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I en op artikel 8 van de Verordening eiproducten 2003 (PPE);

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 12-11-2006]

Voor de bestrijding van de kosten van de controle op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening eiproducten 2003, is de eiproductenfabrikant een door het bestuur met inachtneming van het in het volgende artikel bepaalde, bij besluit nader vast te stellen bedrag als retributie verschuldigd.

Artikel 3

[Vervallen per 12-11-2006]

De retributie kan per eiproductenfabrikant verschillen en wordt, op basis van het met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overeengekomen controleschema, berekend naar het aantal controlebezoeken dat dient te worden afgelegd, de vereiste duur van de controle en de in het kader van de controle plaats vindende monsternemingen en -onderzoeken.

Artikel 4

[Vervallen per 12-11-2006]

Het besluit als bedoeld in artikel 2 en het controleschema als bedoeld in artikel 3 worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

[Vervallen per 12-11-2006]

  • 1 Indien de krachtens deze verordening verschuldigde retributie is betaald aan de krachtens de Verordening eiproducten 2003 (PPE) aangewezen controle-instelling, te dier zake optredende als gemachtigde van het productschap, is degene die de retributie is verschuldigd, daarmee gekweten.

  • 2 Voor zover het bepaalde in het voorgaande lid geen toepassing heeft gevonden, geschiedt de oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde retributie door de Voorzitter bij een tot de betreffende ondernemer gericht gedagtekend schrijven, waarin worden vermeld de periode waarop de retributie betrekking heeft, de aantallen controles en duur daarvan die ingevolge het controleschema als bedoeld in artikel 3 voor de betrokken onderneming van toepassing zijn en het totaal van de retributie. De betaling moet alsdan geschieden binnen één maand na dagtekening.

Artikel 6

[Vervallen per 12-11-2006]

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2003.

  • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Retributieverordening controle eiproducten 2003 (PPE).

Zoetermeer, 11 september 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 4 december 2003

Terug naar begin van de pagina