Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003

[Regeling vervallen per 20-12-2009.]
Geldend van 01-05-2006 t/m 19-12-2009

Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft;

Gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 10, 12, 13 en 14 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I dan wel de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees zodra dit in werking is getreden;

op 10 september 2003 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Titel I. Definities

[Vervallen per 20-12-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 20-12-2009]

In deze verordening wordt verstaan onder:

productschap

:

Productschap Vee en Vlees;

bestuur

:

bestuur van het productschap;

vleesvarken

:

varken gehouden voor de productie van vlees met een gewicht van meer dan 25 kilogram;

vleesvarkenshouder

:

houder van vleesvarkens;

slachterij

:

onderneming waar vleesvarkens worden geslacht.

Titel II. Salmonellacontrole levende varkens

[Vervallen per 20-12-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 20-12-2009]

 • 1 Iedere varkenshouder is verplicht 3 maal per jaar bloedmonsters van op zijn bedrijf aanwezige vleesvarkens te laten onderzoeken op de aanwezigheid van salmonella of een varkenshouder kan deze monsters laten nemen op een slachterij, indien dat op die slachterij onder de voorwaarden van deze Verordening geschiedt, waarbij per periode van 4 maanden het verplichte aantal monsters genomen wordt.

 • 2 Het aantal per periode van 4 maanden, te weten januari tot en met april, mei tot en met augustus, en september tot en met december, te bemonsteren vleesvarkens is afhankelijk van het totale aantal per periode gehouden vleesvarkens zwaarder dan 25 kilogram en wordt als volgt bepaald:

  Totale aantal vleesvarkens zwaarder dan 25 kg aanwezig in een periode van vier maanden.

  Aantal te bemonsteren varkens per vier maanden ten behoeve van Salmonella-onderzoek

  Tot en met 30 vleesvarkens

  0

  Bij 31 of meer vleesvarkens

  12

 • 3 Van de varkens die binnen drie weken naar de slachterij worden afgevoerd wordt de monstername in geval deze op het bedrijf plaatsvindt, uiterlijk drie weken voorafgaand aan de afvoer plaats.

 • 4 Het bestuur stelt bij besluit regels met betrekking tot de analysemethode(n) die wordt toegepast op de monsters.

 • 5 De in het eerste lid bedoelde onderzoeken worden verricht door een laboratorium, dat is erkend door het productschap. Het bestuur stelt bij besluit regels waaraan een laboratorium dient te voldoen, om in aanmerking te komen voor een erkenning.

 • 6 De uitslag van het onderzoek dient tenminste de navolgende gegevens te bevatten: de Optical Density-waarde per monster van alle onderzochte monsters; en dient uiterlijk binnen 20 werkdagen na monstername door het productschap of een door het productschap aan te wijzen rechtspersoon te zijn ontvangen. Het bestuur kan bij besluit regels stellen over de wijze waarop de uitslag van het onderzoek aan het productschap of door het productschap aan te wijzen rechtspersoon, wordt verstrekt.

 • 7 Een houder van varkens die slechts incidenteel varkens aan de slachterij levert, dient deze varkens maximaal 3 weken voorafgaand aan dit moment op Salmonella te laten onderzoeken. Het aantal monsters wordt overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid bepaald.

Titel III. Salmonellacontrole geslachte varkens

[Vervallen per 20-12-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 20-12-2009]

 • 1 Iedere slachterij die per kalenderjaar 10.000 varkens of meer slacht of laat slachten is verplicht karkassen te bemonsteren van op zijn bedrijf geslachte varkens. Deze karkassen worden onderzocht op de aanwezigheid van salmonella.

 • 2 Slachterijen die 10.000 tot 150.000 varkens per jaar slachten, dienen minimaal éénmaal per twee weken 10 karkassen te bemonsteren ten behoeve van Salmonellaonderzoek.

  Slachterijen die meer dan 150.000 varkens per jaar slachten, dienen per werkdag dat er varkens worden geslacht, van 5 karkassen in de koelcel (na minimaal 12 uur koeling) door middel van een a- selecte steekproef, een monster te nemen.

 • 3 Het bestuur stelt bij besluit regels over de wijze waarop de monsters worden genomen.

 • 4 Het bestuur stelt bij besluit regels met betrekking tot de analysemethode die wordt toegepast op de monsters.

 • 5 De in het eerste lid bedoelde onderzoeken worden verricht door een laboratorium, dat is erkend door productschap. Het bestuur van het productschap stelt bij besluit regels waaraan een laboratorium dient te voldoen, om in aanmerking te komen voor een erkenning.

 • 6 De uitslag van het onderzoek dient tenminste de navolgende gegevens te bevatten: Bij slachterijen die 10.000 tot 150.000 varkens per jaar slachten dient per individueel onderzocht karkas duidelijk te zijn of salmonella wel of niet is aangetoond. Bij slachterijen die meer dan 150.000 varkens per jaar slachten dient per poolmonster duidelijk te zijn of salmonella wel of niet is aangetoond op 300 cm2.

  De uitslag van het onderzoek dient uiterlijk binnen vier weken na monstername door het productschap te zijn ontvangen. Het bestuur van het productschap kan bij besluit regels stellen over de wijze waarop de uitslag van het onderzoek aan het productschap wordt verstrekt.

Titel IV. Administratie

[Vervallen per 20-12-2009]

Artikel 4

[Vervallen per 20-12-2009]

Iedere varkenshouder en iedere slachterij dient in zijn administratie de monsteruitslagen gedurende tenminste twee jaar te bewaren.

Titel V. Nadere regels en ontheffing

[Vervallen per 20-12-2009]

Artikel 5

[Vervallen per 20-12-2009]

 • 1 Het bestuur van het productschap is bevoegd ter nadere uitvoering van deze verordening bij besluit nadere regelen te stellen.

 • 2 De voorzitter van het productschap is bevoegd om, aan de hand van de voorschriften die hiervoor door het bestuur zijn vastgesteld, individuele ontheffing te verlenen van de bij of krachtens deze verordening opgelegde verplichtingen. Aan een ontheffing kunnen beperkingen, nadere voorwaarden en/of voorschriften worden verbonden. Individuele ontheffingen worden uitsluitend in bijzondere gevallen of omstandigheden verleend.

Titel V1. Toezicht

[Vervallen per 20-12-2009]

Artikel 6

[Vervallen per 20-12-2009]

 • 1 Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen dienst of door het bestuur aangewezen personen.

 • 2 Ondernemers zijn verplicht:

  • a. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak;

  • b. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar diens/hun oordeel nodig is voor de vervulling van diens/hun taak;

  • c. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar c.q. waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen c.q. worden vervoerd;

  • d. te gedogen dat controleurs van de door het bestuur aangewezen dienst of de door het bestuur aangewezen personen monsters nemen uit de voorraden (waaronder begrepen verpakkingsmateriaal) van het bedrijf van de ondernemer, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en de ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en toezicht van die controleurs of aangewezen personen.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.

Titel VII. Handhaving

[Vervallen per 20-12-2009]

Artikel 7

[Vervallen per 20-12-2009]

 • 1 Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

 • 2 De tuchtrechtelijke maatregelen zijn:

  • a. een berisping, welke bestaat uit een schriftelijk of mondeling vermaan tot de ondernemer, in verband met het begane feit;

  • b. een geldboete van ten hoogste € 4.500,-- , welke geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd;

  • c. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.

Titel VIII. Gegevensverstrekking

[Vervallen per 20-12-2009]

Artikel 8

[Vervallen per 20-12-2009]

 • 1 De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter van het productschap; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekendgemaakt.

 • 2 De door de voorzitter aangewezen dienst of personen dien(t)(en), ter bescherming van de privacy van de ondernemer, vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.

 • 3 De voorzitter van het productschap kan, in afwijking van het gestelde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemingen, doch nimmer op zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een bepaalde onderneming kunnen worden afgeleid.

Titel VIX. Slotbepaling

[Vervallen per 20-12-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 20-12-2009]

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003".

 • 2 Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op een door het bestuur nader te bepalen tijdstip.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 15 juli 2004.

Terug naar begin van de pagina