Successie- en schenkingsrecht en recht van overgang, overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting; Natuurschoonwetfaciliteiten voor bloot eigenaar

[Regeling vervallen per 20-10-2007.]
Geldend van 09-09-2003 t/m 19-10-2007

Successie- en schenkingsrecht en recht van overgang, overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting; Natuurschoonwetfaciliteiten voor bloot eigenaar

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is een vraag voorgelegd over de fiscale faciliteiten die voortvloeien uit de Natuurschoonwet 1928 (NSW) voor de bloot eigenaar.

Vraag

[Vervallen per 20-10-2007]

De eigenaar die zijn onroerende zaak wenst aangemerkt te zien als landgoed moet daarvoor een verzoek indienen (artikel 2, eerste lid, NSW).

Na aanmerking als landgoed kan de eigenaar fiscale faciliteiten genieten.

Artikel 1 van die wet verstaat onder eigenaar:

  • degene die de volle eigendom van een onroerende zaak bezit,

  • de vruchtgebruiker van een onroerende zaak en

  • de erfpachter van een onroerende zaak.

Kan de eigenaar van een onroerende zaak waarop een vruchtgebruik of een recht van erfpacht rust (de bloot eigenaar) ook recht hebben op bedoelde faciliteiten?

Antwoord

[Vervallen per 20-10-2007]

Nee, de bloot eigenaar heeft geen recht op de uit de NSW voortvloeiende faciliteiten. Hij is geen eigenaar in de zin van artikel 1 van de NSW.

Goedkeuring

Tijdens de parlementaire behandeling van de wijziging van de NSW (Tweede Kamer, vergaderjaar 1987–1988, 20 089, nr. 6) is al toegezegd dat het in de rede ligt dat bij vererving van de bloot eigendom van een gerangschikt landgoed de erfgenamen/bloot eigenaren de faciliteiten voor het successierecht ter zake van die onroerende zaak deelachtig worden.

Ik keur goed dat de bloot eigenaar behalve de faciliteit voor het successierecht, ook de uit de NSW voortvloeiende faciliteiten met betrekking tot het schenkingsrecht, recht van overgang, overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting kan genieten. Dit kan zolang het landgoed ten name van de erfpachter of de vruchtgebruiker onder de NSW is gerangschikt.

Terug naar begin van de pagina