Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (vervallen driejarenbeleid)

[Regeling vervallen per 01-03-2016.]
Geldend van 15-05-2004 t/m 29-02-2016

Besluit van 10 september 2003 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het vervallen van het driejarenbeleid en enkele andere onderwerpen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 14 maart 2003, nr. 5216216/03/6;

Gelet op de artikelen 10, eerste lid, 11, derde lid, 14, tweede lid, 17, eerste lid, onder g, en 50, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

De Raad van State gehoord (advies van 7 juli 2003, nr. W03.03.0129/1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 2 september 2003, nr. 5242580/03/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-03-2016]

  • 2 Artikel 3.103 van het Vreemdelingenbesluit 2000 is niet van toepassing op de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend met het feit dat na drie jaren niet onherroepelijk op een aanvraag is beslist, indien de vreemdeling voor 1 januari 2003 niet voldeed aan de voorwaarden voor het verlenen van die verblijfsvergunning.

Artikel III

[Vervallen per 01-03-2016]

Dit besluit, met uitzondering van artikel I, onderdelen B en C, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 september 2003

Beatrix

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de vijfentwintigste september 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina