Regeling aanvulling schoolbudget vo 2003-2005

[Regeling vervallen per 01-08-2005.]
Geldend van 10-10-2003 t/m 31-07-2005

Regeling aanvulling schoolbudget voortgezet onderwijs (vo) 2003 - 2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2005]

Artikel 2. Toekenning van middelen

[Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school heeft ten behoeve van het schooljaar 2003-2004 en het schooljaar 20042005 aanspraak op een aanvullende bekostiging voor het versterken van het beleidsvoerend vermogen en het realiseren van vernieuwingen in het voortgezet onderwijs. Deze aanvullende bekostiging is voor elk van deze schooljaren gebaseerd op een bedrag van € 31,15 per leerling.

 • 2 De hoogte van de aanvullende bekostiging wordt voor beide schooljaren berekend op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2002.

Artikel 3. Betaling

[Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school ontvangt in oktober 2003 een besluit omtrent de toekenning van de aanvullende bekostiging.

 • 2 De aanvullende bekostiging voor het schooljaar 2003-2004 wordt in twee termijnen betaald:

  • a. in oktober 2003 43%;

  • b. in januari 2004 57%.

 • 3 De aanvullende bekostiging voor het schooljaar 2004-2005 wordt in twee termijnen betaald:

  • a. in oktober 2004 43%;

  • b. in januari 2005 57%.

Artikel 4. Geen aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-08-2005]

CFI verstrekt de aanvullende bekostiging ambtshalve op basis van de ILT 2002. Scholen ontvangen de aanvullende bekostiging zonder voorafgaande aanvraagprocedure.

Artikel 5. Financiële verantwoording

[Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 2 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze subsidie.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

Artikel 7. Inwerkingtreding en looptijd

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van bekendmaking in Uitleg OCenW-Regelingen en werkt terug tot en met 1 augustus 2003. Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2005.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvulling schoolbudget vo 2003-2005.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.H.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina