Regeling instemming destructietarieven tweede, derde en vierde kwartaal 2003

[Regeling vervallen per 19-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2004.]
Geldend van 11-09-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdende instemming destructietarieven voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2003 en houdende wijziging van de Regeling instemming destructietarieven 2003 (Regeling instemming destructietarieven tweede, derde en vierde kwartaal 2003)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273);

Gelet op artikel 21, vierde lid, van de Destructiewet;

Gelet op artikel 32 van de Uitvoeringsregeling E.G.-verordening gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-06-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder verordening (EG) nr. 1774/2002: Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273).

Artikel 2

[Vervallen per 19-06-2004]

  • 2 De in het eerste lid, onderdelen a en b, genoemde tarieven zijn geldig van 1 april 2003 tot 1 mei 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 19-06-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 19-06-2004]

Artikel 6

[Vervallen per 19-06-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug,

Artikel 7

[Vervallen per 19-06-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instemming destructietarieven tweede, derde en vierde kwartaal 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 september 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage 1. als bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, onderdeel b, 3, eerste lid, onderdeel b, 4, eerste lid, onderdeel b

[Vervallen per 19-06-2004]

Ander materiaal dan bloed of bij de houder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 1-materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Categorie

Kg per stop

Transport*

Verwerking*

Totaal*

Kleine leveranciers:

 

per stop

per stop

 

Klasse 1

0–100

20,00

6,57

26,57

Klasse 2

101–200

20,00

15,32

35,32

Klasse 3

201–300

20,00

24,07

44,07

Klasse 4

301–400

20,00

32,83

52,83

Klasse 5

401–500

20,00

41,58

61,58

Grote leveranciers:

 

per ton

per ton

 

Klasse 6

501–5.000

29,00

87,54

116,54

Klasse 7

5.001 en meer

19,00

87,54

106,54

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, 3, eerste lid, onderdeel b, 4, eerste lid, onderdeel b

[Vervallen per 19-06-2004]

Ander materiaal dan bloed of bij de houder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Categorie

Kg per stop

Transport*

Verwerking*

Totaal*

Kleine leveranciers:

 

per stop

per stop

 

Klasse 1

0–100

20,00

6,32

26,32

Klasse 2

101–200

20,00

14,74

34,74

Klasse 3

201–300

20,00

23,16

43,16

Klasse 4

301–400

20,00

31,58

51,58

Klasse 5

401–500

20,00

40,00

60,00

Grote leveranciers:

 

per ton

per ton

 

Klasse 6

501–5.000

29,00

84,21

113,21

Klasse 7

5.001 en meer

19,00

84,21

103,21

Terug naar begin van de pagina